ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

گزارش تجزیه ادرار فرد سالم
گزارش تجزیه ادرار فرد مبتلا به بیماری
شیمی خونی فرد سالم
شیمی خونی فرد مبتلا به بیماری
گزارش میکروبیولوژی فرد سالم(کاراکتر)
گزارش میکروبیولوژی فرد مبتلا به بیماری
خدمات بافت شناسی مانند گزارش پاتوبیولوژی
۴-۳-۸-روش های درمان
مدت زمان مورد نیاز برای درمان
مدت زمان بستری شدن
نیاز داشتن به عمل جراحی
رژیم غذایی مناسب
کاردرمانی مانند
درمان فیزیکی
درمان تنفسی
گفتار درمانی(کاراکتر)
۴-۳-۹-دارو
نام دارو
دوز مصرف دارو
عوارض دارو
مدت زمان مصرف دارو
مدت زمان لازم برای تاثیر دارو
حداکثر دوره های مجاز تجویز دارو
۴-۴-مقادیر ذخیره شده برروی یال ها
یال بین موجودیتهای انسان: نسبت بین افراد بر روی یالهای متصل کندهی آنها نمایش داده میشود و برای نمایش انتقال بیماری نیز از یال استفاده می شود.
یال از بیمار به بیماری:علایم بیماری و زمان بروز اولین علایم و عوارضی که این بیماری تا کنون بر روی بدن بیمار به جا گذاشته است بر روی این یال نمایش داده میشود.
یال از بیمار به درمان: بر روی این یال داده ها به دو قسمت دسته بندی میشوند. درمان هایی که در گذشته صورت گرفته و دوره آنها به اتمام رسیده است و درمانهایی که در حال حاضر بیمار انجام میدهد. درمانهای تجویز شده برای بیمار مانند مدت زمان بستری شدن،نیاز به عمل جراحی،نوع رژیم، کاردرمانیهای مناسب همراه با تاریخ.پس از تکمیل دوره آنها در قسمت درمانهای گذشته ذخیره میشوند.
یال از بیمار به دارو: بر روی این یال دادهها به دو قسمت دسته بندی میشوند. داروهایی که در گذشته تجویز شدهاند و دوره مصرف آنها به اتمام رسیده است و داروهایی که در حال حاضر بیمار مصرف میکند. داروهای تجویز شده همراه با تاریخ تجویز و دوز مصرف در قسمت مربوط به داروهای حال حاضر و بعد از تکمیل مصرف دارو این مقادیر در قسمت دارو های مصرف شده قرار میگیرد.
یال از انسان درمان شده به بیماری:بر روی این یال علایم بیماری و زمان بروز اولین علایم و عوارضی که این بیماری بر روی بدن بیمار به جا گذاشته است نمایش داده میشود.
یال از بیمار به تشخیص:بر روی این یال داده ها به دو قسمت دسته بندی میشوند. علایمی که در گذشته در بیمار مشاهده شده و اکنون مشاهده نمیشود و علایمی که در حال حاضر بیمار نشان میدهد.علایمی که در فرد بروز کرده همراه با نتایج آخرین آزمایشهای صورت گرفته برای تشخیص وضعیت بهبودی بیمار همراه با تاریخ در قسمت حال حاضر تشخیص نگهداری میشود و علایم قبلی که در قسمت گذشتهی یال ذخیره میشوند.
یال از درمان به دارو:نشان دهنده میزان دارویی است که برای کنترل این بیماری باید تجویز شود.
۴-۵تعیین قابلیت های مدل داده
۴-۵-۱-ایجاد کردن[۷]
توانایی ایجاد یک موجودیت جدید:
فرد(در بررسی های ژنتیکی در بررسی هر فرد ممکن است مجبور به بررسی افراد دیگری شویم)
بیماری(در هنگام بررسی افراد ممکن است در یکی از افراد خانواده به علایم یک بیماری جدید ژنی برخورد کنیم)
تشخیص(هنگام برخورد با بیماری جدید باید قادر به اضافه کردن روشهای تشخیص بیماری نیز باشیم)
به همین ترتیب باید توانایی افزودن داروها و توالی نکلئوتیدی سالم و معیوب ژن جدید را نیز داشته باشیم.
توانایی ایجاد لبه های جدید:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top