بازار اوراق بهادار

افرادی که در شرکت های کارگزاری مشغول به فعالیت می باشند، افرادی خبره، با تجربه و آشنا به مسایل مالی هستند که نسبت به شرایط اقتصادی، بازار اوراق بهادار و بازار کالاهای مختلفی که معامله می شود شناخت دارند و با تسلط خود بر قوانین و مقررات می توانند بهترین اقدام به منظور خرید و فروش اوراق بهادار و کالا در تالار معاملات بورس ها و بازارهای خارج از بورس را برای مشتریان انجام دهند.
از آنجائی که فعالیت کارگزاری دارای حساسیت ویژه بوده و کلیه سرمایه گذاران از طریق شرکت های کارگزاری اقدام به خرید و فروش می کنند. لذا شرایط و مقرراتی بر مدیران و پرسنل شرکت های کارگزاری حکم فرماست. صلاحیت حرفه ای کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت های کارگزاری می بایست قبل از قبول سمت، به تائید سازمان بورس برسد که به این منظور صلاحیت های علمی، تجربی، عمومی و تحصیلی متقاضیان بررسی می شود.
3-6-2 کارگزاری
شاید امروزه «کارگزاری» را نیز بتوان همانند مزارعه و مساقات و عقود معیّنۀ دیگر از عقود معیّنه محسوب نمود. این قرارداد داراى مباحث و مسائلى است که بحث و بررسى تفصیلى همۀ آنها در خور این نوع نوشتار نیست، لذا بنا بر این است که به اهمّ آن مباحث در حدّى که خواننده به مسائل قرارداد کارگزاری آشنایى اجمالی پیدا کنند، اشاره شود. (براى توضیح و تفصیل بیشتر رجوع کنید به کتاب حقوق مدنى، دکتر کاتوزیان، عقود معیّن و همچنین قواعد عمومی قراردادها)
3-6-2-1 خدمات کارگزاری
کارگزار می تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف) سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری:
این بخش شامل خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، ذیره نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص و بازارگردانی اوراق بهادار است.
ب) خدمات مالی:
این قسمت نیز شامل ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار، راهنمایی شرکت ها درمورد روش های افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار تهران و انجام بررسی های مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری، ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران است.
3-6-2-2 اهمیت کارگزار در بورس
درواقع کارگزاران واسطه بین سهامداران وشرکت های حاضر در بورس می باشند و درواقع تنها راه راه خرید و فروش سهام مراجعه به شرکت های کارگزاری می باشد.
3-6-2-3 کارگزاران بورس
شرکت هایی هستند که افراد برای خرید و فروش سهام باید به آنها مراجعه کنند که به دو دسته دولتی وخصوصی تقسیم می شوند.
کارگزاری پیمانى است که بین آمر و کارگزار او ایجاد مى شود؛ یکى کالا یا سرمایه مى دهد و دیگرى خدمات و توانایی خود را در میان مى گذارد. همه دادوستدها به نام «کارگزار» و به وسیلۀ او انجام مى شود ولى نتیجه معامله به آمر مى رسد؛ چنانکه زیانهاى ناشى از معامله را نیز او متحمل شده و تعهّدات مالى و پیمانهاى کارگزار از دارایى آمر اجرا می شود.
3-6-3 ویژگیهاى قرارداد کارگزاری
با توجه به تعریف فوق، قرارداد کارگزاری از اوصاف ذیل برخوردار است:
3-6-3-1 عقدى است معوّض
یکى از اوصاف قرارداد کارگزاری این است که از جمله عقود معوضه است؛ زیرا از یک سو عامل خدمات خود را در اختیار مالک قرار مى دهد و از سوى دیگر کارگزار عوضى را در برابر کار خود مى گیرد.
3-6-3-2 عقدى است لازم
اصولا «قرارداد کارگزاری» عقدى است لازم که براى طرفین آن التزام به وجود می آورد، لیکن نمایندگى کارگزار در خرید یا فروش و دریافت مبلغی به عنوان کارمزد تا زمانى است که قرارداد به پایان نرسیده است.
البته چنانچه کارگزار عملی را انجام داده باشد که مستحق دریافت اجرت می باشد و به علّتی قرارداد کارگزاری منفسخ گردد یا از ابتدا باطل بوده باشد، می تواند برای دریافت اجرت المثل به طرف خود مراجعه نماید.