ارزش‌های اسلامی

60.52
درجه آزادی
1
سطح معناداری
000/0
همان طور که در جدول 4-52 مشاهده می شود، سطح معناداری کمتر از 5 درصد است، بنابراین فرض صفر رد شده(بین میانگین های مردم گرایی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.) و فرض یک(شاخص های مردم گرایی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی دارای اولویت یکسانی نیستند) پذیرفته می شود. همچنین نتایج رتبه بندی آزمون فریدمن برای شاخص مردم گرایی در کار نشان می دهد که تکریم ارباب رجوع از میانگین بالاتر برخوردار است
سؤال سوم
راهکارهای تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی کدامند؟
پاسخ به این سوال در فصل پنجم در قسمت ارائه پیشنهادات کاربردی داده خواهد شد.
4-4- خلاصه فصل چهارم
در این فصل، به پرسش های پژوهش پاسخ داده شده است. پس از جمع آوری داده های تحقیق، به تجزیه وتحلیل آن ها در دو سطح تجزیه وتحلیل توصیفی و استنباطی پرداخته شد. سطح تجزیه وتحلیل توصیفی شامل تجزیه وتحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق بود. در سطح تجزیه وتحلیل استنباطی نیز با استفاده از تحلیل های آماری، شیوه های نهادینه سازی شناسایی شده، تایید گردید و این شیوه ها، اولویت بندی شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بررسی ادبیات تحقیق چه در حوزه منابع نظری و چه در میان پژوهش های انجام شده می تواند محقق را در تدوین راهکارهای مناسب پژوهش یاری کند از دیدگاه اثباتی علم خاصیت انباشی دارد یعنی تحقیقات معتبر هر یک گوشه و ابعادی از واقعیت را نشان می دهند و با کنا رهم گذاشتن این تحقیقات و نظریه پردازی می توان تصویر کاملی از واقعیت به دست آورد در فصل حاضر در این تحقیق محقق با پیروی از اصول و چارچوب نظری پژوهش تلاش کرد تا مولفه های موثر بر تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد
خلاصه یافته های تحقیق
هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی می باشد، فصل اول، کلیات مربوط به این پژوهش تشریح گردید و ضمن ارائه شرح و بیان مسئله پژوهش به اهمیت و ارزش انجام آن، اهداف پژوهش، کاربرد نتایج این پژوهش، سوالات و قلمرو آن پرداخته شد و درنهایت تعاریف عملیاتی واژه های پژوهش ارائه گردید. فصل دوم این پژوهش را می توان در دو بخش کلی تقسیم کرد بخش اول، مربوط به مبانی نظری پژوهش و ادبیات مرتبط بود در بخش دوم نیز به پژوهش های انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش اشاره شد. در فصل سوم، روش شناسی پژوهش حاضر موردبحث قرار گرفت که شامل نوع و روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری، حجم نمونه، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، اجزاء پرسش نامه، روایی و پایایی پرسش نامه، متغیرهای پژوهش و روش های آماری مورداستفاده به طور کامل در این فصل توضیح داده شد. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش شامل روش های موجود در آمار توصیفی و آمار استنباطی است که جهت بررسی و تجزیه وتحلیل داده های پژوهش استفاده گردید نرم افزار مورداستفاده در پژوهش نیز 21SPSS می باشد. در فصل چهارم، ابتدا به توصیف و بررسی خصوصیات شخصیتی جامعه آماری پرداخته شد. سپس با بهره گیری از آزمون های آماری، داده های این پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. در این فصل نیز نتایج حاصل از آزمون های مذکور مورد بح و بررسی قرار می گیرد و در پایان پیشنهادات و محدودیت در راستاری یافته های پژوهش ارائه می گردد.
نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق
پس از جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل آن ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب، به دو سوال اول پژوهش پاسخ داده شد. در این بخش همچنین به سوال سوم پاسخ داده خواهد شد
نتایج حاصل از آمار توصیفی
آمار توصیفی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی می پردازد. در این تحقیق 61 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 9/39درصد مرد و 92 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 1/60 درصد زن می باشند 4نفر از پاسخ دهندگان یعنی 6/2درصد دارای سن کمتر از 25سال، 22 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 4/14 درصد دارای سن 25 تا30سال، 46 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 1/30 درصد دارای سن 31 تا 35 سال، 38 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 8/24 درصد دارای سن 36 تا40 سال، و 43 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 1/28 درصد دارای سن بالای 40 سال می باشد. 14 نفر یعنی 2/9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم و پایین تر، 16 نفر یعنی 5/10 درصد دارای مدرک لیسانس، 83 نفر یعنی 2/54 درصد دارای مدرک فوق لیسانس، 40نفر یعنی 1/26درصد دارای مدرک دکتری می باشد. 26 نفر یعنی 17درصد دارای سابقه خدمت کمتر از 5 سال، 33نفر یعنی 6/21درصد دارای سابقه خدمت 5 تا 10 سال، 44 نفر یعنی 8/28درصد دارای سابقه خدمت 10تا 15 سال، 29 نفر یعنی 19 درصد دارای سابقه خدمت 15 تا 20سال و 21نفر یعنی 7/13 درصد از کارکنان این دانشگاه دارای سابقه خدمت 20 سال به بالاتر می باشد