ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- قسمت …

در این مدل داده برای نمایش برخی از اطلاعات از لبههای گراف استفاده میکنیم،زمانی که یک موجودیت جدید اضافه میکنیم باید قابلیت افزودن لبه های مربوط به این موجودیت را نیز داشته باشیم.
۴-۵-۲-افزودن[۸]
توانایی افزودن ردیف و ستون به داده های ذخیره شده در هر یک از موجودیت ها و همین طور به هر یک از لبه ها.
۴-۵-۳-به روز رسانی[۹]
در بعضی از موارد مجبور به بازنویسی مقادیر لبهها یا موجودیتها هستیم. به عنوان مثال به وسیله ی لبه ای که از فرد بیمار به دارو متصل است ما آخرین داروهایی که برای فرد بیمار تجویز شده است را همراه با تاریخ آن نمایش میدهیم و هنگامی که داروی جدیدی تجویز میشود باید این لیست از داروها داخل خود موجودیت بیمار ذخیره شود و داده های روی لبه به روز رسانی شود و داروهای جدید بر روی آن قرار گیرد.
۴-۵-۴-حذف کردن[۱۰]
باید قابلیت حذف هر یک از موجودیتها و یالها را داشته باشیم.
۴-۵-۵-پرس و جو[۱۱]
هدف اصلی از نوشتن یک مدل داده انجام پرس و جو برروی آن مدل داده میباشد،حتی قسمت اصلی کارایی یک مدل داده با سرعت و دقت پرس و جوها مشخص میشود.
۴-۵-۵-۱-پرس و جوهای وابسته به یک گره
گره انسان-سالم:
– سوالات دموگرافی:
– کد ملی فرد چند میباشد؟
-نام و نام خانوادگی فرد چه میباشد؟
-فرد با نام و نام خانوادگی … متولد چه شهری می باشد؟
-فرد با کد ملی …متولد چه شهری می باشد؟و…
گره انسان سالم_ناقل:
سوالات دموگرافی
اطرافیان فرد که مبتلا به این بیماری بوده اند.
گره انسان-درمان شده:
سوالات دموگرافی
فرد با کدملی…. از چه تاریخی به این بیماری مبتلا شده است؟
طول مدت بیماری این فرد چه مدت بوده است؟
این فرد از چه درمان هایی برای کنترل بیماریاش استفاده نموده است؟
آیا این فرد از جراحی برای کنترل بیماریاش استفاده نموده است؟
این فرد از چه داروهایی استفاده نموده است؟
این دارو ها چه عوارضی بر روی بدن بیمار داشته است؟
از اطرافیان این فرد چه کسانی مبتلا به این بیماری بودهاند؟
گره انسان-فرد بیمار:
سوالات دموگرافی
فرد با کدملی…. از چه تاریخی به این بیماری مبتلا شده است؟
فشار خون فرد با کدملی…. چند است؟
ضربان قلب فرد با کدملی…. چند است؟
گروه خونی فرد با کدملی…. چند است؟
دمای بدن فرد با کدملی…. چند است؟
تا کنون از اطرافیان این فرد چه کسانی مبتلا به این بیماری بوده اند؟
گره پزشک:
پزشک …دارای چه تخصصی است؟
شماره نظام پزشکی پزشک… چه می باشد؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top