افسردگی پس از زایمان، ابزارهای اندازه گیری، اختلال افسردگی اساسی

دانلود پایان نامه

– هاسلم، پاکنهام و اسمیت(2006) در تحقیق خود نشان دادند که هرچه حمایت والدین و خودکارآمدی مادر بالاتر باشد، نشانه های افسردگی پس از زایمان کمتر می شود و یافته ها مطرح کردند که حمایت والدین به وسیله افزایش خودکارآمدی مادر، نشانه های افسردگی را کاهش میدهد.
– پیترسون و هالیستد (2006) در پژوهشی یک گروه از افراد با اختلال افسردگی اساسی را در 6 جلسه به شیوه گروه درمانگری شناختی- رفتاری تحت درمان قرار دادند. نتایج نشان داد که افسردگی تغییرچشمگیری نکرده است. این نتیجه می تواند به دلیل کافی نبودن تعداد جلسات باشد.
– روبیت وهمکاران (2007) در پژوهشی تأثیر شناخت درمانی بر کاهش افسردگی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گره کنترل و گواه که از بین 156 بیمار افسرده در مرکز بیمار ی های روانی به کار بردند، توانستند به این نتیجه دست یابند که شناخت درمانی باعث کاهش افسردگی در بیماران افسرده شده بود.
– دانیال و استرانک(2010) در پژوهشی تأثیر درمان شناختی بر افسردگی را در مورد بیماران افسرده اجرا کردند و پس از 16 هفته درمان شناختی تفاوت قابل مقایسه ای بین گروه آزمایش و کنترل در میزان افسردگی آنها به چشم خورد. نتایج حاکی از آن بود که روش شناخت درمانی به میزان چشمگیری باعث کاهش افسردگی بیماران افسرده شده بود.
– هاپس و همکاران(2011) در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثربخشی رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش احساس تنهایی افراد با معلولیت جسمانی نشان دادند که اجرای روش درمان گروهی شناختی- رفتاری بر احساس تنهایی افراد با معلولیت جسمانی اثرگذار است. آنها پس از مداخلات رویکرد شناختی- رفتاری، مشاهد کردند که افراد با معلولیت جسمی با این نوع مداخله ی درمانی، کمتر احساس تنهایی می کردند.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع؛ نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. متغیر مستقل تحقیق؛ آموزش و روش درمانی شناختی- رفتاری به شیوه ی گروهی و متغیرهای وابسته، خودکارآمدی عمومی و احساس تنهایی است که مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. دیاگرام طرح به صورت زیر است:
RE T1 X T2
RC T1 – T2
جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی است که در نیمه دوم سال 94- 1393 جهت درمان به کلینیکهای مشاوره و روانشناسی مراجعه نموده و بالغ بر 120 نفر بودند. از ملاکهای ورود به پژوهش شرکت داوطلبانه و داشتن اختلال افسردگی اساسی بود. از ملاک های خروج از برنامهی پژوهش، سابقهی بستری در مراکز روان پزشکی به دلیل اختلالات روان پزشکی مانند اعتیاد، اضطراب منتشر و … و نیز عدم همکاری و شرکت نامرتب در جلسات آموزش و درمان بود. روش نمونهگیری بدین صورت بود که از کل افراد جامعهی آماری، تعداد 70 نفر به طور داوطلبانه مورد مصاحبهی بالینی قرار گرفتند و پس از اجرای پرسشنامهی 21 مادهای افـسردگـی بک(BDI-II)، در نهایت 30 نفر براساس نشانههای افسردگی شدید با ملاک شمول نمرهی 14 و بالاتر واجد شرایط شناخته و نیز با مصاحبهی روان پزشکی براساس DSMIV در افسردگی اساسی به عنوان نمونهی این پژوهش انتخاب شدند. سرانجام براساس طرح پژوهش،30 نفر انتخابی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و گروه گنترل(15 نفر) جایگزین شدند.

مطلب مشابه :  تاب‌آوری تحصیلی و تاب‌آوری هیجانی، نیاز ، مسئولیت پذیری

ابزارهای اندازه گیری
– مقیاس خود کارآمدی عمومی(GSE-10): این پرسشنامه که در سال 1979 توسط شوآرتزر و جروسلم(1995) ساخته شد و در سال 1981 تجدید نظر گردید، دارای 10 گویه است که همگی میزان خودکارآمدی عمومی را میسنجد. نحوه ی امتیاز بندی براساس رتبه بندی چهار درجه ای لیکرت از 1 تا 4 است و نمرات بین 10 تا 20 به عنوان خودکارآمدی پایین، نمرات بین 21 تا 30 به عنوان خودکارآمدی متوسط و نمرات بالاتر از 30 به عنوان خودکارآمدی بالا در گرفته شده است(شوآرتزر، 2000، به نقل از معینی، 2007). دامنهی نمرات این پرسشنامه بین 10 تا 40 میباشد. این پرسشنامه در 23 کشور مورد استفاده قرار گرفته و ضریب آلفای کرونباخ آن 83 % میباشد. در ایران؛ این مقیاس توسط بختیاری براتی(1375) ترجمه و اعتباریابی شده است. همچنین، رجبی(1385) ضریب آلفای کرونباخ آن را برای کل دانشجویان 82/0 و گنجی و فراهانی(1388) این ضریب را 81/0 بدست آوردند.
– پرسشنامه احساس تنهایی: این پرسشنامه، ساخت و اعتباریابی آن توسط دهشیری(1387) در ایران صورت گرفته است. این مقیاس از سه عامل تنهایی ناشی از روابط خانوادگی (16 سؤال ) تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان (11 سؤال) و نشانههای عاطفی تنهایی (10 سؤال) تشکیل شده است و در مجموع دارای 38 سؤال میباشد. مقیاس احساستنهایی و سه خردهمقیاس آن از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 91/0، خرده مقیاس ناشی از ارتباط با خانواده 80/0، خردهمقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان 88/0، و خرده مقیاس نشانه های عاطفی 79/0، بوده است (دهشیری،1387. ص47).
– پرسشنامه افسردگی بک(BDI-II): این مقیاس، یک فرم کوتاه 13 سؤالی به صورت خودگزارشی است. در این پرسشنامه چندین گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کنندهی حالتی در فرد است. همچنین، در این پرسشنامه نقطهی برشی به عنوان عدم وجود افسردگی معرفی نشده است(فتحی آشتیانی، 1388، ص326). برای محاسبهی نتایج، باید نمراتی را که آزمودنی با کشیدن دایره مشخص کرده است با یکدیگر جمع شود. چنانجه مراجع یا بیماری در یک یا چند مقوله بیش از یک سؤال را با دایره مشخص کرده باشد، فقط یک سؤال از آن مقوله و آن هم سؤالی را که بالاترین نمره را دارد، به حساب میآید. ازآنجا که در هرمقوله، بالاترین نمره 3 است، بنابراین حداکثر نمره مقیاس 39 خواهد بود. این پرسشنامه در ایران به دفعات اعتباریابی شده است(براهنی، 1363و دادستان، 1372؛ پورشهباز، 1378)، و تعیین درجهی افسردگی در آن مطایق جدول زیر است:
درجات افسردگی
سطح نمرات
هیچ یا کمترین حد
4 و کمتر
خفیف
7-5

مطلب مشابه :  دسترسی غیرمجاز