استعمال مواد مخدر

دانلود پایان نامه

رکن روانی رفتارهای ممنوعه پیشبینی شده در بند (الف) ماده15 متشکل از سه جزء است:
اول؛ عمد رفتاری یعنی مرتکب اراده کند که یکی از رفتارهای مذکور(تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب دادن، تسهیل دستیابی و آموزش دادن طریق ارتکاب) را انجام دهد.
دوم؛ داشتن سوءنیت خاص یعنی مرتکب این رفتارها را با نیت دستیابی افراد به محتویات مستهجن یا مبتذل انجام دهد و البته احراز چنین قصدی در مرتکب سخت است.
سوم؛ علم و آگاهی مرتکب به اینکه هم بداند محتوا هرزه است و هم بداند مخاطب رفتار وی چه کسی میباشد.
نکته لازم به ذکر درمورد ماده15 این است که کیفر پیشبینی شده در این ماده سنگین است و علت آن میباشد که این کیفر برای حمایت از افراد زیر هیجده سال بود اما با تغییرات متن لایحه در کمسیون و روند تصویب، این حمایت منتفی شد بدون اینکه در میزان کیفر تغییری ایجاد شود و این است که میان کیفر پیشبینی شده و بزه ارتکابی تناسبی نیست؛ بهویژه اگر هر دو کیفر باهم جمع شوند. و این عدم تناسب زمانی بیشتر هویدا میشود که بدانیم حداقل کیفر پیشبینی شده یعنی حبس نودویک روز با حداقل کیفر پیشبینی شده برای خود جرم هرزهنگاری برابر است.
گفتار دوم:دستیاری درانجام یا آموزش بزه
قانونگذار در بند ب ماده15 حیطه جرم انگاری را بسیار گسترده کرده است و حتی بسیاری از رفتارهای عادی را جرم دانسته است. البته در متن پیش نویس لایحه، این بند در حمایت از افراد زیر 18 سال پیشبینی شده بود که در کمسیون و روند تصویب این محدودیت سنی منتفی شده و عنایت قانونگذار به پشتیبانی از همه افراد جامعه معطوف گشت. بر پایه بند ب م 15، «هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) …
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.
تبصره- مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله میشود.»
همچون بند الف ماده 15، رفتارهای بازداشته شده در بند ب نیز از دسته رفتارهایی هستند که معاونت(دستیاری) نامیده میشوند. این رفتارها عبارتنداز: تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب دادن، تسهیل شیوه ارتکاب یا استعمال یا آموزش دادن. این رفتارها همگی آنی و ساده هستند و مقررات تعدد مادی نسبت به آنها همانند رفتارهای پیشبینی شده در بند الف است که گفته شد.(عالیپور، 1390، 310)
در کنار عمد رفتاری که مرتکب باید اراده آزاد در انجام رفتار داشته باشد، در پیکره عمدغایی، رفتارهای پیشبینی شده در بند ب باید برای ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز باشد. هر چند در این بند قرینههایی مانند «به قصد» یا «به منظور» و مانند اینها نیامده تا قصد خاص روشن گردد ولی میتوان فهمید که موردهایی مانند ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتآمیز، هدف و قصد مرتکب است که نیاز نیست نمود یابند. به همین دلیل در حوزه قصد مرتکب هستند نه نتیجه بزه. آنچه در قصدغایی مرتکب است، لزوماً انجام بزه نیست مانند خودکشی یا انحرافات جنسی. به همین دلیل بخردانه نیست که رفتاری که بزه نیست را کنار گذاشته و تحریک به آن را بزه بدانیم. از این رو اگر کسی با ارایه یک فیلم (که رفتارهای خشونتآمیز که گستره آن نیز روشن نیست را آموزش میدهد)، را در اختیار دیگری نهد، بزهکار است. بار دیگر پافشاری میگردد که این ماده برای پشتیبانی از کسان زیر 18 سال پیشبینی شده بود و به همین دلیل بزه بودن تحریک یا دعوت یک بزرگسال به خودکشی یا انحراف جنسی هرچند امکانپذیر است ولی دور از خرد است که آن را بزه بدانیم؛ زیرا بزرگسال پیرو تصمیم بخردانه خویش است که آیا انجام بدهد یا خیر ولی تصمیم شخص زیر 18 سال به جهت نبود رشد کافی، همواره میتواند اثرپذیر باشد.(عالیپور، 1390، 311)
براساس تبصره ماده 15، محتوای این ماده منصرف از محتویاتی است که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارئه یا توزیع یا انتشار یا معامله گردد؛ یعنی قانون گذار اعلام میدارد اگر محتوای هرزه برای مقاصد علمی یا عقلایی باشد اساساً بزهی صورت نمیگیرد تا مجازاتی به دنبال داشته باشد. مقاصد علمی مانند پژوهشهای پزشکی و مقاصد عقلایی تعبیری مبهم و البته دارای گستره فراوان است ولی به طور خلاصه شاید بتوان گفت شامل محتوایی باشد که از دید شرع و خرد بیاشکال باشد.
گفتار سوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده هرزهنگاری هویت در فضای سایبر
تحریفنگاری به معنای دگرگون کردن محتوای دیگری است. این رفتار در حوزهی جرایم مرتبط با محتوا است به همین دلیل با جعل رایانهای یا تحریف فرق دارد. در تحریفنگاری نیز همان رفتارهایی انجام میشود که در جعل یا تخریب هست ولی در اینجا نسبت به صوت و تصویر و فیلم انجام میشود و به همین دلیل تحریفنگاری خاصتر از جعل و تحریف رایانهای است. افزون بر این، تحریفنگاری چون در برخی موردها، برضد آبرو و حیثیت کسان است، بزهی برضد شخصیت معنوی افراد است.(عالیپور، 1390، 314)
هرزه نگاری هویت یا تحریف نگاری معمولاً به سه صورت ارتکاب می یابد:
اول؛ تحریف نگاری گاهی منجر به هتک حیثیت می شود. هتک حیثیت مفهومی است تابع عرف که باید با بررسی عرف هر جامعه خاص، جرم شناسایی گردد.
دوم؛ تحریف نگاری گاهی به صورتی است که این تغییر و دگرگونی محتوای اولیه را به حالت ابتذال و استهجان در می آورد. که در اغلب این موارد بحث تعدد پیش می آید.
سوم؛ گاهی تغییر و دگرگونی در محتوا به گونه ای است که به صورت ناپسند و اهانت آمیز نیست و البته حالت ابتذال و استهجان را نیز ندارد، فلذا جرمی اتفاق نیفتاده است. در بخش های قبل به بررسی تغییری که منجر به ابتذال و استهجان محتوا گردد پرداختیم در این بخش به بررسی تحریف نگاری هویت که منجر به هتک حیثیت می شود می پردازیم.
فصل پنجم در قانون جرایم رایانه ای، به هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای سایبر می پردازد که ماده 16 این قانون در باب تحریف نگاری در فضای سایبر است.
ماده 16 قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد: « هرکس به وسیله ی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نودو یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مطلب مشابه :  مفهوم شناسی