اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید …

۹

انگلیس

۳۹/۳

۱۰

استرالیا

۰۴/۲

۱۱

اسپانیا

۰۰/۲

۱۲

آمریکا

۰۸/۱

۱۳

سایر بازارها

۰۳/۱۷

جمع

۱۰۰

۳-۳- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
در این تحقیق از روش نمونه‎گیری در دسترس استفاده شده‎است که این روش جزء روش‎های غیرتصادفی می‎باشد. و حجم نمونه، به صورت زیر تعیین شده‎است.
از آن جایی که تعداد عناصر جامعه دقیقا معلوم نیست، جامعه آماری این پژوهش نامحدود تلقی می‎شود.
برای تعیین نمونه، در صورتی که جامعه مورد نظر به حد کافی بزرگ باشد که بتوان استفاده از اصلاح جامعه محدود را غیر لازم شمرد، از فرمول زیر استفاده می‎شود (زمانی که N نسبت به n، بزرگ باشد (یعنی ۰۵/۰ ≥ )، اصلاح جامعه محدود را می‎توان نادیده گرفت (اگر n را برابر با ۱۵۰ بگیریم و برای N هر عددی بزرگتر از ۱۰۰هزار را در این نسبت جای‎گذاری کنیم، حاصل کمتر از ۰۵/۰ می‎شود). (آذر، ۱۳۸۱)
در این فرمول، سطح اطمینان برابر با ۹۵% و خطای اندازه‎گیری که دقت تخمین‎ها را نشان می‎دهد برابر با ۸درصد در نظر گرفته شد. در بررسی‌های اجتماعی و اقتصادی، اکثراً خطای مجاز نمونه مساوی ۰۵/۰ تا ۱/۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد (منصورفر، ۱۳۷۲، ص۱۳۲) که در این تحقیق برابر با ۰۸/۰ در نظر گرفته شده‎است.[۱۵۰] هم‎چنین به منظور حداکثر شدن حجم نمونه، مقدار p و q برابر و معادل با ۵/۰ در نظر گرفته شد.
بنابراین، حجم نمونه در این تحقیق برابر با ۱۵۰ نفر در نظر گرفته شد و پرسشنامه‎ها را توزیع کردیم تا پرسشنامه‎های برگشتی تکمیل‎شده (بدون کم و کاستی) به تعداد ۱۵۰ برسد. لازم به ذکر است از کل پرسشنامه‎ها (۱۹۵)، بیش از ۴۵ پرسشنامه به علت ناقص بودن، کنار گذاشته شد.
۳-۴- ابزار سنجش
همان‎طور که پیش‎تر نیز ذکر شد، به منظور جمع‌آوری اطلاعات از گردشگران از پرسشنامه استفاده گردید؛ در این بخش نحوه طراحی پرسشنامه و پایایی و روایی آن بررسی می‎گردد.
۳-۵- طراحی پرسشنامه
در ابتدای پرسشنامه، ضمن بیان موضوع پژوهش، خاطر نشان شده‎است که آن دسته از گردشگران اروپایی که از اینترنت استفاده می‎کنند به تکمیل آن بپردازند؛ هر چند از آن جایی که این پرسشنامه‎ها به صورت حضوری به گردشگران داده شده و تکمیل شده‎است، قبل از توزیع پرسشنامه از کسانی دعوت می‎شد که اروپایی بوده و در عین حال از اینترنت نیز استفاده می‎کنند. این پرسشنامه به دو بخش تقسیم شده‎است که در زیر به توضیح آن‎ها می‎پردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top