ارزشیابی عملکرد، ارزشیابی آموزشی، عملکرد مدیران

ارزشیابی عملکرد، ارزشیابی آموزشی، عملکرد مدیران

ارزشیابی عملکرد، ارزشیابی آموزشی، عملکرد مدیران

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….226
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 دسته بندی الگوهای عمده ارزشیابی آموزشی(خنیفر، 1381) 23
جدول2ـ2 تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد 30
جدول2ـ3 مقایسه رهیافت سنتی ارزیابی و ارزشیابی 360 درجه 68
جدول شماره 4ـ1 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک گروه 104
جدول شماره4ـ2 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت 105
جدول شماره4ـ3 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سن 106
جدول شماره 4ـ4 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی 107
جدول شماره4ـ5 : توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش به تفکیک سابقه خدمت 108
جدول شماره4ـ7 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه مدیران (خودارزیابی) 111
جدول شماره 4ـ8 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه همکاران 112
جدول شماره 4ـ9 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه زیردستان 113
جدول شماره4ـ10 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی 360 از دیدگاه دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان 114
جدول شماره4ـ11 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق 116
جدول شماره 4ـ12 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) 118
جدول شماره 4ـ13 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران 120
جدول شماره 4ـ14 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان 122
جدول شماره 4ـ15 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان 124
جدول شماره4ـ16 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران مافوق 126
جدول شماره4ـ17 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) 128
جدول شماره 4ـ18 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه همکاران 129
جدول شماره 4ـ19 : شاخص‌های توصیفی و نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای مربوط به بررسی عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی 360 درجه از دیدگاه زیردستان 131

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~