اعضاء هیئت علمی، رفتار کارکنان، فرسودگی شغلی

اعضاء هیئت علمی، رفتار کارکنان، فرسودگی شغلی

اعضاء هیئت علمی، رفتار کارکنان، فرسودگی شغلی

1-6.تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-6-1.تعاریف نظری
ارگونومی :مجموعه دانشی است که از تلفیق علوم زیستی، فیزیولوژی انسانی، سیستم‌ها و روش ها، طراحی مشاغل و محیط کار به وجود آمده است که سعی دارد ابزارها، دستگاه‌ها و محیط کار را با توجه به در نظر گرفتن توانایی های جسمانی، فکری و محدودیت‌ها و علائق انسان‌ها، طراحی کند.علم مطالعه بر روی کار. متناسب کردن کارها ، محل کارها ، ابزار و وسایل برای کارگران وکارکنان (میستر ،2009).
فرسودگی شغلی: فروید نبرگر (1979) کسی بود که اولین بار به این واژه به معنای امروزی آن اعتبار بخشیده ، وی فرسودگی را یک حالت خستگی و تحلیل رفتگی می داند که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی می شود.
ماسلاچ و اسچاوفلی و لیتر 2001 فرسودگی را به عنوان یک سندرم روان شناسی با سه بعد مشخص وتعریف می کند .
خستگی عاطفی: که شامل استرس ، تهی شدن از عاطفه شخصی و توان بدنی
می باشد .
دگرگونی شخصیت: که شامل افسردگی ، کناره گیری بیش از اندازه و بی تفاوتی نسبت به کار می باشد .
فقدان کار آیی: که شامل احساس عدم سودمندی ،کار آیی کم و احساس بی کفایتی می باشد .
نگرش شغلی : افکار مثبت ومنفی ، علاقه و یا تنفر، اعتقاد به خدمت ، فداکاری و راهنمایی، احساس مراقبت ، مهربانی ، قبول تفاوت ها و تقسیم وظایف ، احساسات و رفتار کارکنان،معلمان در برابرشغل خودرا نگرش شغلی می‌گویند(صمدی ،1385).
نگرش حرفه ای را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند(نجفی،71:1387)
نگرش ارزشی است که ناظر بر کلیه ارزش ها و هنجارها می باشد بنابر این نگرش یک امر ذهنی و درونی است که طی جامعه پذیری در فرد درونی می شود . و موجب تحقق هنجار ها و ارزشها از روی میل باطنی می گردد.
1-6-2.تعاریف عملیاتی
ارگونومی: بر اساس امتیازی که معلمان یا اعضاء هیئت علمی در پرسشنامه ارگونومی به محل کاروشغل خود اختصاص می دهند اندازه گیری می شود. این پرسشنامه در سال 1987 توسط ال.راکین روک و همکارانش در انستیتوی بهداشت حرفه ای در کشورهای نوردیک(کشورهای اسکاندیناوی)طراحی و به اجرا گذاشته شده و امروز به پرسشنامه نوردیک معروف گردیده است .
فرسودگی شغلی : بر اساس امتیازی که معلمان در پرسشنامه فرسودگی شغلی به محل کاروشغل خود اختصاص می دهند اندازه گیری می شود. روایی و پایابی این پرسشنامه توسط مزلج وجکسون وهمکارانش درسال1986 به اثبات رسسیده و همچنین در ایران اولین بار توسط فیلیان به اثبات رسیده است.
نگرش حرفه‌ای :بر اساس امتیازی که معلمان در پرسشنامه نگرش شغلی به محل کار خود اختصاص می دهند اندازه گیری می شود.پایایی و روایی این پرسشنامه درسال2013درمدرسه راهنمایی دولتی ناحیه مالاکاند خیبر پاختونخوا پاکستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاکاند پاکستان) و سعید همدان (مدرسه تحقیقات آموزش از دانشگاه تکنولو‍ژ‍ی مالزیا) و زب آلام (بخش تحقیقات مدیریت دانشگاه مالاکاند) و صیحت اله (بخش علوم کامپیوتر مالاکاند) و خلیل الرحمان (دانشجوی دکترای آموزش از دانشگاه لاهور پاکستان) به اثبات رسیده است. اما در ادامه توسط محقق 18 سؤال انتخاب و تغییراتی در آن انجام داده است وروایی وپاییایی آن دریک نمونه 30نفری به اثبات رسیده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق

مقدمه:

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~