اکسیداسیون

اکسیداسیون

اکسیداسیون

ج-میزان حلال مورد استفاده
د-حرارت دادن دانه روغنی
-تقسیم بندی اصلی اکستراکتورها
الف-اکستراکتور غیر مداوم
ب-اکستراکتور نیمه مداوم
ج-اکستراکتور مرکب
-بازیافت حلال از میسلا و کنجاله
الف-فیلتراسیون میسلا
ب-بازیافت حلال از میسلا
1-30-8پالایش روغن ها و چربیها
1-30-8-1مراحل پالایش روغن خام :
1-30-8-2صمغ گیری :مواد صمغی موجود در RBO جزء چربیهای قطبی با خاصیت فعال در سطح می باشد که باعث افت تصفیه ای  درمرحله خنثی سازی ، ازطریق ایجاد امولسیون و ممانعت از خروج کامل صابون میگردد.روش عمومی جهت صمغ گیری، هیدرولیز کردن تحت حرارت 60تا80درجه سانتیگراد و اضافه نمودنمقدار کمی (5/1تا5درصد) مواد کمک فیلتر و بدنبال آن جداکردن صمغ توسط فیلتراسیون یا سانتریفوژ می باشد. . مواد کمک صمغ گیر متداول عبارتند :  آب،اسیدفسفریک، اسید اگزالیک ، اسید سولفوریک ، مواد فعال در سطح غیر یونی .(سیدحسین میرنظامی ضیابری ،1388).
1-30-8-3تصفیه فیزیکی :اسیدهای چرب روغنی که صمغ آن بخوبی جدا شده خشک و رنگبری شده باشد ، بوسیله تقطیر بخار ، تحت فشار پائین (3/4میلیمترجیوه) و حرارت بالا 220-200درجه سانتیگراد به حالت فراردرآمده و در اثر تقطیر بخار ، میتوان مبادرت  به جمع آوری آنها نمود.
1-30-8-4 تصفیه قلیای
1-30-8-5خنثی سازی :روشهای مختلف خنثی سازی عبارتند از تصفیه قلیائی ، تصفیه میسلا، تصفیه با سیستم حرارتی و تصفیه فیزیکی ؛ عمده ترین شیوه خنثی سازی یا بی اسیدی کردن ؛ مخلوط کردن روغن داغ 50تا60درجه سانتیگراد ، بامقدار محاسبه شده ای از قلیاو همزدن بمدت 10تا15دقیقه و سپس عملیات سانتریفوژ و شستشو با آب داغ به منظور حذف صابون باقی مانده است .(سیدحسین میرنظامی ضیابری ،1388).
1- خنثی سازی فیزیکی
2-خنثی سازی مداوم
1-30-8-6بی رنگ کردن :رنگبری اکثرا با استفاده از سیستم غیر مداوم ، با بکارگیری خاک Fullersانجام میگردد . رنگ سبز در روغن نشانه نارسبودن میوه می باشد که میتوان بدون هیچ مشکلی آن را توسط خاک فعال شده با اسید حذف کرد. البته در این مرحله سایر رنگدانه های موجود در RBO نیزحذف میگردند . ابتدا مخلوط خاک رنگبر و روغن را بخوبی هم زده و پس از آن در 120 درجه سانتیگراد بمدت 20نگهداری می شود . جهت حصول نتایج مطلوب باید حرارت روغن را قبل از فیلتراسیون به 70تا80درجه سانتیگراد رساند. طی عملیات رنگبری محصولات اولیه اکسیداسیون ( پراکسیدها) به ترکیبات ثانویه تبدیل و بخشی از آن توسط خاک فعال جذب می شود. عدد پراکسید روغن رنگبری شده باید صفر باشد .(سیدحسین میرنظامی ضیابری ،1388).
1-ماده رنگ بر
2-خاک رنگبر طبیعی
3- خاک رنگبر فعال شده
4-خاک رنگبر مصنوعی

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~