استنتاج فازی

استنتاج فازی

استنتاج فازی

2) سیستم فازی تاکاگی-سوگنو
سیستم فازی ممدانی
به منظور استفاده از سیستمهای فازی در سیستمهای مهندسی، یک روش ساده اضافه کردن یک فازی ساز در ورودی که متغیرهای با مقادیر حقیقی را به یک مجموعه فازی تبدیل کرده و یک نافازی ساز که یک مجموعه فازی را به یک متغیر با مقدار حقیقی در خروجی تبدیل میکند، میباشد. نتیجه یک سیستم فازی با فازی ساز و نافازی ساز بوده که در شکل (4-5) نشان داده شده است. این سیستم فازی، ممدانی نامیده میشود.
شکل ‏45- ساختار اصلی سیستم فازی ممدانی
ساختار سیستم فازی ممدانی دارای چهار لایه است. لایه اول فازی ساز که اطلاعات خام را با تعریف تعداد مناسبی توابع عضویت به دنیای فازی نگاشت میکند، لایه بعدی پایگاه قواعد میباشد که در آن قوانین فازی شکل میگیرند و لایه سوم موتور استنتاج فازی است که وظیفه نتیجه گیری از روی یک مجموعه از قواعد فازی را دارد و لایه آخر غیر فازی ساز میباشد که خروجی فازی را به صورت اطلاعات واقعی نگاشت میکند
در سیستم ممدانی داریم:
If and then
(‏48)
و سپس از طریق موتور استنتاج فازی و یکی از غیر فازی سازها نتیجه می شود:
این مراحل در شکل (4-6) نشان داده شده است [49].
شکل ‏46- مراحل یک سیستم فازی ممدانی
سیستم فازی تاکاگی-سوگنو
سیستم فازی تاکاگی-سوگنو به جای استفاده از قواعدی به شکل ” اگر سرعت اتومبیل بالا است، آنگاه نیروی کمتری به پدال گاز وارد کنید”، از قواعدی بدین صورت استفاده میکند:
اگر سرعت اتومبیل (x) بالاست، آنگاه نیروی وارد بر پدال گاز برابر است با y=cx
cیک عدد ثابت میباشد. مقایسه دو رابطه اخیر نشان میدهد که بخش آنگاه قاعده فازی از یک عبارت توصیفی با مقادیر زبانی به یک رابطه ریاضی ساده تبدیل شده است. این تغیر، ترکیب قواعد فازی را سادهتر میسازد. در حقیقت سیستم فازی تاکاگی-سوگنو یک میانگین وزنی از مقادیر بخشهای آنگاه قواعد میباشد. ساختار اصلی سیستم فازی تاکاگی-سوگنو در شکل (4-7) نشان داده شده است.
شکل ‏47- ساختار اصلی سیستم فازی تاکاگی-سوگنو
سیستم استنتاج سوگنو کاملاً شبیه سیستم استنتاج ممدانی است، با این تفاوت که در قسمت نتیجه یک قانون، به جای استفاده از یک مجموعه فازی و توابع عضویت از یک تابع ریاضی استفاده میکند رابطه (‏49). همچنین در این مدل از آنجا که در خروجی مجموعه فازی وجود ندارد بنابراین احتیاجی هم به غیر فازی ساز نداریم. سیستم استنتاج سوگنو برای بدست آوردن یک نتیجه قطعی، از میانگین وزنی نتایج قوانین “اگر-آنگاه” استفاده میکند.
If and then Z = f (x,y)
(‏49)
همان طور که مشاهده میشود در سیستم سوگنو خروجی تابعی از ورودیها میباشد و بسته به اینکه این تابع از درجه چندم از متغیرهای ورودی باشد، روش سوگنو از آن مرتبه نامیده میشود [48].
به عنوان مثال یک سوگنوی درجه صفر مانند رابطه (4-10)، یک سوگنوی درجه یک مانند رابطه (‏411) و یک سوگنوی درجه دو مانند رابطه (‏412) تعریف میگردد.
If and then

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~