ارزش های اخلاقی

دانلود پایان نامه

پورنوگرافی یا هرزهنگاری به شیوههای مختلفی ارئه میشود.(کاوه، 1386، 9)
مرتبط بودن هرزهنگاری با امور جنسی
باید گفت موضوع هرزهنگاری صرفاً در زمینه امور جنسی است و تصویر و صوتی که تولید و توزیع می شود هیچ ارزش علمی، هنری و … ندارد و صرفا بیانگر امور جنسی است.
عدم تطابق هرزهنگاری با اخلاق
نکته بسیار بارزی که در ارتباط با هرزهنگاری مطرح است، این است که موضوع هرزه نگاری در حیطه ای است که با ارزش های اخلاقی در تضاد است. هرزهنگاری یا برهنهنمایی اخلاق را نادیدهگرفته و آن را انکار میکند. لازم به ذکر است یکی از دلایل رویآوردن افراد به ویژه جوانان و نوجوانان به هرزه نگاری همین هنجار شکنی و نادیدهگرفتن اخلاقیات و جذابیتی است که به آن میدهد.
برهنگی موضوع اصلی هرزهنگاری
برهنگی فقط جنبه جسمانی ندارد، بلکه برهنگی موجود در هرزهنگاری در نوشتهها، مطالب، بایدها و نبایدهای اجتماعی و انسانی نیز وجود دارد. برهنگی نوعی هنجار شکنی را در ذات و ماهیت خود به همراه دارد. بنابراین برهنگی نه فقط در جسم بلکه در مطالب، نوشتهها و هنجارهای ارائه شده در هرزهنگاری نیز ملاحظه می شود.(کاوه، 1386، 11)
تحریک جنسی ویژگی بارز هرزهنگاری
غریزه و میل جنسی در نوع بشر با توجه به پیچیدگی و گستردگی ذهن، فقط در خدمت بقاء و تداوم نسل نیست. جنسیت درمیان حیوانات به منظور بقاء و تداوم نسل انجام میشود، ولی در انسان میل جنسی با وجودی که برای بقاء نسل است ولی بعضی مواقع با انگیزههای دیگر نیز مورد استفاده قرارمیگیرد، از جمله انگیزه رویآوردن به امور جنسی لذت جویی است. بنابراین میل و غریزه جنسی چنان چه در مسیر حفظ بقاء نسل باشد، فقط در مواقع خاصی تحریک و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی درصورت مورداستفاده قرارگرفتن با انگیزه های دیگر غیراز بقاء نسل، شخص ترجیح می دهد که بعضی مواقع، حتی به صورت تصنعی مورد تحریک واقع شود. به همین جهت هرزهنگاری به دلیل این که ذات و ماهیت تحریککننده دارد و این خواسته را برآورده میکند، مورد توجه و استفاده بعضی افراد قرارمیگیرد.(کاوه، 1386، 11)
عکس ها و فیلم های هرزه نگاری به دلیل ماهیت خاصی که دارند، در اغلب موارد تحریکات و اثرات بیش از اندازه ی معمول و خارج از حد سلامت روان و بهداشت جنسی به دنبال دارند که معمولا مورد تایید علم پزشکی و روان شناسی هم نمی باشند و در اغلب موارد مشکلات و آسیب –هایی را در رفتار جنسی و به دنبال آن در خانواده ها ایجاد می کنند.
ارائه هرزهنگاری به شیوههای مختلف
میتوان گفت روشها و فناوری تولید و توزیع هرزهنگاری با نقاشی شروع و با پیشرفت علم پیشرفت کرد، نقاشی تبدیل به عکس و عکس تبدیل به فیلم و پس از آن با اختراع رایانه و کاربرد آن در زمینههای مختلف این واقعه شایعتر شد به طوری که از طریق بازیهای رایانهای، دستکاری عکس و تصاویر تولیدشده توسط رایانه و خلق هرزهنگاری کاملاً گرافیکی تولید آن به اوج خود رسید. ازطرف دیگر توزیع این تولیدات از طریق گوشیهای همراه باعث ایجاد درآمدهای چشمگیر برای تولیدکنندگان این محصولات شده است.(اسکندرزادهشانجانی، 1389، 15)
در ذیل به بررسی مختصر روشهای تولید هرزهنگاری پرداخته میشود.
الف- نقاشی
به نظرمیرسد آنچه امروزه ما به عنوان هرزهنگاری از آن یادمیکنیم(صرفنظر از هرزهنگاری متنی و نوشتاری) با اولین خطها و نوشتهها بر دیواره غارها شکلگرفتهاست، دانست. نقاشیها و طراحیهای گوناگون و مختلفی با موضوعاتی که امروزه هرزهنگاری به آنها اطلاق میگردد در آثار نقاشان قدیمی کشورهای کهن مثل یونان، روم، مصر، چین و حتی هند و ژاپن به چشم میخورد از این رو به جرأت میتوان گفت که نخستین روش هرزهنگاری نقاشی بوده است.(اسکندرزاده شانجانی، 1386، 10) البته لازم به ذکر است که با پیشرفت علم و استفاده انسان از روش های دیگر برای خلق آثار هرزه نگاری هنوز هم روش های اولیه چون نقاشی و صوت در خلق این آثار به کار می رود و طرفداران خود را دارد.
ب – متن
هرزهنگاری نوشتاری یا متنی را هم میتوان از نظر قدمت جزو قدیمیترین روشهای تولید و توزیع هرزهنگاری دانست بهرهگیری از واژههای تحریکآمیز یا تصویرسازی و ایجاد موقعیتهای تخیلی تحریکآمیز با اتکا به قدرت تخیل و تصویرسازی ذهنی خواننده ماهیت اصلی هرزهنگاری متنی را تشکیلمیدهد که باوجود پیشرفتهای روزافزون روشهای هرزهنگاری همچنان جایگاه خود را حفظنمودهاست شاید مهمترین دلیل آن سادگی آن از جهت فناوری ساخت و توزیع است همچنین امکان استفاده سادهتر و خطر کمتر جهت شناسایی شدن و… .(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 11)
با پیشرفت علم رایانه، کمک شایانی به تولید و توزیع آثار هرزه نگاری متنی صورت گرفت چرا که قبلا به دلیل هزینه زیاد تولید و تکثیر کاغذ در هرزه نگاری متنی سود زیادی برای عاملین صنعت هرزه نگاری به همراه نداشت اما با پیشرفت علم رایانه و تولید فایل های PDF و ایمیل ارسال متن های هرزه نگاری با هزینه بسیار ناچیز و سرعت زیاد و کیفیت بالا،سود زیادی را به همراه دارد.
ج – صوت
هرچند هرزهنگاری تصویری با بهرهگیری از عکس و فیلمها قسمت عمدهای از هرزهنگاری امروزی را تشکیلمیدهد ولی به هرترتیب نمیتوان منکر وجود و تأثیر هرزهنگاری صوتی شد مخصوصاً این مسئله در محیط سایبر هم جایگاه خود را حفظ و گسترش دادهاست این نوع هرزهنگاری از طریق واژهها و تصویرسازی ذهنی مبتنی بر صوت انسان و جابجایی لحن و صوت و صدا انجاممیگیرد علیرغم اینکه در تعریف و مفهوم با مفهوم هرزهنگاری یا پورنوگرافی که ماهیتی تصویرگرانه دارد سازگار نیست ولی لاجرم زیر همین عنوان طبقهبندی میشود.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 11)
د – گوشیهای تلفن همراه

مطلب مشابه :  ، ،