استفاده از کتابخانه

استفاده از کتابخانه

استفاده از کتابخانه

برای گردآوری داده ها در این پژوهش از روشهای بسیاری استفاده شده است. برای نوشتن طرح تحقیق از روش استفاده از کتابخانه، اینترنت و مطالعه آماری و صحبت با مسئولین و کارشناسان شرکتها و اداره کل گمرکات گیلان استفاده شده بود. برای تنظیم فصل دوم و پیشینه نیز از روشهای اینترنت و کتابخانه ای و مطالعه مقالات الکترونیکی و کتابهای اینترنتی و اسناد و مجلات کتابخانه ای استفاده شده است؛ اما به دلیل اینکه تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی می باشد و همچنین در قلمرو شرکت های فعال در اداره کل گمرکات استان گیلان به صورت میدانی انجام می پذیرفت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است؛ روش میدانی به روشی اطلاق می گردد که محقق برای گردآوری اطلاعات باید با مراجعه به افراد یا سازمان ها یا شرکت ها و همچنین برقراری ارتباط مستقیم با آنها داده های مورد نظر خود را جمع آوری نماید (حافظ نیا، 1383،ص 179).
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات توصیفی پیمایشی است؛ و به مجموعه از پرسشها که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند و وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی می شود. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه کرد:
1- انتخاب موضوع سوال ها 2 – محتوای سوال ها 3- جمله بندی پرسشها 4- انتخاب نوع سوال ها (کیاکجوری، 1389، ص 77).
و مقیاس اندازه گیری در این پژوهش برای پرسشنامه استاندارد سروکوال طیف لیکرت می باشد. لیکرت از سال 1939 مدیریت بخش بررسیهای افکار عمومی را در وزارت کشاورزی آمریکا بر عهده داشت این طیف را ارایه داد.
این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا گرایش خود را درباره ی آن مشخص نماید.در زیر طیف لیکرت نمایش داده شده از گرایش کاملاً موافق یا خیلی زیاد تا گرایش کاملاً مخالف یا خیلی کم کشیده می شود.که محقق ولی در پرسشنامه در این تحقیق قسمت بی نظر آن را سوق به زیاد یا موافقت داده، یعنی تا حدودی موافق و تا حدودی زیاد.
کاملا موافق موافق تا حدودی موافق مخالف کاملا مخالف

شکل 3-2 نمایش طیف لیکرت
محقق می تواند به هر یک از قسمت های طیف شماره هایی از 1 تا 5 اختصاص دهد (حافظ نیا، 1389،ص 178)
در پژوهش حاضر پرسشنامه به سه قسمت تقسیم می شود:
الف) مشخصات عمومی شرکت های در ارتباط با اداره کل گمرکات استان گیلان و خود گمرک که با مطالعه اسناد و مدارک و مطالعه کارکرد ها و تجهیزات موجود در درون این اداره کل تنظیم گردید.
ب) پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های آن ، که هدف بررسی رضایت مشتری از خدمات ارایه شده توسط سازمان است. این پرسشنامه از ترجمه یک پرسشنامه خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. با کمک اساتید و کارشناسان گمرک اصلاحات و تغییراتی در آن داده و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است.
ج) بررسی کیفیت خدمات ارایه شده توسط اداره کل گمرکات استان گیلان به شرکتها؛که پرسشنامه استاندارد سروکوال است و برای بررسی کیفیت خدمات اداره کل گمرکات طراحی شده است. پرسشنامه دارای22 سوال و 5 بُعد است که هر پرسشنامه یک بار بر اساس وضعیت موجود خدمات اداره کل گمرکات استان گیلان و یک بار هم بر اساس وضعیت مورد انتظار شرکتها از این اداره کل مورد پاسخ قرار می گیرد. ترتیب سوالات پرسشنامه به شکل زیر می باشد:
جدول (3-1) سوالات و ابعاد کیفیت خدمات
ابعاد کیفیت خدمات سوالات
بُعد قابلیت اعتماد
بُعد پاسخ گویی
بُعد عوامل محسوس
بُعد قابلیت اطمینان
بُعد همدلی 1 الی 5
6 الی 9
10الی 13
14 الی 17
18 الی 22
3-6-1) قابلیت اعتبار (روایی) پرسشنامه
روایی مهمترین ویژگی هر آزمون بوده و نشان می دهد که تا چه حد آزمون، آنچه را که برای اندازه گیری آن طراحی شده را اندازه می گیرد. به عبارت دیگر روایی رابطه یک آزمون را با اهدافش نشان می دهد، موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. و بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری، نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان کرد (سرمد و همکاران، 1387،ص 70).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~