اندازه گیری عملکرد

2-معیارهای عملکرد ذهنی  در اکثر تحقیقات صورت گرفته مورد استفاده قرار گرفته است .

3-معیارهای عملکرد ذهنی با معیارهای عملکرد عینی همبسته است.

با مروری بر تحقیقات صورت گرفته ،هریس[19](2001)و جاورسکی و کوهلی [20](1993) توجه زیادی به معیارهای عملکرد عینی داشته اند و تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نوع تفاوت معناداری بین نتایج عملکرد عینی و ذهنی وجود ندارد و استفاده از هر کدام ازآن ها مورد تایید و حمایت قرار گرفته است.

معیار عملکرد چه ذهنی باشد و چه عینی ،محققان متفاوت، از معیارهای عملکردی متفاوتی استفاده نموده اند که شامل:عملکرد کلی نسبت به اهداف شرکت ،عملکرد کلی نسبت به رقبا ،رشد فروش،موفقیت محصول جدید،سودآوری بازگشت دارایی(ROA)، رشد سهم بازاروبازگشت سرمایه (ROI) می باشد . در اکثر تحقیقات صورت گرفته دو معیار عملکرد کلی در ارتباط با اهداف شرکت و رشد فروش  استفاده شده است . عملکرد کلی نسبت به اهداف شرکت مفید است زیرا کمک می کند که عملکرد در ارتباط با اهداف و استراتژی های خاص شرکت سنجیده شود.بسیاری از اندازه گیری ها نسبت به رقبای اصلی سازمان صورت می گیرد چرا که بازار گرایی در مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود(هانت و مورگان[21]،1995)و به این علت که رقیبان به عنوان مبنای مقایسه استفاده می شوند.

دیگر معیارهای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده ی چند محقق(ماتسونو [22]و همکاران،2000)،عملکرد کلی  در ارتباط با رقبا و در صورتی که اندازه گیری عملکرد در مقایسه با استراتژی های شرکت بدون مقایسه با دیگر رقبا در صنعت باشد ، به شرکت ها این اجازه را می دهد تا عملکرد فروش خود را خوب گزارش دهند،  حتی اگر تجربه فروش پایین در نتیجه ی عوامل بیرونی خارج از کنترل شرکت را داشته باشند.

رویکرت و واگر[23] (1987)می گوید که عملکرد کسب و کار دارای ساختار چند بعدی است . چنانکه این مساله در مطالعات تجربی متعدد بازار گرایی تصدیق شده است.

این محققان ادعا می کنند که عملکرد دارای سه بعد اصلی است:

1)بهره وری:که اشاره به نسبت ورودی به خروجی دارد مانند: سودآوری.ROA

2)اثربخشی: میزان موفقیت یک شرکت نسبت به رقبای خود مانند: رشد فروش

3)سازگاری:میزان موفقیت شرکت در پاسخ به تغییرات محیط در طول زمان مانند:میزان نمایندگی فروش محصولات جدید

کاپن[24] و همکاران(1990)به این نتیجه رسیدند که اغلب تحقیقات مربوط به عملکرد با مشکل عدم دسترسی آسان به اطلاعات مواجه هستند .در واقع عدم دسترسی به اطلاعات و فقدان اطلاعات اغلب تحلیل ها را انجام نشدنی می سازد . با توجه به بی میلی شرکت های خصوصی به فاش کردن اطلاعات محرمانه مالی ،بررسی و اندازه گیری عملکرد بسیار دشوار است.به هر حال باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از عمل اندازه گیری عملکرد در صورتی که مدیریت عملکرد با استفاده از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن است(رادنور[25]،مکگور[26]،2004)

[1] Venkatraman,N.&Ramanajam

[2] Armstrong,M.&Baron,A

[3] Moon,P.&Fitzgerald,L

[4] Matsuno,K.&Mentzer,J

[5] Jaworsky,B.J.&Kohli

[6] Mcgahan,A.M

[7] Stoner,K

[8] Noble, C.H.

[9] Mulin,CH

[10] Prat,L

[11]Paton,K

[12] Neely & Adamz

[13] Nani etal