اندازه گیری

تفاوت محسوسی بین سلول ها ی رشد یافته در دماهای 25، 28، 30، 32 و 37 درجه سانتیگراد از لحاظ الگوی الکتروفورز سلولی دیده نمی شود. اما بیشترین رشد سلول ها ی باکتریایی در دمای 37 درجه سانتیگراد مشاهده شد و دماهای کمتر از آن با کاهش رشد سلول ها ی باکتریایی همراه بود. از لحاظ غلظت IPTG نیز تفاوت محسوسی بین سلول ها ی القاء شده با غلظتهای 1، 1/0 و 01/0 میلی مولار در 4 ساعت و یک شبانه روز پس از القاء دیده نشد اما بیشترین رشد سلول ها ی باکتریایی در غلظت 1 میلی مولار در 2 ساعت پس از القاء مشاهده شد. اندازه مورد انتظار پروتئین تولیدی 32 کیلودالتون است.
۹-۴- نتایج خالص سازی پروتئین نوترکیب تولیدشده به فرم گنجیدگی های درون سلولی
نتایج حاصل از الکتروفورز مراحل مختلف خالص سازی پروتئین در تصاویر دیده می شود. همانطور که قبلا ذکر شد خالص سازی پروتئین با استفاده از ستون حاوی رزین نیکل جاذب His-tag انجام شد.

شکل ۱۳-۴: الکتروفورز مراحل مختلف خالص سازی پروتئین نوترکیب (القاء بیان ژن در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد). ستون۲ (باکتری حاوی پلاسمید، پیش از القای بیان ژن)، ستون ۳ (Lysate)، ستون ۴ (خروجی Lysate)، ستون ۵ (پروتئین نوترکیب خالص شده). ستون های ۱ و ۶ )مارکر پروتئینی(

شکل ۱۴-۴: الکتروفورز مراحل مختلف خالص سازی پروتئین نوترکیب (القاء بیان ژن در دمای ۲۸ درجه سانتیگراد). مشخصات ستون های الکتروفورز مانند شکل ۱۳-۴ می باشد. در ستون ۵ که نشانگر پروتئین نوترکیب خالص شده است مقدار پروتئین کمی در آن دیده می شود.

شکل ۱۵-۴: الکتروفورز مراحل مختلف خالص سازی پروتئین نوترکیب (القاء بیان ژن در دمای۳۰ درجه سانتیگراد). مشخصات ستون های الکتروفورز مانند شکل ۱۳-۴ می باشد.

شکل ۱۶-۴: الکتروفورز مراحل مختلف خالص سازی پروتئین نوترکیب (القاء بیان ژن در دمای۳۲ درجه سانتیگراد). ستون۱ (باکتری حاوی پلاسمید، پیش از القای بیان ژن)، ستون ۲ (Lysate)، ستون ۳ (خروجی Lysate)، ستون ۴ (پروتئین نوترکیب خالص شده). ستون ۵ )مارکر پروتئینی(
کارایی ستون های جاذب His-tag طبق تصاویر الکتروفورز نشانگر عملکرد نسبتًا مطلوب این ستون ها می باشد. همان طور که در ردیف های تصاویر دیده میشود، عمده پروتئین خالص شده در مرحله ی نهایی، پروتئین متصل با His- tag می باشد، اما علاوه بر آن مقادیر کمی از پروتئین ها ی دیگر نیز به همراه پروتئین نوترکیب دیده می شوند.
۱۰-۴- نتایج اندازه گیری غلظت پروتئین نوترکیب NcSAG1 به روش لوری
در اندازه گیری غلظت پروتئین به روش لوری، جذب نوری محلول پروتئین دیالیز شده در طول موج nm 600 , A 026/0 به دست آمد که با گذاشتن این عدد در منحنی استاندارد، میزان 43 میکروگرم به ازای 20 میکرولیتر و15/2 میلی گرم به ازای میلی لیتر به دست آمد..
۱۱-۴- نتایج حاصل از وسترن بلاتینگ پروتئین نوترکیب خالص شده تحت شرایط دناتوره کننده
همان طور که در تصویر مشاهده می شود تنها یک باند در وسترن بلاتینگ واکنش داده است که مطابق با باند مورد نظر در الکتروفورز پروتئین نوترکیب خالص شده است.

شکل ۱۷-۴: وسترن بلاتینگ پروتئین نوترکیب خالص شده.
ستون های ۲، ۴و ۶ نشانگر واکنش رقتهای مختلف (۲۰/۱،۱۰۰/۱،۲۰۰/۱) سرم خرگوش ایمن شده با تاکی زوئیت نئوسپورا کانینوم با پروتئین نوترکیب خالص شده. ستون های ۱، ۳ و ۵ نشانگر عدم واکنش با پروتئین نوترکیب خالص شده.