استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه

18-2 عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به اینکه بازار اولیه در ایران توسط بانکها اعمال می گردد واوراق بهادار متنوعی در سیستم مالی ایران عرضه نمی شود بنابراین راه برای افزایش قابلیت نقدشوندگی سهام شرکتها ،افزایش اعتبار شرکت و فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجوه نقد ، ورود شرکت به بازار ثانویه می باشد . طبق آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار، مهمترین شرایط از بعد مالی برای پذیرش سهام شرکت ها درتابلو دوم تالار اصلی به شرح زیر می باشد:
شرکت باید سهامی عام باشد .
شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رای باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچ گونه امتیازخاصی برای سهامداران شرکت وجودنداشته باشد مگر باتائیدهیات پذیرش بورس .
حداقل دو سال از تاریخ بهره برداری شرکت گذشته باشد .
حداقل سرمایه شرکت ده میلیارد ریال باشد .
درزمان پذیرش 80 درصداز سهام شرکت دراختیار کمتر از 10% سهامداران باشد این نسبت باید در پایان دومین سالپس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد به علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تازمانیکه نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می باشد بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد .
شرکت باید دردودوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجودداشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد .
نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی ها از حد مناسب برخورداربوده و از 30 درصد کمتر نباشد . در صورتی که نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بندکمترباشد ، لیکن به تشخیص هیآت پذیرش ازحد مطلوب برخوردار باشد ، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی های ثابت به قیمت تمام شده حداقل از 50 درصدکمتر نباشد .
اساس نامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیات پذیرش ، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد .
شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیات پذیرش ، در مورد شرکت های تولیدی ، روش حسابداری قیمت سهام شده ( حسابداری صنعتی ) استقرار داشته باشد . به علاوه دفاتر و حسابهای شرکت باید براساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور نگهداری شود .
شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش های حسابرسی دو دوره مالی متوالی پیش از زمان پذیرش را ارائه نماید. این گونه گزارش ها باید توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجدویژگی های مصوب شورای بورس نیز باشند تهیه شده باشد .
شرایط مذکور می بایست مدارکی رابه دبیرخانه هیات پذیرش تسلیم نمایند که مهمترین آنها عبارتند از:
1-درخواست پذیرش که می بایست توسط یکی از کارگزاران رسمی بورس انجام گیرد .
2-فتوکپی یا رونوشت شرکت نامه ، اساسنامه و آگهی تاسیس و ثبت شرکت و تغییرات اساس شرکت هایی که متقاضی پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار می باشند ضمن واجدبودن نامه مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .
3-برنامه توسعه و خط مشی گسترش برای پنج سال آینده و میزان تولید پیش بینی شده .
4-حساب سود وزیان و ترازنامه تفصیل شرکت در سه سال اخیر، حسابهای مزبوربایدبه تائیدحسابرسان مورد قبول هیات پذیرش برسد .
5-چنانچه تقاضای درخواست در نیمه دوم سال مالی شرکت انجام گیرد ، شرکت می بایست نسخه ای از حسابهای ضمنی برای نیمه اول سال ( در صورت تهیه ) و در غیر این صورت تراز آزمایشی از دفتر کل تا نزدیکترین تاریخ به تاریخ تقاضا تهیه و ارسال نماید .
6-گزارش حسابرسان مورد تائید هیات پذیرش در خصوص وضع تجاری به مالی و اعتباری شرکت .
7-گزارش های فعالیت های هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام درسه سال اخیر .
پس از اینکه درخواست پذیرش توسط یکی از کارگزاران به بورس تقدیم گردید ، کلیه درخواست های پذیرش اوراق بهادار توسط هیات مدیره ، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم ، به هیات پذیرش بورس تسلیم می گردد و هیات پذیرش مکلف است طبق مقررات و آئین نامه مربوط ، در کوتاهترین مدت و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دال بر رد یا قبول اعلام کند .در طی دوره رسیدگی متقاضی پذیرش و کارگزارمعرف از طرف رئیس هیات پذیرش دعوت می شوند تا درجلسه ای که برای رسیدگی به تقاضای آنان تشکیل می شود حاضر گردیده و توضیحات لازم را ارائه نمایند . درصورت پذیرفته شدن اوراق بهادار ، رئیس هیات پذیرش مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس ، هیات مدیره بورس ، کارگزار معرف و متقاضی پذیرش می رساند . درصورت رد اوراق بهادار ، رئیس هیات پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل ، ابتدا به کارگزار معرف و متقاضی پذیرش و سپس ناظر شورای بورس و هیات مدیره بورس اعلام نماید . در صورت اعتراض تا10 روز از تاریخ اعلام به هیات مدیره بورس تصمیم قابل تجدید نظر در شورای بورس می باشد و شورای بورس حداکثر تا 20 روز پس از دریافت اعتراض رای خود را صادر می کند. رای شورای بورس قطعی می باشد و شرکت نمی تواند تا پیش از انقضای 12 ماه از تاریخ قطعی شدن رای ، تقاضای مجدد برای پذیرش همان اوراق بهادار را صادر نماید . پس از اینکه اوراق بهادار از سوی هیات پذیرش مورد تایید قرار گرفت و حق پذیرش در مهلت مقرر پرداخت گردیده اوراق بهادار در فهرست نرخها درج می گردد ( مجله بورس ، 1384 ،ص27 )1 .
19-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه
1-19-2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی
فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی بیان می دارد که هر چه ابهام قبلی در خصوص ارزش واقعی شرکت بیشتر باشد میانگین عرضه زیرقیمت سهام جدید بیشتر می گردد. مشهورترین مدلهای مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی توسط بارون ، 1982 و راک ،1986 مطرح گردیده است .در مدل بارون بین انتشار دهندگان سهم و موسسات تامین سرمایه آنها عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد در حالیکه در مدل راک بین سرمایه گذاران مطلع و نامطلع عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد(دموری، 1381 ، ص37) .

مطلب مشابه :  آیت الله مکارم شیرازی