ارزشیابی تکوینی، اهداف ارزشیابی، روش تدریس معلم

آزمون چیست؟
آزمون به وسیله یا روشی نظامدار (سیستماتیک)گفته می شود که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار انسان به کار برده می شود. با این توضیح که برای اندازه کیری ویژگی های فیزیکی، مثل طول و وزن اشیاء یا قد، از متر و تراز استفاده می شود. بر خلاف
ویژگی های فیزیکی و و رفتار های آشکار که به طور مستقیم اندازه گیری می شوند، ویژگی ها یا صفات روانی مانند هوش، نگرش، خلّاقیت و مانند اینها را باید به صورت غیر مستقیم اندازه گیری کرد، معروف ترین وسیله اندازه گیری در آموزش و پرورش روان شناسی، آزمون است که به صورت مجموعه ای سوال و به صورت کتبی در اختیار آزمون شوندگان قرار می گیرد (سیف،1378).
سنجش و ارزشیابی
نتایج عمل اندازه گیری، داده ها یا نتایجی است که تنها به مقدار یک صفت یا خصیصه در یک فرد یا شی یا پا پدیده اشاره می کند اما اگر مجموعه ای از این داده هارا با یگدیگر مقایسه و سنجش نموده و آنگاه بر اساس یک معیار مشخص در باره آنها به قضاوت و داوری بپردازیم، می گویین که عمل ارزشیابی انجام داده ایم. به عنوان مثال اگر نمرات ریاضی دانش آموزان را در یک کلاس با معیار میانگین بسنجیم و در مورد پیشرفت تحصیلی هریک از دانش آموزان (از مقایسه نمره او با میانگین) به قضاوت و داوری بپردازیم، می گوییم که عمل ارزشیابی انجام داده ایم.
شکل زیر برای روشن شده رابطه ارزشیابی، اندازه گیری، آزمون و سنجش آورده می شود (سیف، 1378، ص 29). همانطور که مشاهده می شود آزمون و سنجش هر دو زیر مجموعه ای از اندازه گیری می باشند.
2-4-انواع ارزشیابی از نظر اسکریون
1)- اسکریون ارزشیابی ها را به دو نوع ارزشیابی پایانی و تکوینی تقسیم می کند.
الف. ارزشیابی پایانی: ارزشیابی که در مدارس متداول است و شامل ارزشیابی آخر سال یا دوره دانش آموزان ، و با برنامه یا روند آموزشی است. مهمترین نقص ارزشیابی یایانی ماهیت قطعی بودن آن است، لذا قادر نیست اصلاحات یا تغییرات ضروری را در طول سال یا برنامه در جهت بهبودی و بهسازی فعالیت ها ایجاد می کند.
ب. ارزشیابی تکوینی یا مستمر: در این نوع ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به بازخورد های فردی- محیطی دارد تا بتواند تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثربخشی برنامه ها یا فعالیت های آموزشی اتخاذ کند. این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبود کار تاکید دارد (رهباردار شکسته، 1380).
2-5- انواع ارزشیابی از نظر استافل بیم:
الف- ارزش یابی زمینه ب- ارزشیابی درونداد ج- ارزشیابی فرایند د- ارزشیابی برون داد
الف: ارزشیابی زمینه: هدف این ارزشیابی فراهم ساختن یا ارائه یک منطق برای تعیین اهداف است. برای برای رسیدن به آن مخیط- شرایط واقعی و مشکلات موجود- بایستی بررسی شوند و تصمیماتی مبتنی بر اصلاح شرایط و مشکلات اتّخاذ گردد تا نیل به اهداف مورد نظر را میسّر سازد.
ب: ارزشیابی درون داد: این نوع ارزشیابی در ارتباط با چگونگی استفاده از منابع برای نیل به اهداف برنامه است. شامل ارزشیابی توانایی های سازمان، استراتژی هایی در جهت نیل به اهداف برنامه و طراحی یک استراتژی اجرایی-عملیاتی می گردد.
ج: ارزشیابی فرایند: به بازخورد های دوره ای خصوصاٌ شناسایی نقص درون داد ها در حین اجرای برنامه مربوطه است.
د: ارزشیابی برون داد: به سنجش نتایج می پردازد که نه تنها در آخر بلکه بر حسب ضرورت در فواصل برنامه صورت می گیرد (رهباردارشکسته، 1380).
2-6-اهداف ارزشیابی
امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی – یادگیری می داند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن، به گونه ای مستمر انجام می گیردو به جای تأکید بر طبقه بندی دانش آموزان و مقایسه آنان با یکدیگر، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه خود قرار می دهد. در اینجا لازم است اشاره مختصری به اهداف ارزشیابی تحصیلی در مدارس داشته باشیم.
•ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت تواناییها و زمینه های علمی شاگردان و تصمیم گیری برای انجام دادن فعالیت های بعدی آموزش، یادگیری جریانی متوالی و بهم پیوسته است، از همین رو کسب مهارت و دانش در هر زمینه مستلزم داشتن پایه های قوی و مستحکم و در عین حال کاملاٌ علمی می باشد. برای نیل این اهداف ارزیابی ضروری می نماید.
•ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس، فعالیت های آموزشی به منظور رسیدن به هدف های آموزشی صورت می گیرد و ارزشیابی تحقق یا عدم تحقق هدف ها را مشخص می کند.
•ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای بهبود و اصلاح فعالیت های آموزشی، نتایج ارزشیابی نه تنها میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و عملکرد آنان را در فعالیت های آموزشی و پرورشی مشخص می کند بلکه کیفیت تلاش شاگرد و روش تدریس معلم و میزان مهارت وی را در این زوینه ارزیابی می کند و به معلم فرصت می دهد همواره در صدد اصلاح و بهبود روش تدریس خود برآید.