اخلاق حرفه ای کارکنان

دانلود پایان نامه

4- انتصاب فرماندهان و مدیرانی که متخلق به اخلاق حرفه ای اسلامی و مسلح به دانش مدیریت اسلامی باشند.
5- استفاده در دورهای آموزشی سبک ها و شیوه های رفتاری برای فرماندهان و مدیران ناجا.
6- دین مداری و اخلاق ورزی در همه سطوح سازمان
7- ارائه ی ملاک و معیارهایی برای عمل اخلاقی و در نتیجه تنظیم و هماهنگی رفتارهای اخلاقی حرفه ای فرماندهان و مدیران براساس آن.
1-7- پیشینه تحقیق:
با بررسی های بعمل آمده از مراکز و موسسات آموزش عالی ودانشگاه علوم انتظامی ناجا و ملاحظه سایت های علمی،تحقیق و پایان نامه ای همانند موضوع انتخابی مشاهده نگردید، لیکن برخی پایان نامه هایی که در این زمینه تحقیق وبه رشته تحریر در آمده ومیتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از :
1- عهد نامه اخلاقی فرماندهان و مدیران پلیس : (استانداردی برای رفتار و تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق)
پژوهشگر در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه عهد نامه فرماندهان و مدیران پلیس در ترویج اخلاق مداری در سازمان پلیس ، به بررسی انواع استاندارد های اخلاقی مورد نیاز پلیس ، دستورات و الزامات رفتاری و گفتاری وراهنمای تصمیم گیری مطلوب اخلاقی پرداخته است.
2-اخلاق حرفه ای کارکنان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا : ( سید داوود روحانی اصل ،1387 ، دفتر مطالعات وتحقیقات ساعس ناجا)
همانطور که از عنوان تحقیق بر می آید در این تحقیق سعی شده که بر اساس برخی آیات قرآن کریم و روایات ، بطور مستدل به بحث اخلاق حرفه ای کارکنان اطلاعات پرداخته شود . برای این مهم ، تحقیق در هشت بخش شامل : جایگاه پلیس و اطلاعات در اسلام ، پلیس و حفظ اسرار مردم ،پلیس وتجسس ، پلیس و حسن ظن وسوءظن ، پلیس و هوشمندی ، پلیس و ضرب وشطم ، پلیس و آسیب های آن ، پلیس واستقامت وپایداری ،تدوین شده است .
3- اخلاق حرفه ای و تعاملات ارتباطی پلیس با جامعه : (غلامرضا حاجی حسین نژاد ،علی محبی،رضا بلاغت ، 1388،فصلنامه علمی – پژوهشی انتظام اجتماعی )
در این پژوهش ضمن پرداختن به اخلاق پلیسی و شاخص های رفتاری پلیس در جامعه و شیوه های تعامل آن با مردم ، جایگاه نظری اخلاق و رفتار حرفه ای وتعامل پلیس با مردم و جامعه را ، مورد بررسی قرار داده است .
4- تدوین ارزش های سازمانی در پلیس آگاهی ناجا : (محم حسن وند ،1386،پلیس آگاهی ناجا)
محقق ضمن تبیین اهمیت ، جایگاه و نقش کاربردی ومفهوم ارزش های سازمانی و فرایند تدوین و استقرار آن و همچنین جایگاه ارزش های سازمانی در ساختار پلیس سایر کشور ها و سازمانهای بین المللی ، به بررسی و انتخاب مصادیق و رهنمودهای ارزشی از منظر :امیرالمومنین حضرت علی (ع) ، حضرت امام خمینی (ره) ،مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مد ظله العالی) و فرماندهی محترم نیروی انتظامی پرداخته است .
1-8-روش تحقیق :
روش تحقیق حاضر، کتابخانه ای بوده و با توجه به مدل نظری و تحقیقی آن فاقد جامعه آماری می باشد.
در پژوهش حاضر سعی گردیده تا حدالمقدور، منابع و اطلاعات لازم در مورد اخلاق حرفه ای فرماندهان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات) با هدف شناسایی و تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای شامل:کتاب وحی ،منابع با ارزش ومعتبر اسلامی منتشره،کسب تجربیات افراد خبره انتظامی ، گزارشات، مقالات ، کتاب های مفید ، اینترنت و ناجانت، مورد استفاده قرار گیرد.
1-9- تعریف مفاهیم (واژگان کلیدی) و اصطلاحات:
الف) تعریف اخلاق:
کلمه ی «اخلاق» جمع خُلق یا خَلق است که در قرآن هم آمده است.
و خُلق صفات درونی انسان است، چنانکه خَلق صفات ظاهری و صوری اشیاء است. در مورد واژه خُلق چنانچه به کتاب لغت مراجعه شود می بینیم که خُلق: عادت، رویه، سرشت وسَجیّه و امثال آن ترجمه شده است. (پیام، 1373ص49) و (عمید، 1375ص99)

مطلب مشابه :  قانون طبیعی