ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع

2-2-4 ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه است که در حقیقت فرآیندی متمرکز بر روی مشتریان، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق و متکی بر تیم هایی است که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارزیابی مستمر فرآیندها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شوند. بنابراین ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع را می توان این گونه بر شمرد (عالم تبریز،1388):
مشتری محور؛
فرآیند گرایی؛
ارتقای مستمر.
2-3 – جوایز کیفیت
2-3-1- تعریف جوایز کیفیت
جوایز کیفیت، جوایز و پاداش هایی هستند که بر اساس برخی از جنبه های کیفی عملکرد یک سازمان اهدا می گردند، جنبه هایی که در حالت عادی یک سازمان مسئولیت زیادی در قبال آنها ندارد.
معیارهای جوایز کیفیت همان عوامل مدیریت کیفیت جامع هستند و موفقیت و عدم موفقیت سازمان ها در اجرای نظام های مدیریت کیفیت جامع به این عوامل، کیفیت پرداختن به آنها ارتباط پیدا می کند ( ریاحی،1383).
2-3-2 – گستردگی جوایز کیفیت
طبق تحقیقات به عمل آمده بیش از 120 جایزه کیفیت، بهره وری و برتری جویی یا تعالی سازمان در سطح جهان وجود دارد و 64 کشور دنیا دارای جوایز کیفیت، بهره وری یا تعالی سازمان هستند. این جوایز تنها متعلق به کشورهای پیشرفته نمی باشد بلکه کشورهای در حال توسعه همچون موریتانی، فیلیپین، سریلانکا، ویتنام و آفریقای جنوبی، امارات متحده، ایران، فیجی، برزیل، پرو و… نیز از سال ها پیش صاحب مدل های جایزه کیفیت می باشند(2010،FFQM).
2-4 مروری اجمالی بر انواع مختلف مدل ها و جوایز تعالی سازمانی
2-4-1- جایزه مالکوم بالدریج
در۲۰ آگوست ١٩۸۷، ریگان رییس جمهور ایالات متحده آمریکا قانون ملی ارتقای کیفیت مالکوم بالدریج را امضا کرد. از معیارهای تعالی عملکرد بالدریج به ویژه به عنوان ابزاری برای ارزیابی، اصلاح و ارتقای عملکرد، بسیار استفاده می شود. هدف اصلی برنامه ملی کیفیت بالدریج ایجاد رقابت در سطح ملی و ارتقای کیفیت از این طریق است. جایزه بالدریج می کوشد تا آگاهی از برتری عملکرد را همانند یک عامل فزاینده درکیفیت و ترویج دادن برداشتی صحیح از احتیاج های لازم برای تسهیل بخشیدن سیستم اطلاع رسانی در مورد تدابیر یک عملکرد موفقیت آمیز و منفعتی که از استفاده این تدابیر ناشی می شود را ترویج دهد( شرطان،1388).
2-4-1-1 معیارها
معیارهای طرح مالکوم بالدریج برای ارتقای عملکرد، اساس و پایه ای جهت خود ارزیابی سازمان ها، تعیین جوایز سازمانی و پاسخگویی مداوم به متقاضیان هستند. علاوه بر آن این معیارها سه نقش اساسی دیگر در تقویت رقابت پذیری ایالات متحده در سطح جهان ایفا می کند(شرطان،1388):
کمک به بهبود شیوه های عملکرد سازمانی و بالابردن توانایی های سازمان؛
تسهیل در دسترسی و استفاده کلیه سازمان های آمریکا از اطلاعات در زمینه بهترین شیوه عملکرد؛
به عنوان یک ابزار کاری جهت مدیریت عملکرد سازمان ها و همچنین جهت هدایت برنامه ریزی و
آموزش ها.
2-4-1-2- اهداف جایزه مالکوم بالدریج
جایزه مالکوم بالدریج با سه هدف اصلی اساسی زیر بوجود آمده است( شرطان،1388):
کمک به بهبود عملکرد و توانایی؛
استفاده از آن به عنوان ابزاری برای درک و مدیریت عملکرد، برنامه ریزی، آموزش و ارزشیابی؛