استنتاج فازی

استنتاج فازی

استنتاج فازی

M یک قاعده لغوی است که هر مقدار زبانی در T را به یک مجموعه فازی در Uمرتبط میسازد.
اهمیت مفهوم متغیرهای زبانی از این جهت است که متغیرهای زبانی، عناصر اساسی در نمایش دانش بشری محسوب میشوند. به عنوان مثال هنگامی که از یک رادار برای اندازه گیری سرعت ماشین استفاده میکنیم، به ما اعدادی نظیر 40 کیلومتر بر ساعت و یا 25 کیلومتر بر ساعت میدهد. هنگامی که از یک انسان میخواهیم راجع به سرعت ماشین اظهار نظر کند، اغلب با کلماتی نظیر “کم”، “زیاد” آن را بیان میکند. بنابراین با معرفی متغیرهای زبانـی، مـا قـادر خواهیـم بود، توصیفـهای مبهم و نامعلوم در زبانهای طبیعی را در گزارههای ریاضی دقیق فرموله کنیم [48].
گزارههای فازی
دو نوع گزاره فازی وجود دارد. گزاره فازی ساده و گزاره فازی مرکب، گزاره فازی ساده مانند رابطه (‏23) است:

(‏41)
که x یک متغیر زبانی و A مقدار زبانی متغیر Xاست (بدین معنی که A یک مجموعه فازی تعریف شده در دامنه تعریف X می باشد) یک گزاره فازی مرکب، ترکیبی از گزارههای فازی ساده با استفاده از اتصال دهنده “و” ، “یا” ، “نه” که نشان دهنده اشتراک فازی، اجتماع فازی و مکمل فازی است، میباشد. معمولاً اتصال دهندهها به صورتهای زیر نمایش داده میشوند:
“-” برای “not”
“” برای “and”
“” برای “or”
شکل (4-1) نحوه عمل، عملگرهای not , and , or را در حالت فازی و کلاسیک نمایش میدهد [49].
شکل ‏41 کاربرد عملگرها
فازی ساز
فازی ساز متغیرهای ورودی را به زبان فازی(توابع عضویت) تبدیل میکند. برای تبدیل متغیرهای ورودی به زبان فازی چندین روش موجود است و میتوان از توابع مختلف برای فازی سازی استفاده نمود. در جعبه ابزار فازی در نرم افزار مطلب، 11 نوع فازی ساز مختلف به صورت پیش فرض موجود است مانند: فازی ساز مثلثی، ذوزنقه ای، زنگوله ای؛ که هر کدام به وسیله چندین پارامتر قابل تعریف میباشند. در میان انواع فازی سازها، فازی ساز مثلثی بدیل ساده تر بودن و داشتن تعداد پارامترهای کمتر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. انواع فازی سازها در شکل (4-2) آورده شده است.
شکل ‏42 انواع فازی سازها [49]
نافازی ساز
نافازی ساز به عنوان یک نگاشت از مجموعه فازی B ( که خروجی موتور استنتاج فازی است) به یک نقطه قطعیy تعریف میگردد. به طور مفهومی، وظیفه نافازی ساز مشخص کردن نقطهای است که بهترین نماینده مجموعه فازی مورد نظر باشد. این موضوع مشابه مقدار میانگین یک متغیر تصادفی میباشد. با این حال از آنجا که مجموعه فازی به طرق مختلفی ایجاد و شناخته میشود انتخابهای مختلفی برای تعیین این نقطه وجود دارد. سه معیار برای انتخاب نا فازی ساز میتوان در نظر گرفت:
توجیه پذیری: نقطهy از نظر شهودی باید نشاندهنده مجموعه فازی B باشد به عنوان مثال در وسطB قرار گرفته باشد یا با درجه بالا به B عضویت داشته باشد.
سادگی محاسبات: این معیار به ویژه برای کنترل فازی که در آن کنترل کننده باید بدون تأخیر عمل کند، بسیار مهم است.
پیوستگی: یک تغییر کوچک در B نباید به تغییر بزرگی در y منجر شود.
در جعبه ابزار فازی در مطلب ، 5 نافازی ساز مختلف موجود میباشد. جدول (4-1)
جدول ‏41- انواع نافازی ساز

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~