بازاریابی رابطه مند

دانلود پایان نامه

ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا تحقیق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون های استاندارد و استاندارد شده معمولا از روایی و پایایی مناسب برخوردارند، از این رو محققان می توانند آن ها را با اطمینان به کار گیرند، ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی است و محقق باید از روایی و پایایی آن اطمینان حاصل کند (حافظ نیا، 1383)
3-7-1 روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نارسا سازد (خاکی، 1388).
برخلاف پایایی که عمدتاً یک مسأله کمی و قابل اندازه گیری است، اعتبار یا روایی مسئله ای عمدتاً کیفی بود و ارزیابی آن بسیار مشکل است. به منظور سنجش روایی پرسشنامه ی طراحی شده از شیوه سنجش محتوایی استفاده گردید. اعتبار محتوایی یک ابزار به سوال های تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد (سرمد و همکارانش، 1384). برای اطمینان از اینکه پرسشنامه این تحقیق از روایی بالایی برخوردار است. پرسشنامه اولیه در اختیار استاد راهنما و اساتید متخصص در این زمینه قرار گرفته و پس از رفع نواقص و انجام اصلاحات لازم مورد تأیید قرار گرفت.
3-7-2 پایایی یا اعتماد ابزار اندازه گیری
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام (ضریب پایایی) استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (خاکی، 1388). پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری محسوب می شود و با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکارانش، 1384).
برای محاسبه قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی به کار برده می شود، که در این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده ایم. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی یک مجموعه را با هم منعکس می کند، آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیک باشد سوالات پایاترند و اعتبار سازگاری درونی بیشتر است.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های سوال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر تعداد ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود (ظهوری، 1387).
∝ = ]
α= تعداد سوالات پرسشنامه
واریانس سوال i ام =
= واریانس کل پرسشنامه
در این پایان نامه برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سوالات از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ عمل شد. به این منظور ابتدا تعداد 30 عدد پرسشنامه تهیه و توسط بیمه گذاران تکمیل شد و با استفاده از نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مربوط به هر متغییر نتایج زیر بدست آمده است.
جدول (3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ
بازاریابی رابطه مند
1/91 درصد
اعتماد
5/82 درصد
تعهد
1/90 درصد
کیفیـت رابطه
4/78 درصد
مدیریت تعارض
83 درصد
رضایت

مطلب مشابه :  سیستم های یادگیری الکترونیکی