اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها، مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه

مدیر آموزشی کسی است که در تصمیم‬گیری‌های آموزش و پرورش نقش دارد و رفتار و عمل آنها جریان آموزش و پرورش را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این روبه ویژه رؤسای آموزش و پرورش، معاونان، کارشناسان‬ آموزشی، مدیران‬ آموزشی، مدیران ‬مدارس، راهنمایان‬ آموزشی و معلمان در زمره مدیران آموزشی محسوب می‌گردند(علاقه‬بند،1370).
1-6-1-3- مهارت فنی:
عبارت است از توانایی و مهارت انجام یک فعالیت با روش وتکنیک‬های درست. این مهارت بیشتر جنبه عملی دارد و به طور عینی در محیط کار ، بکار گرفته می‌شود (میر کمالی، 1386).
1-6-1-4- مهارت انسانی:
یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت‌های موثر به عنوان عضو گروه، ایجاد انگیزه در افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان (علاقه بند،1372).
1-6-1-5- مهارت ادراکی:
توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمان به صورت یک سیستم را مهارت ادراکی می‌گویند(علاقه بند، 1379).
1-6-1-6- مدیریت:
کار کردن با افراد و به وسیله افراد و گروه‌ها برای تحقق هدف‌های سازمانی. بنابراین، هرکس حداقل در مراحل مشخصی از زندگی خود یک مدیر است(هرسی و بلانچارد، 1385). مدیریت به معنای علم و هنر اداره سازمان‌های اجتماعی به منظور تحقق هدف یا اهدافی معین تعریف می‌گردد(ایران‌نژاد پاریزی، 1376).
1-6-1-7- مدیریت زمان:
مدیریت زمان به معنی استفاده موثر از منابع و راهی برای رسیدن موثر به اهداف است. مدیریت زمان فرآیند اداره کردن فعالیت‌هایمان در طول زمان معین است و بالاخره مدیریت زمان یعنی اینکه کنترل زمان و کار خویش را به دست گیرید و اجازه ندهید که امور و حادثه‌ها شما را هدایت کنند(مالکی، 1390).
1-6-1-8- هدف گذاری:
هدف غایتی است که هر انسان خردمند از رهگذر تلاش خود در پی دستیابی به آن است. اگر چه فرد در هر اقدام ممکن است اهداف متعددی را در نظر داشته باشد، اما در میان آن اهداف، هدفی اصلی است و دیگر اهداف، فرعی و جنبی‌اند. هدف اصلی هدفی است که اگر تحقق آن با تحقق سایر اهداف در تعارض افتد، فرد برای دستیابی به آن بی‌درنگ از سایر هدف‌ها صرف‌نظر می‌کند. هدف عاملی است که به انسان جهت، معنی و مفهوم می‌بخشد(کردستانی،1390).
1-6-1-9- اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها:
مشخص کردن کارها و وظایف بر اساس اهمیت، اولویت‌ها پیوسته جا به جا می‌شوند. تهیه‌ی یک فهرست اولویت و ثابت نگه‌داشتن آن غیرممکن است(بلانچارد،1382).
1-6-1-10- برنامه‬ریزی عملیاتی:
برنامه‬ریزی در یک مفهوم کلی یعنی پیش بینی و تعیین راه‌ها و روش‌ها و امکانات برای رسیدن به یک هدف مطلوب. در حقیقت، برنامه‌ریزی تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع موجود و رسیدن به یک موقعیت مطلوب در آینده است(میرکمالی،1380).
1-6-1-11- تفویض اختیار:
مدیران جهت افزایش اثربخشی خود در محیط کاری و برای اینکه بتوانند به وظایف اصلی خود بپردازند قسمتی از اختیارات خود را به کارمندان تفویض می‌کنند. به‌کارگیری این اصل مستلزم این است که مسئولیت و اختیار متناسب با آن به پایین‌ترین سطح ممکن در داخل تشکیلات تفویض شود (مسلمی زاده، 1378).
1-6-1-12- مدیریت ارتباطات:
علاقه بند (1387) در تعریف ارتباط و بیان جایگاه آن در امور سازمان‌ها می‌گوید: «ارتباط، فراگرد تفهیم و تفهم یا انتقال معانی میان اشخاص و گروههاست. فعالیت وهمکاری در محیط سازمانی مستلزم وجود روابط انسانی توام با اعتماد متقابل میان مدیر و کارکنان است. روابط انسانی در پرتو ارتباط پدید می آید».
هر کسی که در ضمن ارتباطات حضور دارد باید همان مفهومی را که به کار برد که از هر سخنی استنباط می‌کند هرگونه کژ فهمی و کژتابی در حتی یک کلمه می‌تواند موجب ویرانی عظیم شود(مکنزی،1372).

مطلب مشابه :  معنویت در محیط کار، معنویت در سازمان، برقراری ارتباط