بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه

28- رهنورد، 1382، توانمندسازی مشتریان گامی به سوی مشتری مداری، فرآیند مدیریت توسعه، شماره 59، صفحه 28
29- ساعی، علی، 1381، تحلیل آماری در علوم اجتماعی بانرم افزار Spss for window، چاپ سوم، انتشارات کیان مهر
30- سالاری، غلام رضا،1384 ، بازاریابی رابطه مند، مجله تدبیر، سال پانزدهم، شماره ی 148، صفحه 25
31- سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1384، روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، چاپ یازدهم
32- سکاران، اوما، 1388، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، چاپ هفتم، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
33- شاه سمندی، پ، 1384، داده کاری در مدیریت ارتباط با مشتری، انتشارات تدبیر، شماره 156، صفحه 82
34- شبستری، سپیده، 1383، مبانی نظری و عملی بیمه، مجله اقتصادی، شماره 29 و 30، صفحه 60
35- شجاعی، نادیا، 1385، بیمه های عمر و انواع آن (بررسی میزان رشد)، فصلنامه بیمه و توسعه، سال دوم
36- شجاعی، جعفر، 1386، تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملت استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
37- شکرزاده، صادق، 1381، تعهد در سازمان های آموزشی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره هشتم، شماره 32، صفحه 47-53
38- ظهوری، قاسم، 1387، کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، نشر میر، تهران
39- عباسی، جواد،1381 ، بررسی نقش و عوامل جایگاه بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان کلیدی بانک ملت استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
40- عسگرپور، گیلدا، 1387، ارزیابی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک اقتصاد نوین در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
41- غفاری، پیمان،1386 ، همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری، مجله تدبیر، سال هجدهم، شماره181 ، صفحه 16
42- کاتلر، فیلپ و آرمسترانگ، گری، 1384، اصول بازاریابی، ترجمه: بهمن فروزنده، نشر آتروپات، جلد دوم
43- کاتلر، فلیپ، 1387 ، مبانی مدیریت بازاریابی، ترجمه: علی پارساییان، اتشارات ترمه، چاپ دوم
44- کاتلر، فلیپ، 1386، کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه: عبدالرضا رضایی نژاد، انتشارات مدیریت فردا، چاپ سوم
45- کاتلر، فلیپ و آرمسترانگ، گری، 1384، مدیریت بازاریابی، مترجم: بهمن فروزنده، انشارات آتروپات
46- کاتلر، فلیپ،1385 ، مدیریت بازاریابی، ترجمه: بهمن فروزنده، انتشارات آموخته، چاپ چهارم، صفحه 85
47- کاتلر، فیلیپ و گری، آرمسترانگ، 1386، اصول بازاریابی، چاپ ششم، ترجمه: علی پارسائیان، انتشارات ادبستان- جهان نو
48- کاتلر، فلیپ و آرسترانگ، گری،1384 ، مدیریت بازاریابی، جلد دوم، مترجم: بهمن فروزنده، صفحه 83-73
49- کاووسی، سید محمد رضا و سقایی، عباس، 1384، روش اندازه گیری رضایت مشتری، انتشارات سبزان
50- کری، جان، 1387، مردان مریخی و زنان ونوسی، ترجمه: انشارت چاف، انتشارات ملینا، چاپ سوم
51- کریمی، آیت، 1388، کلیات بیمه، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی، چاپ دوازدهم
52- کریمی، آیت، 1386، اصول بیمه، پژوهشکده بیمه، چاپ نهم، صفحه 30-20
53- کریمی، آیت، 1383، کلیات بیمه، پژوهشکده بیمه، چاپ هشتم، صفحه 28
54- محمدیان، محمود و آقاجان، عباس، 1381، آسیب شناسی تبلیغات در ایران، انتشارات حروفیه، چاپ اول

مطلب مشابه :  مشارکت در تصمیم گیری