انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

000577/0
462333/1
نمودار4-3مقادیر ضریب شکست
4-5بررسی پایداری اکسیداسیون روغن هسته عناب توسط رنسیمت :
در این مرحله از آزمایش نیز در سه تکرار مشاهده می شود که در مرحله اول مقدار پایداری اکسیداسیون روغن برابر با 35/2 ساعت و در تکرار دوم برابر با 41/2ساعت و در تکرار سوم به 39/2ساعت می رسد که این گزارش حاکی از آن است که بر طبق نمودار حاصل از جدول زیر پایداری اکسیداسیون روغن در وضیت دمایی مشخص ابتدا کاهش ودر مرحله دوم افزایش ودر تکرار سوم روند کاهش را طی کرده است . در این نمودار می توان یافت ، به دلیل اینکه پایداری اکسیداسیون روغن با درصد غیر اشباعیت رابطه عکس دارد پس میبینیم در تکرار اول میزان پایداری اکسیداسیون کم است این یعنی درصد غیر اشباعیت روغن بالاتر است درتکرار سوم هم همین معنی را می دهد اما در تکرار دوم پایداری اکسیداسیون افزایش یافته پس درصد غیر اشباعیت کاهش یافته است .در مجموع چون در روغن هسته عناب میزان اسیدهای چرب اشباع بیشتر از اسیدهای چرب غیر اشباع است پس اشباعیت روغن بالاتر است پس پایداری اکسیداسیون روغن هسته عناب بالاتر است یعنی اکسیداسیون خیلی کمی در آن اتفاق افتاده است .
عیوض زاده و همکاران در سال 1389 در بررسی پایداری روغن هسته نسترن وحشی با استفاده از دستگاه رنسیمت در دمای 110 درجه سانتی گراد پایداری 34/3 ساعت و نه چندان زیاد روغن هسته نسترن وحشی را نشان می دهد ، که به دلیل درصد بالای اسیدهای چرب چند غیر اشباعی(PUFA) در آن است .به همین دلیل عمر ماندگاری روغن هسته نسترن وحشی چندان بالا نیست وبا افزودن آنتی اکسیدان های مختلف به خصوص ویتامین ای می توان عمر ماندگاری آنرا افزایش داد . روغن هستهمیوهنسترنوحشی را می توان به عنوان یکی از برترین روغن های گیاهی از نظر محتوای اسیدهای چرب امگا -3 به حساب آورد. بررسی های متعددی روی پایداری روغن های گیاهی مختلف نسبت به اکسیداسیون به روش رنسیمت انجام شده است . روغن پالم خام با زمان پایداری خیلی زیاد یعنی 5/24 ساعت وروغن خام سویابا حدود 8/24 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد از مقاوم ترینروغن ها به اکسیداسیون می باشند .همچنین روغن کلزا و آفتابگردان به ترتیب با زمان پایداری 5/9 و 45/6 ساعت در همان دما، جز روغن های گیاهی با پایداری نسبتا پایین هستند. (ولاسکو و همکاران، 2004؛ قوامی و قراچورلو، 2006)
به این ترتیب روغن هسته عناب به دلیل پروفایل اسیدهای چرب آن دارای اشباعیت بالایی می باشدو دارای زمان پایداری 38/2 ساعت در دمای 110 درجه سانتی گراد می باشد.
جدول 4-5 مقایسه میزان پایداری اکسیداسیون روغن هسته عناب درسه تکرار
نوع آزمون
مقدار (ساعت)
تکرار1
تکرار2
تکرار3
انحراف معیار
میانگین
( پایداری اکسیداسیون)رنسیمت
35/2
41/2
39/2
030551/0
383333/2
نمودار4-4 پایداری اکسیداسیون روغن

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~