اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران- …

۲٫ تبلیغات پنجره پاپ- اوت آنی گردشگری ایران، جالب هستند.

۱

۲

۳

۴

۵

۳٫ تبلیغات متنی آنی گردشگری ایران، جالب هستند.

۱

۲

۳

۴

۵

۴٫ تبلیغات ویدئویی آنی گردشگری ایران، جالب هستند.

۱

۲

۳

۴

۵

۵٫ تبلیغات رایانامه گردشگری ایران، جالب هستند.

۱

۲

۳

۴

۵

شکل ۳-۲: نمونه سوال پرسشنامه در مورد متغیر دوست داشتن
در نهایت نیز با پرسشی باز، نظرات آن‎ها را جویا شدیم و از همکاریشان قدردانی کردیم.
۳-۶- پایایی[۱۵۱] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد‎شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌دست می‌دهد. (سرمد و همکاران، ۱۳۷۷) در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری، از جمله پرسشنامه‌‎ها یا آزمون‎هایی که خصیصه‌‎های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند، به‌کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه برابر ۸۳۶/۰ محاسبه گردید که با توجه به این‌که ضریب آلفای کرونباخ از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی که ۷/۰ است (دیک، ۱۹۹۷) بیشتر می‌باشد، لذا می‌توان ادعا نمود که پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی قابل قبول است.
۳-۷- روایی[۱۵۲] پرسشنامه
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‎دهد که ابزار اندازه گیری تاچه حد خصیصه مورد نظر را می‎سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده‎های حاصل از آن اطمینان داشت. (سرمد،‌ ۱۳۸۰)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top