انحراف معیار، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی

جدول 4-11. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا5 …………………………. 125
جدول 4-12. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 127
جدول 4-13. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 6 تا 11………………………… 128
جدول 4-4.1 نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 130
جدول 4-15. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 12 تا 17 ……………………. 131
جدول 4- 16. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………. 132
جدول 4-17. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 18 تا 22 ……………………. 133
جدول 4-18. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 135
جدول 4-19. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 23 تا 27 …………………….. 135
جدول 4-20. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 137
جدول 4-21. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 28 تا 32 …………………….. 138
جدول 4-22. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 139
جدول 4-23. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک جنس ………………………. 141
جدول 4-24. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس …………………………………………………. 141
جدول 4-25. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
جدول 4-26. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر مدرک تحصیلی ……………………………………………. 144
جدول 4-27 .نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
جدول 4-28. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک رشته تحصیلی …………… 146
جدول 4-29. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشته تحصیلی………………………………………. 146
جدول 4-30. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک ناحیه محل خدمت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
جدول 4-31. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر ناحیه محل خدمت ………………………………………… 149
جدول 4-32.نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب ناحیه محل خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 150
جدول 4-33. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک سنوات تدریس ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
جدول 4-34. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سنوات تدریس در دوره متوسطه اول ……………… 152