استان خراسان جنوبی

دانلود پایان نامه

در تحقیق دیگر در مورد عناب ، طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی پرداخته شد که ، میوه عناب بر اساس استاندارد ملی ایران به سه دسته ریز ، متوسط و درشت طبقه بندی می شود که این درجه بندی یکی از عوامل مهم بازار پسندی محصول به شمار می رود در این تحقیق با استفاده از ماشین بینایی به شناسایی این دسته ها بر اساس خواص ظاهری پرداخته شد . در ابتدا به روش دستی بر مبنای استاندارد ملی ایران به نام ( عناب ، ویژگی ها و روش های آزمون) جداسازی انجام گردید و از نظر شکل بر اساس خواص شکل شناسی ( مورفولوژیکی ) به کمک ماشین بینایی مورد پردازش قرار گرفته و اختلاف ظاهری این دسته ها بر اساس چند پارامتر مختلف بررسی شد . در بین خواص هندسی و 4 شاخص شکلی مورد مطالعه ، شاخص شکلی شماره 1 که مبتنی بر مساحت و محیط عناب ها است ، به عنوان بهترین پارامتر متمایز کننده عناب مورد مطالعه مشخص گردید . (سعید رضا سبحانی پور و همکاران 1389 ).
آنها در مطالعه ای که انجام شد ، به بررسی تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر پرداختند ،برخی از محصولات کشاورزی مانند عناب ، سنجد و زیتون بر اثر امراض یا آفات دچار چروکیدگی یا پوکی داخلی شده، کیفیت این محصولات پایین آمده و در نتیجه نیاز به جدا کردن محصول سالم از غیر سالم و یا طبقه بندی محصول در گروه های مختلف می باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک پردازش تصویر که روشی سریع، دقیق و غیر مخرب است، به طبقه بندی و تشخیص عیوب سطحی عناب بر اساس ویژگیهای شکلی و بافتی این محصول و استاندارد ملی ایران اقدام شده است. برای شناسائی و طبقه بندی عیوب سطحی عناب 8 ویژگی شکلی و 24 ویژگی بافتی جهت تشخیصچروکیدگی،آفت زدگی،شکستگی و نارس بودن میوه مورد بررسی قرار گرفت و ویژگیهای برتر مشخص شد. علاوه براین ترکیب چند ویژگی با یکدیگر جهت طبقه بندی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که ویژگیهای بافتی با دقت بسیار بهتری نسبت به ویژگیهای شکلی در تشخیص عیوب سطحی عناب مؤثر هستند. بطوریکه از طریق این ویژگی ها می توان با دقت بیش از 96 درصد عناب چروکیده از سالم، که به عنوان یک ویژگی منفی در بازاریابی محصول مطرح است، را جدا نمود. (محسن شاکری ، محمدحسین عباسپور فرد ، سعیدرضا سبحانی پور 1390 ).
آنها در سال 1393 در بررسی گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPDتحقیق کردند که ، عناب(.Zizyphus jujuba Mill) یکی از گیاهان باغی مهم با گونه ها و واریته های متنوع در منطقه آسیای مرکزی و غربی است که در بسیاری از مناطق و استان های ایران پراکنش طبیعی دارد. این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و ژنومی با استفاده از صفات کمی و مارکرهای مولکولی ISSR و RAPD در کلکسیون عناب ایران، شامل نمونه های جمع آوری شده از هشت استان، در استان خراسان جنوبی انجام شد. تنوع قابل ملاحظه ای در میان 29 اکوتیپ مورد بررسی با کمک مارکرهای یاد شده به دست آمد. از میان سیزده پرایمر ISSR استفاده شده، شش پرایمر از جمله (AC)8 YT و (GA)8 A انتخاب و 84 مکان باندی به دست آمد که در 83% مورد، پلی مورفیسم مناسبی مشاهده شد. از میان پانزده پرایمر تصادفی RAPD استفاده شده، بیش از 80% پلی مورفیسم بین مکان های تکثیر شده از شش پرایمر مشاهده شد. بررسی های فیلوژنتیکی با استفاده از ژن matKوجود حداقل سه گونه مختلف را در میان اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران اثبات کرد. نتایج تجزیه خوشه ای بر اساس صفات کمی این اکوتیپ ها را در سه تا شش گروه اصلی دسته بندی کرد. به طور کلی تنوع عناب ایران در سه استان مازندران، اصفهان و خراسان جنوبی یافت شد و خراسان جنوبی تقریبا کل تنوع موجود در ایران را به عنوان یک هسته مرکزی تنوع در بر می گیرد. (کمال غوث ، سعید ملک زاده شفارودی , محمدحسن راشدمحصلو همکاران 1393 ) .
آنها با تحقیق در مورد ﺑﺮرﺳﻲﺗﻨﻮعژﻧﺘﻴﻜﻲاﻛﻮﺗﻴﭗﻫﺎیﻋﻨﺎباﻳﺮان (.Ziziphus spp) ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲRAPDبه این نتیجه رسیدند که :
ﻋﻨﺎبﮔﻴﺎه داروﺋﻲارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖﻛﻪدرﻃﺐﺳﻨﺘﻲاﻳﺮانﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارد. ﺑﺎﺗﻤـﺎم اﻫﻤﻴﺘـﻲﻛـﻪﮔﻴﺎﻫـﺎنﻣﻨﻄﻘـﻪایﻣﺎﻧﻨـﺪﻋﻨـﺎبدراﻗﺘﺼـﺎدواﺷﺘﻐﺎلزاﺋﻲﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺨﺘﻠﻒﻛﺸﻮردارﻧﺪ،درﻋﺮﺻﻪﭘﮋوﻫﺶوﻓﻨﺎوریﺟﺰءﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪهﺑﻪﺣﺴﺎبﻣﻲآﻳﻨﺪ.ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖﺑﻪاﻫﻤﻴﺖاﻗﺘﺼﺎدیوداروﺋـﻲاﻳﻦﮔﻴﺎه،اوﻟﻴﻦﻗﺪمﺑﺮایﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻلاﺣﻲﻋﻨﺎب،اﻃلاع ازﺗﻨﻮعژﻧﺘﻴﻜﻲورواﺑﻂﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪیﺑـﻴﻦارﻗـﺎمﻣﺨﺘﻠـﻒآناﺳـﺖدراﻳـﻦﭘـﮋوﻫﺶاز34اﻛﻮﺗﻴﭗﻋﻨﺎبﻛﻪازﻫﺸﺖاﺳﺘﺎنﻋﻨﺎبﺧﻴﺰﻛﺸﻮرﺟﻤﻊآوریﺷﺪهاﻧﺪ،اﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺑﺮرﺳﻲﺗﻨﻮعژﻧﺘﻴﻜﻲﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺸﺎﻧﮕﺮRAPDدرﮔﻴـﺎهﻋﻨﺎب،15آﻏﺎزﮔﺮRAPDﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻛﻪ 6 آﻏﺎزﮔﺮدرﺑﻴﻦﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎدارایﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲﻣﻄﻠﻮﺑﻲﺑﻮدﻧـﺪودرﻣﺠﻤـﻮعﺗﻌـﺪاد65ﺟﺎﻳﮕـﺎهﺗﻜﺜﻴـﺮﻛﺮدﻧﺪﻛﻪدراﻳﻦﺑﻴﻦﺗﻌﺪاد 49 ﺟﺎﻳﮕﺎه (75 درﺻﺪ) ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻌﺪادﺑﺎﻧﺪﻫﺎیﺗﻜﺜﻴﺮﺷﺪهﺑﻪازایﻫﺮآﻏﺎزﮔﺮ 10/83 وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦﺗﻌـﺪادﺑﺎﻧﺪﻫﺎیﭼﻨﺪﺷﻜﻞﺑﺮایﻫﺮآﻏﺎزﮔﺮ8/1 ﺑﻮد. ﮔﺮوهﺑﻨﺪی اﻛﻮﺗﻴﭗﻫﺎﺑﻪروشﺗﺠﺰﻳﻪﺧﻮﺷﻪای وﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻟﮕﻮرﻳﺘﻢUPGMAاﻧﺠﺎمﺷﺪﻛﻪﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺑـﻪدوﮔﺮوهاﺻﻠﻲدرﺿﺮﻳﺐﺷﺒﺎﻫﺖ 0/82 ﺗﻔﻜﻴﻚﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺷﺒﺎﻫﺖژﻧﺘﻴﻜﻲ (92 درﺻﺪ) ﻣﻴﺎناﻛﻮﺗﻴﭗﻫﺎیﻣﺎزﻧـﺪران وﮔﻠﺴـﺘﺎن وﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦﺗﻨـﻮع دراﻛﻮﺗﻴﭗﻫﺎیﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﻲﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪ.ﻗﺮاﺑﺖاﻛﻮﺗﻴﭗﻫﺎیﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﻲواﺻﻔﻬﺎنﻣﻨﺸﺎءاﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻣﺸﺘﺮﻛﻲﺑﺮایﺗﻨﻮع دراﻳـﻦﻣﻨـﺎﻃﻖراﻧﺸـﺎنداد. ﻧﺘﺎﻳﺞاﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺣﺎﻛﻲازوﺟﻮدﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲﻣﻨﺎﺳﺐﺟﻬﺖﺑﻬﺮهﮔﻴﺮیدرﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﮋادی آﺗﻲﺑﻮد. ( ﺳﻤﻴﻪﻋﺒﺎﺳﻲو همکاران ،1391 ) .
آنها در سال 1392 تحقیق کردند در مورد ، بررسی فرآیند تولید و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی کنسانتره عناب با استفاده از عناب تازه و خشک عناب به دلیلداشتن اثرات سلامتی بخش متعدد از جمله فعالیت های ضد میکروبی و دارا بودن ترکیبات فنولی بیواکتیو و فلاوونوئید به عنوان دارویی گیاهی برای درمان بیماریهای مختلف استفاده می شود . علاوه بر مواد فعال زیستی ، عناب حاوی مواد مغذی و ریز مغذی ها نیز می باشد وبه عنوان یک غذای عملگرا مطرح می شود ، کنسانتره عناب یک ترکیب نسبتا شفاف و یکنواخت می باشد که با دارا بودن خواص کمی و کیفی عناب قابلیت کاربرد در صنایع غذایی به ویژه به عنوان یک طعم دهنده افزودنی تغذیه ای و دارویی رنگ دهنده و شیرین کننده طبیعی را دارا می باشد در این تحقیق بررسی فرمولاسیون کنسانتره عناب با استفاده از عناب خشک و تازه در دو سطح ،روش تغلیظ شامل تغلیظ تحت خلا با استفاده از روتاری اواپراتور و تغلیظ در فشار اتمسفری مورد مطالعه قرار گرفت ، بررسی آزمایشات فیزیکو شیمیایی شامل اندازه گیری PH، خاکستر مواد جامد کل ، قند ، رنگ سنجی و آزمون های حسی در قالب یک طرح کاملا تصادفی بر پایه فاکتوریل انجام شد . (قناد طوسی ، مهدی داوودی و همکاران ) .
ﺍﻳﻦﺗﺤﻘﻴﻖﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﺎﺳـﺐﺗﺮﻳﻦﺯﻣﺎﻥﺑﺮﺩﺍﺷـﺖ،ﺧﺸﻚﻛﺮﺩﻥ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱﻣﻴﻮﻩﻋﻨﺎﺏﺩﺭﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺑﻴﺮﺟﻨﺪﺍﺯﺳـﺎﻝ۱۳۷۸ﺑﻪﻣﺪﺕﺳـﻪﺳﺎﻝﻭﺩﺭﺩﻭﻣﺮﺣﻠﻪ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻳﻞﺩﻭﻣﺘﻐﻴﺮﻩﺑﺎﻃﺮﺡﭘﺎﻳﻪﻛﺎﻣلاﺗﺼﺎﺩﻓﻲﺩﺭﺳﻪﺗﻜﺮﺍﺭﺍﻧﺠﺎﻡﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺩﺭﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻭﻝﻃﺮﺡ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺩﺭﺩﻭﺯﻣﺎﻥ۱۰۰ﻭ۱۲۰ﺭﻭﺯﭘﺲﺍﺯﺗﻤﺎﻡﮔﻞ ، ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻭﺑﻪﺳﻪﺭﻭﺵﺧﺸـﻚﻛﺮﺩﻥ(ﺭﻭﻱﺩﺭﺧﺖ،ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ،ﺻﻨﻌﺘﻲ)ﺗﻴﻤﺎﺭﺑﻨﺪﻱﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪﺳﭙﺲﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻭﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻋﺮﺽﻣﻴﻮﻩ،ﻭﺯﻥﻣﻴـﻮﻩ،ﺩﺭﺻﺪﺭﻃﻮﺑﺖ،ﻣﻴﺰﺍﻥﻣﻮﺍﺩﺟﺎﻣﺪﻣﺤﻠﻮﻝ،ﺍﺳـﻴﺪﻗﺎﺑـﻞﺗﻴﺘﺮﻭpH، ﻣﻴﻮﻩﻫﺎﻱﻋﻨﺎﺏﺑﻌﺪﺍﺯﺑﺮﺩﺍﺷـﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱﺷﺪﻧﺪﺑﺮﺭﻭﻱﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱﺧﺸﻚﺷﺪﻩﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﺣﺴﻲﺑﻪﻋﻤﻞﺁﻣﺪ.ﺗﺠﺰﻳﻪﻭﺗﺤﻠﻴﻞﺁﻣﺎﺭﻱﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻭﻝﻧﺸﺎﻥﺩﺍﺩﻛﻪﺯﻣﺎﻥ۱۲۰ﺭﻭﺯﭘﺲﺍﺯﺗﻤﺎﻡﮔﻞﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦﺯﻣﺎﻥﺑﺮﺍﻱﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ ﻋﻨﺎﺏﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻭﺯﻥ،ﻃﻮﻝ،ﻣﻮﺍﺩﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﺭﻭﺵﺧﺸﻚﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﺍﺯﻧﻈﺮﺑﺎﻓﺖ ،ﺭﻧﮓ ،ﻃﻌﻢ ﻭﭘﺬﻳﺮﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯﻧﻈﺮﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮد . ﺩﺭمرحله ﺩﻭﻡ ﻃﺮﺡ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ (ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱﺩﺭﻛﺎﺭﺗﻦ ،ﻓﻴﻠﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺎﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﻭﺳﻠﻮﻓﺎﻥ)ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭﺩﺭﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪﺣﺮﺍﺭﺕ (۴ ،۱۰ ،۲۵ ﺩﺭﺟﻪﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮﺍﺩ ) ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ . ﻫﺮ ۶ ﻣﺎﻩﻳﻜﺒﺎﺭﺩﺭﺻﺪﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕﻭﺯﻧﻲ ،ﻣﻴﺰﺍﻥﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺣﺸـﺮﺍﺕ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ،ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﺣﺴـﻲ (ﺑﺎﻓﺖ ،ﺭﻧﮓ ،ﻃﻌﻢ ﻭﭘﺬﻳﺮﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻃﺮﺡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻭﺩﺭﺟﻪﺣﺮﺍﺭﺕ ۴ ﺩﺭﺟﻪﺳـﺎﻧﺘﻲﮔﺮﺍﺩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ترینﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻴﻮﻩ ﻋﻨﺎﺏ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺲ ﺍﺯﻳﻜﺴﺎﻝ ﻧﻴﺰﺍﺯﻧﻈﺮﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .(الهام آذر پژوه وهمکاران 1385 ) .
فصل سوم : مواد و روشها
3-1آماده سازی مواد اولیه :
در آغاز میوه عناب جمع آوری شده که مقدار 5 کیلو گرم از بازار محلی تهران خریداری شد و عناب های مورد نظر برای انجام آزمایش های لازم آماده شدند برای این منظور ابتدا مقدار 3 کیلو گرم عناب را با استفاده از ترازو وزن کرده وبعد در ادامه کار بازبینی برای جداسازی دانه های خراب یا ضایعات را انجام داده تا عناب های سالم از عناب های خراب جدا شوند .تا جداسازی گوشت میوه از هسته آن به راحتی انجام شود. بعد از آماده شدن عناب برای جداسازی ، گوشت را از هسته جدا کرده و هسته ها را با آب تمیز شسته تا هسته کاملا از گوشت جدا شود . بعد هسته ها در دمای محیط قرار داده می شوند تا کاملا خشک شوند ،در ادامه نسبت وزن هسته به میوه اندازه گیری می شود که 3 کیلو گرم عناب 900 گرم هسته در پی داشت ونسبت درصد وزنی هسته به میوه تازه 30 درصد بدست آمد . بعد هسته ها بوسیله آسیاب مخصوص که مانع از دست رفتن رطوبت می گردد خرد و کوچک می شوند و برای انجام آزمایش ها ی مورد نظر آماده می شوند .
3-2مواد شیمیایی :
پترولیوم اتر-سولفات سدیم- سود 01/0 و 1/0نرمال – فنل فتالئین- پتاس الکلی – دی اتیل اتر – اسید نیتریک – اسید کلریدریک 1/0 نرمال – معرف برومو کروزو گرین – مخلوط متیل رد- هپتان نرمال -پتاس متانولی 1 مولار–متانول- اسیدسولفوریک – کاتالیزور کجلدال– سود 32 درصد– اسیدووریک 2 درصد- هیدروکسیدپتاسیم 2نرمال- اسید استیک گلاسیال – یدور پتاسیم اشباع- معرف نشاسته (5/0 گرم درصد )-آب مقطر
3-3وسایل و تجهیزات :
جدول 3-1شناسایی وسایل و تجهیزات
مدل/کشورسازنده
عنوان تجهیزات
/ کشور ژاپن And Gulf
ترازو دیجیتال 210 گرم با دقت 0001 /0
/ کشور آلمان Heidolph
آون تحت خلا
/ کشور آلمان Heidolph

مطلب مشابه :  مستندات تسبیب//پایان نامه درباره اجتماع اسباب