اعتبار اسنادی اتکایی

دانلود پایان نامه

3. تاریخ انقضای اعتبار اسنادی اتکایی باید حداقل 15 روز مقدم بر تاریخ انقضای اعتبار اسنادی اولیه و حداکثر یک هفته بعد از تاریخ آخرین حمل باشد.
4. بعد از گشایش اعتبار دوم، بانک فقط اصلاحیه هایی از اعتبار اسنادی اولیه را می پذیرد که مرتبط با شرایط دو اعتبار باشد و درخواست ابطال اعتبار اول نیز منوط به ابطال کامل اعتبار دوم و موافقت ذینفع دوم در خلال سر رسید خواهد بود.
5. گشایش اعتبار اسنادی اتکایی با در نظر گرفتن اعتبار مشتری(ذینفع اعتبار اولیه) و اخذ وثایق کافی با طی مراحل اعتباری آن در کمیسیون اعتباری ذیربط و با عنایت به سقف های تعیین شده و مقررات همسان اعتبارات اسنادی در قالب عقد مشارکت مدنی به ارز انجام می پذیرد.
6. در صورتی که اعتبار اتکایی جهت واردات کالا از خارج از کشور و یا مناطق آزاد به داخل کشور باشد طی کلیه مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهای ذیربط و رعایت بخش نامه های مرتبط با واردات کالا الزامی است.
7. اخذ مجوز جهت صدور اعتبار اسنادی اتکایی از اداره عملیات ارزی و روابط بین الملل تحت نظارت مدیریت امور بین الملل بانک.
به منظور گشایش اعتبار اسنادی اتکایی، اعتبار اصلی باید بتواند اطمینان خاطر بانک گشاینده اعتبار دوم را به دست آورد. ممکن است اعتبار اصلی تا اندازه ای بخشی از وثیقه مورد نیاز را فراهم سازد. اما به دلایلی که ذیلاً به آن می پردازیم امکان دارد این وثیقه کفایت بخش نباشد. بانک گشایش کننده اعتبار اتکایی به دلیل وجود دو اعتبار جداگانه نمی تواند با اطمینان اسناد ارائه شده تحت اعتبار اتکایی را برای اعتبار مستقل اصلی مورد استفاده قرار دهد به نحوی که با شرایط اعتبار اصلی نیز مطابقت داشته باشد. به این خاطر که ذینفع(شخص واسطه) می خواهد سیاهه خود را جایگزین سیاهه ذینفع دوم نماید وچنانچه به دلایلی قادر به انجام این کار نشود پرداخت در چارچوب اعتبار اصلی امکان پذیر نمی شود حال آن که تعهد پرداخت در چارچوب اعتبار اتکایی به قوت خود باقی است و ذینفع دوم منتظر دریافت وجه کالایی است که ارسال نموده است. علاوه بر این ممکن است در خصوص رعایت مهلت ارائه اسناد مشکلاتی بروز کند زیرا اسناد ارائه شده ظرف مهلت مقرر در اعتبار اتکایی ممکن است به موقع برای استفاده تحت اعتبار اصلی وصول نشود. با اتخاذ تدابیری مناسب میتوان تا حدودی از وقوع این مشکلات جلوگیری کرد. برای مثال اعتبار نزد بانک گشاینده اعتبار اول قابل استفاده باشد تا به این ترتیب مشکلات ناشی از عدم تطابق با سررسید برطرف گردد که این راه حل نیز منوط به موافقت تأمین کننده اصلی کالاست. عیب این روش آن است که شخص واسطه نمی تواند مانع از افشای هویت هردو طرف در مقابل هم شود. در صورت عدم تمایل شخص واسطه در به کارگیری این روش و قرار گرفتن در حاشیه امن، شخص واسطه باید دقت داشته باشد که همانند اعتبار قابل انتقال،شرایط هر دو اعتبار کاملاً یکسان بوده یا آنکه تفاوت میان آن ها چنان بی اهمیت باشد که ضمن ارائه اسناد تحت اعتبار اصلی قابل رفع باشد. در مواردی که شرایط تحویل، نوع حمل یا مقصد دستخوش تغییر شود، بروز مغایرت هنگام تسویه اسناد تحت اعتبار اصلی اجتناب ناپذیر است. اما این نوع مغایرت در مقایسه با اختلاف موجود بر سر موعد پرداخت و ارز قابل پرداخت و نظایر آن ناچیز بوده و می تواند توسط کاربران و کارشناسان بانکی مجرب رفع و حل و فصل شود.
یک اعتبار اسنادی به نام اعتبار اسنادی متقابل نیز وجود دارد که کارکرد آن مشابه اعتبار اسنادی اتکایی است. تفاوت این دو اعتبار در این است که در اعتبار اسنادی اتکایی بانک کارگزارِ(پرداخت کننده)اعتبار اول به تقاضای ذینفع اول گشاینده اعتبار دوم می شود ولی در اعتبار اسنادی متقابل ذینفع، اعتبار اسنادی اول را نزد بانک دیگری به غیر از بانک کارگزار وثیقه اعتبار اسنادی دوم قرار می دهد. از اعتبار اسنادی متقابل نیز همانند اعتبارات اسنادی اتکایی در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی600) و نسخه های قدیمی تر نامی برده نشده است. در پایان این بخش مراحل انجام کار در اعتبارات اسنادی اتکایی و تصویر آن در پی خواهد آمد.
1. عقد قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده(ذینفع اول)
2. تسلیم درخواست گشایش اعتبار توسط خریدار به بانک گشاینده اعتبار اصلی
3. ابلاغ اعتبار گشایش شده به بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده)
4. ابلاغ اعتبار به ذینفع اول توسط بانک ابلاغ کننده(پرداخت کننده)
5. درخواست ذینفع جهت گشایش اعتبار اتکایی بر مبنای اعتبار اصلی از بانک گشاینده اعتبار دوم( که معمولاً همان بانک پرداخت کننده اول می تواند باشد)
6.بانک گشاینده اعتبار دوم با در اختیار گرفتن اعتبار اول به عنوان وثیقه، اقدام به گشایش اعتبار ثانوی نموده و آن را به بانک ابلاغ کننده اعلام می کند.
7.بانک ابلاغ کننده،اعتبار را به سازنده کالا یا همان ذینفع ثانوی ابلاغ می کند.
8. سازنده کالا پس از آماده شدن کالا آن را تحویل متصدی حمل می دهد.
9. سازنده کالا بارنامه را تحویل می گیرد.
10. سازنده کالا بارنامه را همراه سایر اسناد، تحویل بانک ابلاغ کننده می دهد.
11. بانک ابلاغ کنندهاعتبار دوم، وجه اسناد را به سازنده کالا پرداخت می کند.
12. بانک ابلاغ کننده اعتبار دوم، اسناد را به بانک گشاینده اعتبار دوم ارائه می دهد.
13. بانک گشاینده اعتبار دوم، اسناد را جهت تغییرات لازم به ذینفع اعتبار اول(متقاضی گشایش اعتبار دوم) تحویل می دهد.
14. ذینفع اعتبار اول پس از تغییرات لازم اسناد را به بانک معامله کننده اعتبار اولی تحویل می دهد.

مطلب مشابه :  کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، هیجان و تنظیم هیجان، جمع بندی مبانی نظری