اقدامات تروریستی

اقدامات تروریستی

اقدامات تروریستی

شخصیت نظام تمایلات فرد است.(چلبی، 1384، 227)
با توجه به تعاریف فوق از مفهوم شخصیت میتوان به عنوان تعریفی کامل از شخصیت که همه ی فاکتورهای فوق را داشته باشد، گفت: «تجلی بیرونی نظام متشکل از مجموع جنبههای ادراکی، انفعالی، ارادی و بدنی فرد آدمی، به صورت حالات و ویژگیهایی که حاوی تفاوتهای فردی است و انسان خاصی را مشخص می سازد.»(عارف، 1389، 115)
بر اساس این تعریف تفاوت هویت و شخصیت عبارت است از:
1) هویت امری است که هم در مورد انسان و هم در مورد غیر انسان از جمله اشیا کاربرد دارد اما شخصیت تنها برای انسان بکار میرود.
2) هویت حقیقت جزئیه است، اما شخصیت ظهور بیرونی حالاتی است که به آن حقیقت جزئیه اختصاص دارد.
3) هویت حقیقت عینی و خارجی فرد است، حال آنکه شخصیت مجموعهای از حالات و ویژگیهای فرد است.
گفتار هشتم: مفهوم هرزه نگاری هویت
همان طور که گفتیم هرزه نگاری به صورت مطلق عبارت است از: «به مجموعهای از رفتارهای مجرمانه گفته میشود که شامل تولید، طراحی، ارایه، انتشار و مورد معامله قراردادن محتویات شنیداری و دیداری اعماز تصویر، نوشته و صوت میشود که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار می سازد. با این وصف هرزهنگاری خود مانند بزههای مرتبط با محتوا یا نظیر بزههایی مثل فساد یا اقدامات تروریستی نه تنها یک جرم نیست بلکه حالت فرآیند گونه نیز ندارد، درنتیجه هریک از رفتارهای هرزهنگاری مانند تولید، انتشار یا ارایه همگی آنی بوده و دارای وصف مجرمانه مجزایی هستند. » (عالیپور، 1390، 294)
هرزه نگاری زنان در فضای سایبر به عنوان قسمی خاص از هرزهنگاری این گونه تعریف شده است:
تولید، انتشار یا معامله محتویاتی با مضمون نمایش اندام جنسی زنان یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح میان انسان یا انسان با حیوان از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با این محتویات اعم از تصویر یا صدا است که ممکن است به طور مشترک یا فردی تولید یا منتشر شوند. و منظور از اندام جنسی زنانه، اندام های برجسته در زنان است که مرد فاقد آن می باشد (عالی پور، 1384، 238).
و یا دکتر دزیانی(1385، 56) در تعریف هرزهنگاری کودک میگوید: «هر نمایش بصری که نشان دهنده شخصی است که کودک است یا به نظر می رسد کودک باشد و کسی که به کار گرفته شده یا به نظر می رسد به کار گرفته شده صراحتاً در فعالیت جنسی، یا اوضاع و احوال بیانگر نمایش به قصد جنسی آلت جنسی زنانگی یا مقعدی کودک باشد و هر نمایش سمعی کودک یا شخصی که به نظر کودک می رسد و شخصی که به کار گرفته شده یا به نظر می رسد به کار گرفته شده برای فعالیت جنسی صریح و در نهایت هر نمایش سمعی یا بصری که فعالیت جنسی غیر قانونی با کودکان را پیشنهاد می دهد، تشویق می کند یا مشورت می دهد، فارغ از چگونگی یا کیفیت واسطی که نشان دهنده اغوای انجام شده باشد، بدون پیش داوری نسبت به عواقب کار، از جمله نمایش موارد ناشی از گرافیک های کامپیوتری یا از طریق ابزار مکانیکی یا الکترونیکی.»
هرزه نگاری کودک می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود:
1ـ هرزه نگاری دیداری کودک: که عبارتست از تشویق کودک به فعالیت جنسی صریح ـ واقعی یا شبیه سازی ـ یا نمایش وقیحانه اندام جنسی.
2ـ هرزه نگاری شنیداری در کودک: که در بردارنده استفاده از هر واسط صدایی استفاده کننده از صدای کودک ـ واقعی یا شبیه سازی ـ به قصد انگیزش جنسی کاربر است.(عالی پور، 1384، 242)
صرف نظر از تفاوت اصطلاح« هرزه نگاری » با اصطلاح« پورنوگرافی » که در جای خود به آن پرداختیم و این مسئله که به کار بردن اصطلاح « برهنه نمایی» به جای هرزه نگاری و پورنوگرافی صحیح است یا خیر؟ ابتدا باید اصطلاح هرزه نگاری هویت به عنوان جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی و همچنین به عنوان یک جرم علیه شخصیت معنوی افراد و همچنین به عنوان جرمی مرتبط با محتوا تعریف گردد و سپس همچون سایر اقسام هرزه نگاری در فصل آتی عناصر تشکیل دهنده ی آن بررسی شود.
تحریفنگاری به معنای دگرگون کردن محتوای دیگری است. این رفتار در حوزهی جرایم مرتبط با محتوا است به همین دلیل با جعل رایانهای یا تحریف فرق دارد. در تحریفنگاری نیز همان رفتارهایی انجام میشود که در جعل یا تخریب هست ولی در اینجا نسبت به صوت و تصویر و فیلم انجام میشود و به همین دلیل تحریفنگاری خاصتر از جعل و تحریف رایانهای است. افزون بر این، تحریفنگاری چون در برخی موردها، برضد آبرو و حیثیت کسان است، بزهی برضد شخصیت معنوی افراد است.(عالیپور، 1390، 314)
هرزه نگاری هویت یا تحریف نگاری معمولاً به سه صورت ارتکاب می یابد:
اول؛ تحریف نگاری گاهی منجر به هتک حیثیت می شود. هتک حیثیت مفهومی است تابع عرف که باید با بررسی عرف هر جامعه خاص، جرم شناسایی گردد.
دوم؛ تحریف نگاری گاهی به صورتی است که این تغییر و دگرگونی محتوای اولیه را به حالت ابتذال و استهجان در می آورد. که در اغلب این موارد بحث تعدد پیش می آید.
سوم؛ گاهی تغییر و دگرگونی در محتوا به گونه ای است که به صورت ناپسند و اهانت آمیز نیست و البته حالت ابتذال و استهجان را نیز ندارد، فلذا جرمی اتفاق نیفتاده است. در بخش های قبل به بررسی تغییری که منجر به ابتذال و استهجان محتوا گردد پرداختیم در این بخش به بررسی تحریف نگاری هویت که منجر به هتک حیثیت می شود می پردازیم.
بخش دوم: ویژگیهای جرایم سایبری و جرم هرزهنگاری

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~