اطلاعات جمعیت شناختی، ابزار اندازه گیری، اعتماد به سازمان

حجم جامعهN=
ضریب اطمینان t=
اشتباه مجازd=
براورد صفت متغیر با استفاده از تحقیقات قبلی p=
5.3. ابزار تحقیق
در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری و سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شده است: 1. مقیاس عدالت سازمانی ( عملیاتی شده در قالب 4 متغیر عدالت توزیعی ، رویه ای ، بین فردی و اطلاعاتی ) و مقیاس اعتماد درون سازمانی که بوسیله رابینسون و روسو (1994) توسعه و اجرا شده است.(کان،2004). در هر دو پرسشنامه از مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است . هر دو ابزار اندازه گیری از لحاظ روایی و قابلیت اعتماد (پایایی) توسط صاحبنظران مختلف در عرصه تحقیقات مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است و روایی سازه به عنوان به عنوان بخش مهمی از فرایند طراحی ابزار کلکوییت (2001) شناخته شده است. کلکوییت با استفاده از تعاریف و نظریه پردازی های ارائه شده برای سازه ها توسط صاحبنظران مشهور مانند لونچوال (1980) و بیاس و موگ (1986) و … آیتم های ویژه عدالت را طراحی نمود و با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی مجذور کای تایید نمود که سازه ها جدا از هم و مستقل هستند و مدل 4 مولفه عدالت سازمانی به بهترین وجه متناسب است (کان ، 2004).
ابزار مورد نظر دارای 7 گویه سنجش عدالت رویه ای ، 4 گویه سنجش عدالت توزیعی و عدالت بین فردی و 5 گویه سنجش عدالت اطلاعاتی است . این ابزار به این دلیل که قابل تطبیق با بافت ویژه بوسیله سازگار کردن بازده ها در سوالات طرح شده است ، ابزاری سودمند محسوب می شود (گرینبرگ ، 2003.ص 245).
نمرات قابلیت اعتماد ابزار کلکوییت (2001) که بوسیله او در دو بافت دانشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفت به طور قابل قبولی در سطح 0.90 گذارش شد. او برای عدالت توزیعی 0.92 ، برای عدالت رویه ای 0.78 ، برای عدالت بین فردی و اطلاعاتی 0.79 را در بافت دانشگاهی بدست اورد و در بافت غیر دانشگاهی نمرات مشابهی حاصل شد . این ابزار در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و مدل 4 مولفه ای از عدالت سازمانی را ارائه می دهد.
ابزار اندازه گیری اعتماد سازمانی از محقققان رابینسون و روسو (1994) گرفته شده است و توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و آلفای کرونباخ 0.95 و 0.87 بدست امده است . این ابزار دارای 8 گویه است که شامل دو پرسشنامه اعتماد به سازمان و اعتماد به مدیر می باشد. (کان ، 2004).
روایی و پایایی پرسشنامه
روایی: منظور از رواییاین است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد(سرمد، بازرگان و حجازی، 1387،ص170). به عبارت دیگر ابزار پرسشنامه آن چه را که باید اندازه گیری کند، اندازه بگیرد یعنی کار خود را درست و دقیق انجام دهد (عباس زاده، 1380، ص337). بدین منظور روایی پرسشنامه های مزبور بر اساس نظر اساتید محترم راهنما و مشاور مورد بازبینی قرار گرفته است.
پایایی: منظور از پایایی این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،1387،ص166). برای محاسبه پایایی (ضریب قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. از آن جمله می توان به: الف) اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، ب) روش موازی (همتا)، ج) روش تصنیف (دونیمه کردن)، د) روش کودر – ریچاردسون و سایر اشاره کرد (همان منبع،ص167). بنابراین برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه شیوه های متعددی توسط صاحبنظران ارایه شده است که روش آلفای کرونباخ از مهمترین و رایجترین آنهاست. به منظور تعیین پایایی، پرسشنامه به صورت مقدماتی بین 40 نفر از کارکنان توزیع شد که ضریب پایایی پرسشنامه عدالت سازمانی « 82%» و برای اعتماد سازمانی«79% » به دست آمد
6.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به طور کلی در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع می شوند . در بخش توصیفی شاخصهایی مانند درصد، میانگین و فراوانی مورد مطالعه قرار می گیرند و در بخش استنباطی تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
فصل چهارم
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل برای بررسی فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه پرداخته ایم . همان طور که در فصل قبل ذکر شد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
اطلاعات بدست آمده در این فصل در دو بخش توصیفی واستنباطی ارائه گردیده ، ابتدا در بخش توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی نمونه ی مورد نظر بررسی شده و سپس در قسمت استنباطی به تجزیه و تحلیل مبسوط اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه اصلی پرداخته شده است.