اطلاعات دموگرافیک

3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………….82
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..83
4-2-بررسی روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………83
4-2-1- نتایج بررسی روایی……………………………………………………………………………………………………………….83
4-2-2-نتایج بررسی پایایی ……………………………………………………………………………………………………………….87
4-3-آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-1-سیمای آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………………….87
4-3-1-1-جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………….87
4-4-مؤسسه آموزش عالی …………………………………………………………………………………………………………………88
4-4-1-مقطع تدریس/ تحصیل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………….88
4-4-2-گروه تحصیلی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………………..89
4-4-3-همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….90
4-5-آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-5-1-مدل ساختاری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..90
4-5-2-تحلیل مدل ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………91
4-5-3-آزمون فرضیه های تحقیق :………………………………………………………………………………………………………93
4-6-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….97
5-2-یافته ها تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….97
5-2-1تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش …………………………………………………………….97
5-2-2 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..97
5-2-2-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….97