ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی۹۳- …

و”docId”: “Bangalore-SDC-BTP-CVRN”
به ابتدای اسناد اضافه کنیم.
یکی از بزرگترین مزیتهای این سیستم ذخیره سازی این است که در این سیستم اصولا نیازی به تعریف ساختار از قبل موجود نمی‌باشدزیرا شمای اطلاعات در طول زمان تکامل پیدا میکند و به محض اعلان دستور قرار دادن داده‌ها در پایگاه‌داده ساختار متناسب ایجاد می‌شود.
مدلدادههای سندگرا نمیتوانند روابط را پشتیبانی کنند بلکه تنها میتوانند با ذخیرهی شناسهی یک سند دیگر به آن سند اشاره کنند و نمیتوانند برای روابط بین سندها چیزی را تعریف کنند.
علاوه بر مزیتهای ذخیره کلید/ارزش داده ها این نوع مدلداده میتواند بر اساس محتویات سندها نیز جستجو کند،یعنی برخلاف مدل کلید/ارزش که تنها بر اساس کلید میتوانست جستجو انجام دهد در این مدلداده نیز مورد پرس و جو قرار میگیرند.
۲-۲-۲-۳-مدل دادهای ستونی
در پایگاهدادههای سنتی داده شکل جداولی که شامل ردیف و ستون بود ذخیره میشدند. اما ذخیره و بازیابی و پردازش به صورت ردیفی انجام میشد. اما در پایگاهدادههای ستونی این اعمال به صورت ستونی انجام میشود. به عنوان مثال پایگاهداده زیر را در نظر بگیرید]۱۲[:
در این پایگاهداده اگر دادهها به شکل سنتی ذخیره شوند به شکل زیر است:
و اگر به شکل ستونی ذخیره شوند به این شکل است:
با توجه به دو شکل ذخیره سازی که در بالا نشان داده شده است متوجه میشویم به علت اینکه فرمت دادههایی که در یک ستوناند شبیه هم هستند از نظر فضای ذخیرهسازی شرایط بهتری داریم همچنین اعمالی مانند جمع، میانگین، تعداد، تعیین بزرگترین و کوچکترین را بهراحتی و در زمان کمتری انجام داد.در این نوع ذخیره داده بهراحتی میتوان ستونهای داده را افزایش داد.
۲-۲-۲-۴-پایگاهدادههای گراف
پایگاهدادههای گراف دارای زیر ساخت سادهای هستند که از دو نوع شی تشکیل شده است:گرهها و یال ها.یک گره عموما برای نمایش یک موجودیت مانند یک شخص در یک شبکه اجتماعی یک محل در یک شبکه حمل و نقل،یا یک صفحه وب در اینترنت استفاده میشود روابط بین این موجودیتها با یالها نمایش داده میشود که میتواند برای ارتباطات بین گرهها در نظر گرفته شود.به عنوان مثال اگر دو موجودیت بنامهای آلیس و باب با یکدیگر همکار هستند میتوانیم دو گره بسازیم که نمایانگر ارتباط بین این دو موجودیت باشد و به وسیله یال بین آنها نشان دهیم که این دو موجودیت با یکدیگر همکار هستند]۱۴[.
در مورد یک مدل حمل و نقل ما میتوانیم ۲ مکان را با گره ها نشان دهیم و ارتباط بین آنها را با استفاده از یال نمایش دهیم.
خصوصیات کلی مدلداده گراف به شرح زیر است]۹[:
گراف از گرهها و روابط و خواص تشکیل شده است.
گرهها شامل ویژگیها هستند. گرهها به عنوان داکیومنتهایی هستند که خصوصیات را به صورت جفت کلید/ارزش ذخیره کردهاند.
روابط گرهها را متصل میکنند.یک رابطه همیشه یک مسیر،یک برچسبو یک گره آغاز و یک گره پایان دارد (هیچ رابطهای آویزان نیست).
مانند گرهها روابط نیز دارای خصوصیات هستند و توانایی افزودن خصوصیات به روابط به ویژه برای تامین ابر دادههای اضافی برای گراف مفید است.
در ادامه کاربرد گرهها و روابط را به طور خلاصه بیان مینماییم تا متوجه شویم چه زمانی از گرهها استفاده نماییم و چه زمانی از یالها. بطور کلی از گرهها برای موجودیتها و از روابط برای ساختار استفاده مینماییم. که تشریح آن به شرح ذیل میباشد:
از گرهها برای نمایش موجودیتهایی که در حوزه موارد مورد علاقه ما هستند استفاده میکنیم.
از روابط برای بیان ارتباطات بین اشخاص و ایجاد زمینه معنایی برای هر نهاد،در نتیجه ساختار دامنه استفاده میشود.
از جهت ارتباط برای روشن شدن بیشتر معنای روابط استفاده میکنیم.بسیاری از روابط غیرمتقارن می باشند.به همین دلیل است که روابط در یک گراف مالکیت همیشه مسیر دارد.
از خصوصیات گرهها برای نمایش صفات موجودیتها استفاده میشود. مانند برچسبهای زمانی، شماره نسخه و غیره.
از خصوصیات روابط برای بیان قدرت،وزن یا کیفیت یک رابطه بهعلاوه برچسبهای زمانی و شماره نسخه رابطه استفاده میشود.
در این مدل هر گره دارای یک نشانهگر مستقیم به نزدیک‌ترینگره می‌باشد. همچنین این مدل از پایگاه داده دارای محدودیتهایی در عمل وصل میباشند.گره‌ها دارای شباهت بسیار زیادی به طبیعت اشیا می‌باشند بنابراین برنامه نویسی شیگرا نزدیک به این مدلداده‌ای می‌باشد.
گرهها و یالها کاملا مفید هستند اما مدل گراف با اضافه کردن خصوصیات بر روی یالها مفیدتر هم می شود. به عنوان مثال گرههای کارمندان میتوانند شامل صفاتی مانند نوع استخدامی باشند. به طور مشابه یالها از خصوصیات برای توصیف ارتباطات استفاده میکنند، به عنوان مثال ارتباط بین دو مکان در یک شبکه اجتماعی میتواند به مسافت بین دو مکان اشاره کند.
پایگاهدادههای گراف برای پرس و جوهای درباره ارتباطات آسان هستند. ارتباطات به طور شگفت انگیزی برای فهمیدن سیستمهای پیچیده مانند سیستمهای تجاری و سازمانهای زندگی مهم هستند. به طور مثال در یک اداره برای درک روابط بین همکاران به توجه به پیامهای رد و بدل شده بین آنها، می توانیم به یالها خصوصیتی به نام تعداد ایمیل ها اضافه کنیم.
در مقایسه با پایگاه داده‌های رابطه‌ای، پایگاه داده‌های مبتنی بر نظریه گراف دارای قیاس پذیری بالا بوده و دارای سرعت بالایی می‌باشد. همچنین، این مدلداده‌ای وابستگی کمی به طراحی شما دارد. اما مهمترین دلیل استفاده از پایگاهدادههای گراف جهت نمایش ارتباطات بین موجودیتها در یک پایگاهداده است که پایگاهدادههای گراف به راحتی با وجود یالها این کار را انجام میدهند.
به شکل زیر توجه کنید:
شکل(۲-۱): نمونه ای اولیه از پایگاه داده گراف
در این شکل موجودیتها را مشاهده میکنیم که با گرهها نشان داده شدهاند،همینطور روابط بین موجودیتها که با یالها مشخص شدهاند.اما این مدلداده تفاوت مهمی با دیگر مدلها دارد، آن هم توانایی مقداردهی و تعاریف برای یال ها است.به عنوان مثال با توجه به یالی که در شکل بالا مشاهده میکنیم بین Julieوrock musicرابطهای وجود دارد، با توجه به جهت فلش متوجه میشویم این رابطه از جهت Julieبه سمتrock music وجود دارد. با نگاهی دوباره مشاهده میکنیم رابطه بین این دو موجودیت با عمل گوش دادن تعریف شده است.یعنی Julieبه موسیقیrock گوش میدهد.
از مدل گراف برای مدلسازی حقایق استفاده میشود.زمانی که دو یا بیشتر از دو دامنه از موجودات ارتباط برقرار میکنند برای یک دوره زمانی، یک حقیقت پدیدار میشود. ما این حقایق را در گرههای جداگانه نمایش میدهیم.با قابلیت اتصالاتی به هر یک از موجودیت های دیگر. با استفاده از مثالهای زیر نشان میدهیم که چگونه میتوان با استفاده از گره میانی حقایق را بیان کرد]۷[:
استخدام:این شکل نشان میدهد چگونه یان توسط فناوری نئو در نقش مهندس استخدام شده است.
 
عملکرد:این شکل بیانگر این حقیقت است که چگونه ویلیام در نقش دکتر در سناریو بازی کرده است.
 
ایمیل زدن:این شکل بیانگر این مسئله است که چگونه یان یک ایمیل به جیم فرستاده است و به آلیستار نیز آن را کپی کرده است.
 
بررسی:این شکل نشان میدهد چگونه آلیستار فیلمی را که در مجله چاپ شده است بررسی کرده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Back To Top