اهمیت سرمایه اجتماعی

د) میزان تاثیرات متقابل بر دوستان و خانواده ها؛
ه) زمانی که اعضای خانواده با مشکلات مالی و سلامتی و دیگر مسائل روبهرو هستند چه کسی می تواندبه صورت فردی برای کمک اقدام نماید؛
و) فاکتورهای دیگر مانند جنایت، حروف و تصاویری که بر دیوار نوشته شده است، خرابکاری، ترافیک فضای پارک ماشین و آلودگی هوا.
2-4-6-تحقیق دیگری در مورد فقر و محرومیت اجتماعی هزار ساله انگلستان :
این تحقیق بر موضوعات زیر متمرکز است:
الف) شبکه های اجتماعی: تماس با خانواده و دوستان و ادامه حمایت های قابل انجام در ابعاد مختلف جهت سلامت خانوادگی و زندگی؛
ب) محدودیت های منطقه ای: ارزیابی رضایت عمومی از منطقه محل سکونت به عنوان مکانی برای زندگی؛
ج) خدمت محلی: ماهیت و فواید خدمات محلی که توسط دولت و بخش خصوصی بهبود پیدا کرده است؛
د) احساس امنیت و جنایت ( ناامنی): شامل تجربیات و ترس از جنایت.
تحقیق در فعالیت های شهری «انجمن بازنشستگان آمریکایی» در سال 1997این تحقیق سه موضوع زیر را بررسی می نماید:
الف) فعالیت های اجتماعی؛ در فاکتورهایی مانند ملاقات دوستان و همسایگان؛
ب) همبستگی اجتماعی؛ احساس تعلق به جوامع محلی؛
ج) مشغولیت سیاسی؛ مشغولیت به موضوعات محلی، ایالتی، محلی.
2-5-خلاصه فصل :
این فصل به بیان ادبیات موضوع تحقیق و مروری بر پژوهش های مرتبطی که در گذشته انجام شده است، پرداخت. با مرور پژوهش های داخلی و خارجی در مورد اهمیت سرمایه اجتماعی وتاثیر زیاد بر ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی نمایان گردید. در این پژوهش ها از الگو های متفاوت استفاده شده بود که برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل های بعدی به بررسی روش پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
فصل سوم :
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه :
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشم گیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هرچندکه حصول توافق میان دانشمندان و پژوهش گران درباره ی تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست، اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است:
پژوهش علمی عبارت است از: مطالعه نظام دار، کنترل شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه ی فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی. هر تحقیقی بدین منظور صور ت می گیرد که بتواند از یافته هایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست می آید، تعمیم هایی را در ارتباط با گروه بزرگتری که جامعه نامیده می شود و این گروه کوچک در واقع معرفی برای آن هستند، انجام دهد، محقق سعی دارد با کمک روش ها و فنون آمار استنباطی مقادیر مربوط به ویژگی های جامعه را برآوردکند و این کار را به گونه ای انجام دهد که دارای اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطا به دور باشد؛ از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نمی تواند به تک تک رویدادها و یا افراد تشکیل دهنده ی جامعه ی مورد نظر دسترسی داشته باشد، لذا بهره گیری از روش ها و فنون خاصی که استنباط آماری بر آن ها استوارند ضرورت پیدا می کند. در بسیاری از مطالعات، حتی اگر امکان دست یابی به واحدهای اجزاء جامعه نیز میسر باشد ملاحظات اقتصادی و مسئله ی زمان نیز عوامل مهمی هستند که محقق را وادار می کنند، با مطالعه ی نمونه ای از جامعه به استنتاج و تعمیم های لازم بپردازد (دلاور، 1380).
در این فصل ابتدا به بیان سؤالات تحقیق، وسپس به چگونگی تدوین فرضیه ها می پردازیم. روش تحقیق، جامعه ی آماری، نمونه، روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی آن خواهیم پرداخت.
3-2- سوالات تحقیق :
در پژوهش حاضر در صدد آن هستیم که به سوالات زیر پاسخ دهیم:
1-آیا بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برکیفیت خدمات آموزشی تاثیر مثبت دارد یا خیر؟