انگیزه پیشرفت تحصیلی، مهارت های شناختی، مهارت فراشناختی

انگیزه پیشرفت تحصیلی، مهارت های شناختی، مهارت فراشناختی

انگیزه پیشرفت تحصیلی، مهارت های شناختی، مهارت فراشناختی

ج) کمک به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان با شناسایی مهارتهای شناختی، فراشناختی و و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی.
د) کمک به پژوهش های آتی در جهت شناخت مهارتهای یادشده و ارتقای سطح تحصیل دانشجویان.
سئوالات پژوهش
– آیا پرسشنامه پژوهشگر ساختۀ مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان از اعتبار لازم برخوردار است؟
– آیا پرسشنامه پژوهشگر ساختۀ مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان روائی دارد؟
– آیا مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها رابطه دارد؟
– آیا پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس(1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379)، در دانشجویان از اعتبار لازم برخوردار است؟
– آیا پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس(1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379)، در دانشجویان روائی دارد؟
– آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر مهارت های شناختی و فراشناختی تفاوت وجود دارد ؟
– آیا انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارت های شناختی قابل پیش بینی است؟
– آیا بین دانشجویان درسنین مختلف از نظر مهارت های شناختی و فراشناختی تفاوت وجود دارد؟
تعاریف متغیرها
تعریف نظری شناخت : واژه شناخت جهت توصیف روش هایی به کار می رود که طی آنها اطلاعات پردازش می شوند. بیشتر فعالیت های شناختی، وابسته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را نظارت و کنترل می کنند(اسپادا و همکاران، 2007).
تعریف نظری فراشناخت : شناختن شناخت یا یادگیری درباره یادگیری یا هرگونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد(سیف،1387).
تعریف نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی : عبارت است از میزان دستیابی دانش آموزان یا دانشجویان به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده که از آنها انتظار می رود در کوشش های یادگیری خود به آنها برسند(سیف، 1387). در واقع تمایل فرد یادگیرنده در رسیدن به اهداف شخصی آموزشی، انگیزه پیشرفت تحصیلی او را نشان می دهد.
تعریف عملیاتی شناخت : به نمره ای که آزمودنی از پاسخگویی به سئوالات مربوط به حوزه شناخت در پرسشنامه محق ساخته کسب می کند، مهارت شناختی اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی فراشناخت : به نمره ای که آزمودنی از پاسخگویی به سئوالات مربوط به حوزه فراشناخت در پرسشنامه پژوهشگر ساخته کسب می کند، مهارت فراشناختی آزمودنی اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی انگیزه پیشرفت : منظور از انگیزه پیشرفت در این پژوهش، نمره ای است که آزمودنی از پاسخگویی به پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970) که توسط هومن و عسگری(1379) تجدیدنظرشده کسب می کند.
فصل دوم
بررسی پیشینۀ پژوهش
شناخت
شناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راههایی گفته می شود که در آن ها اطلاعات پردازش می شوند. یعنی راههایی که به وسیله آن ها اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، به رمز در آمده و در حافظه ذخیره می شود تا، هر زمان که نیاز باشد از حافظه فرا خوانده شده و مورد استفاده قرار گیرد.
ادراک، تخیل، بازشناسی، حل مسئله و تفکر از اصطلاحاتی است که به مراحل فرضی شناخت اشاره دارد (وول فولک 1990 ). واژه شناخت جهت توصیف روش هایی به کار می رود که طی آنها اطلاعات پردازش می شوند. بیشتر فعالیت های شناختی، وابسته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را نظارت و کنترل می کنند(اسپادا و همکاران، 2007). در زیر به فراشناخت و عوامل فراشناختی اشاره شده است.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~