استان کرمانشاه، روایی محتوایی، مراکز آموزشی

استان کرمانشاه، روایی محتوایی، مراکز آموزشی

استان کرمانشاه، روایی محتوایی، مراکز آموزشی

محاسبه اعتبار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.
روایی محتوایی سوالات امتحان نهایی و داخلی ریاضیات، علوم تجربی و جغرافیا در سطح بالا و
سوالات دینی در سطح متوسط بوده است.
سطح دشواری سوالات دروس علوم تجربی و ریاضی نسبتاً مناسب بوده، اما در دروس جغرافیا و
دینی به لحاظ دشواری، آزمون متمایل به ساده بودن میباشد.
سوالات امتحان نهایی دروس مذکور از ضریب تمیز مناسب و قابل قبولی برخوردار است. ضریب
تمیز این سوالات با استفاده از ضریب دو رشته ای نقطهای محاسبه شده است.
در طراحی سوالات امتحانات نهایی و داخلی دروس دینی، علوم و جغرافیا تنها به سطوح دانش،
فهمیدن و کاربرد حیطه شناختی توجه شده است اما در بررسی سوالات درس ریاضی، سطح ترکیب نیز در نظر گرفته شده است.
به غیر از امتحان نهایی علوم تجربی، در طراحی سوالات دیگر امتحانات نهایی و داخلی، ملاکهای
فنی و ظاهری رعایت شده است.
شاطریان محمدی (1384) به منظور تعیین میزان مهارت دبیران شهرستان قم در طراحی سوالات
امتحانی، به بررسی میزان روایی، اعتبار و شاخصهای دشواری و تمیز سوالات آزمونهای معلم ساخته پرداخته است. کلیه اوراق امتحانی ترم اول و دوم دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، عربی و زبان سال اول دوره متوسطه شهرستان قم در سال تحصیلی 84 – 1383 و همچنین کلیه اوراق امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 83 – 82 جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند. از این میان، 96 ورقه سوال امتحان و تعداد 1712 ورقه پاسخنامه با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که:
دروس مورد بررسی از روایی محتوایی و صوری خوبی برخوردارند که درس ریاضی بالاترین
میزان روایی را به خود اختصاص داده است. برای تعیین روایی محتوایی و صوری، دو متخصص در هر درس به ارزیابی سوالات پرداختند. همچنین، اکثریت سوالات دروس مورد بررسی در سطح دانش و ادراک می باشد و از سطوح تحلیل، ترکیب و ارزشیابی سوالی نیامده است.
تمامی دروس مورد بررسی از اعتبار مصححان بسیار بالایی برخوردار است. به منظور محاسبه این
نوع اعتبار، دو دبیر در هر درس، 200 ورقه پاسخنامه را مجدداً تصحیح و جداگانه نمرهگذاری نمودند. در نهایت، از ضریب توافق کندال برای بررسی میزان توافق دبیران مصحح استفاده شد.
سوالات دروس مورد بررسی از ضریب دشواری متوسطی برخوردار هستند که بیشترین و کمترین
ضریب متعلق به دروس ریاضی و زبان (60/0 ، 51/0) می باشد. همچنین به غیر از سوالات درس ریاضی که از ضریب تمیز بسیار خوبی (51/0) برخوردار است بقیه دروس از ضریب تمیز نسبتاً خوبی (35/0 تا 39/0) برخوردارند. از آنجا که بیشتر سوالات طراحی شده از نوع تشریحی بوده برای محاسبه این نوع ضرایب، از فرمولهای ضرایب تمیز و دشواری مخصوص سوالات تشریحی استفاده شده است.
سلیمانی (1384) به بررسی روایی محتوایی، شاخصهای سوالات و رعایت اصول علمی طراحی
سوالات امتحانی دروس ریاضی پرداخت. اولین گروه ازجامعه آماری این تحقیق، سوالات امتحانی دروس ریاضی مقطع متوسطه نظری مراکز آموزشی استان کرمانشاه در امتحانات پایانی خرداد ماه 83 بود که با روش نمونهگیری تصادفی، از میان آن ها 240 نمونه سوال طراحی شده به تناسب جمعیت دانشآموزی مناطق و نواحی استان در پایههای اول و دوم انتخاب و در پایه سوم به دلیل هماهنگ بودن سوالات در سطح استانی، تک نمونهای از سوالات طراحی شده از هر درس انتخاب گردید. دومین گروه جامعه آماری عبارت بود از؛ اوراق امتحانی دروس ریاضی فیزیک و علوم تجربی که در حوزههای تصحیح امتحانات نهایی، تصحیح و ارزشیابی شده بودند که از میان آن ها، تعداد 280 ورقه تصحیح شده از هر یک از دروس مورد مطالعه (جمعاً 1120 ورقه) انتخاب گردید. به منظور بررسی روایی محتوایی، از یک پرسشنامه 100 امتیازی که در مقیاس 5 درجهای تنظیم و توسط حداقل 3 ارزیاب امتیازدهی شده بود، استفاده گردید. از نتایج به دست آمده از این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
در مجموع سوالات از روایی محتوایی نسبتاً قابل قبولی برخوردارند.
در همهی دروس، بیشتر سوالات طراحی شده، متعلق به سطوح پایین حیطه شناختی است و اصل

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~