اعتبار و روایی ابزار

دانلود پایان نامه

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه
3-6-1. روایی
شرط بدست آوردن داده​های خوب این است که شیوه اندازه​گیری پدیده مورد نظر، دارای اعتبار و روایی باشد. منظور از اعتبار این است که ابزار اندازه​گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دهد(سرمد و همکاران،166:1380). مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می​دهد که ابزار اندازه​گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می​سنجد. بدون آگاهی از اعتبار و روایی ابزار اندازه​گیری نمی​توان به دقت داده​های حاصل از آن اطمینان یافت. روش​های متعددی برای تعیین اعتبار و روایی ابزار اندازه​گیری وجود دارد.
اگر سؤال​های معرف ویژگی​هایی باشد که محقق قصد اندازه​گیری آن​ها را داشته باشد آزمون دارای روایی محتوا است. روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع پژوهش می​شود از این رو اعتبار محتوا به قضاوت متخصصین بستگی دارد(سرمد ودیگران،171،1380). در این پژوهش جهت اطمینان از روایی ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه در اختیار خبرگان موضوع از جمله اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و با توجه به نظرات ایشان تغییرات لازم اعمال گردید.
3-6-2. پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار سنجش بیان می​کند اگر یک وسیله اندازه​گیری برای متغیر و صفتی ساخته شده در شرایطی مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار می​گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتاج یکسان برخوردارباشد(حافظ نیا،1380،ص132).
منظور از قابلیت اعتماد پرسشنامه، میزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه در یک محیط نسبتا مشابه با محیط قبلی است. هر چه قدر میزان سازگاری بیشتر باشد پایایی پرسشنامه بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر پایایی معین اینکه، ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. برای محاسبه ضریب پایایی شیوه​های مختلفی به کار می رود که عبارتند از:
-اجرای دوباره(بازآزمایی).
-روش موازی.
-روش تصنیف.
-روش کودر-ریچاردسون.
-آلفای کرونباخ.
در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که در ذیل فرمول آن تشریح می شود.
که در آن:
J : تعداد سؤالات.
: واریانس سؤال J ام.
:S2 واریانس کل آزمون است(سرمد و همکاران، 1380).
همان گونه که گفته شد، به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. طبق قاعده کلی پذیرفته شده در میان محققان، ضرایب بالای 7% برای آلفای کرونباخ بیانگر پایایی ابزار می باشد.
پایایی آزمون هوش معنوی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت که آلفای کرونباخ آن 92/0 به دست آمد. همچنین برای خرده مقیاس های تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، و توسعه حالت آگاهی به ترتیب آلفای کرونباخ 80/0، 79/0، 86/0 و 77/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ مربوط به آزمون هوش معنوی در جدول 3-1 آمده است.
جدول 3-1. آلفای کرونباخ مربوط به آزمون هوش معنوی
هوش معنوی
آلفای کرونباخ
تفکر انتقادی وجودی
80/0

مطلب مشابه :  تامین مالی تروریسم