ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی-تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری -متن کامل

ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی

حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تصمیم گیری است؛ یعنی هدف آن ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان است و این ارائه اطلاعات یک سویه و از جانب مدیریت به مالکان می باشد. صورتهای مالی هسته اصلی گزارشگری مالی است. نیاز به نظارت و ارزشیابی نقش مباشرتی مدیریت در قبال منابع شرکت ، از طریق صورتهای مالی فراهم می شود، زیرا ارزیابی مدیریت و تصمیم گیری های مدیریتی متقابلا به هم وابسته اند.

تصمیمات مدیرتی توسط تاثیرشان بر ثروت سهامداران یا به عبارتی بر بازده کل سهامداران مورد قضاوت و ارزیابی قرار می گیرند. از میان متغیرهای عملکرد که بتواند به طور شفاف با اهداف شرکت که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، مرتبط باشد و هم بتواند نتیجه تصمیمات مدیریت را خوب ارزیابی کند، سود حسابداری جایگاه مهمی دارد. اغلب قراردادهای استخدامی مبنای پاداش و ترفیع مدیران را سود خالص قرار می دهد. سود خالص گزارش شده در متن قرارداد نسبت به گزارشگری به سرمایه گذاران نقش متفاوتی دارد. نقش آن این است که در مورد عملکرد مدیران آگاهی دهنده و همچنین محرک عملکرد مدیران باشد.

در حالی که تئوری ممکن است دلایل خوبی وجود داشته باشد که ارقام حسابداری در توضیح عملکرد بازار سهام مرتبط اند اما در عمل، موانع متعددی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران و انگیزه های متعددی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران و انگیزه های متعددی که برای مدیریت سود وجود دارد مانع از نتایج مشابه برای آزمون های تجربی می شود.

سود خالص حسابداری از جمله معیارهای عملکردی است که به طور شفاف با اهداف شرکت مرتبط است و می تواند نتیجه تصمیمات مدیریت را به خوبی ارزیابی کند. در حالی که در تئوری حسابداری دلایل زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه سود خالص حسابداری می تواند مبنای خوبی برای توضیح بازده سهامداران باشد، اما در عمل موانع متعددی از جمله عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران مانع از نتایج مشابه در آزمون های تجربی می شود. علیمردانی(1390) با بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و بازده سهامداران، نشان داد که رابطه ی مثبت و معنی دار بین سود خالص و بازده سهامداران وجود دارد. همچنین نتایج وی نشان می دهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب تضعیف رابطه سود خالص و بازده سهامداران گردد. این در حالی است که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی تاثیری بر تقویب رابطه سود خالص حسابداری و بازده سهامداران ندارد.