بازیابی اطلاعات

بازیابی اطلاعات

بازیابی اطلاعات

فارست
2004
عملکرد تحصیلی ریاضی نوشتاری
هامفریس و همکاران
2004
عملکرد تحصیلی درک مطلب
مامارلا و همکاران
2010
عملکرد تحصیلی ریاضی
مامارلا و همکاران
2010
عملکرد تحصیلی ریاضی
رورکه و تساتسانس
1996
عملکرد تحصیلی ادراک خواندن
وورلینگ و همکاران
1991
عملکرد تحصیلی ادراک خواندن
ادراک حسی
از آنجا که پاسخدهی و عملکرد ما در محیط، وابسته به پردازش اطلاعات حسی مختلفی است که از آن دریافت میکنیم، حساسیت پردازش حسی از جمله اساسیترین عناصر نوروسایکولوژیکی به حساب میآید که زیربنای کارکردهای فیزیکی و روانشناختی افراد قرار میگیرد. کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری حساسیت پایینی نسبت به انواع مختلف اطلاعات حسی به ویژه اطلاعات دیداری و شنیداری نشان میدهند. این امر باعث میشود که اولا محرکهای جاری را به خوبی دریافت نکرده و در حافظه خود برای استفادههای بعدی ذخیره ننمایند. ثانیا در صورت وجود چنین حافظهای هم به دلیل عدم دریافت مناسب محرکهای جاری و نبود سرنخهای بازیابی مناسب، فراخوانی یا بازیابی اطلاعات موجود در حافظه در آنها که برای اعمالی چون خواندن و نوشتن و محاسبه لازم است، دشوار میباشد. از آنجا که هم پردازش اطلاعات حسی و هم پردازش اطلاعات ریاضی و فضایی در قطعه آهیانهای انجام میگیرد، میتوان گفت که نوعی بدکارکردی موضعی در این ناحیه میتواند علت هر دوی اینها باشد (بشرپور و همکاران،1391). در زمینه ادراک حسی نقش ابتدایی به عهده گیرندههای حسی در حواس پنجگانه است. در اینجا به سه نوع از حواس موثر در یادگیری اشاره میشود (سانتراک، ترجمه فیروزبخت، 1383):
دستگاه بینایی و پردازش بصری در مغز
قشر بینایی که در لوب پسسری مغز قرار دارد بخشی از قشر مخ است که در بینایی نقش دارد. بخش عمده اطلاعات بصری به قشر بینایی اولیه میرود و در آنجا پیش از انتقال به سایر نواحی بینایی برای تحلیل بیشتر، قدری پردازش میشود. در بحث پردازش خصوصا پردازش موازی دو سوال اساسی درباره ادراک بصری مطرح است که عبارتاند از: «آن شی چیست؟» و «کجا قرار دارد؟». مغز بسیار سازمان یافته، برای انجام این تکالیف مهم بصری دو گذرگاه دارد: «گذرگاه چیستی» و «گذرگاه کجایی». گذرگاه چیستی که در لوب گیجگاهی قرار دارد اطلاعات مربوط به چیستی اشیا، مثلا اطلاعات مربوط به رنگ، شکل، و بافت آنها را پردازش میکند. برای مثال، ناحیهای در گذرگاه چیستی لوب گیجگاهی وجود دارد که وقتی میخواهیم صورت شخصی را بازشناسی کنیم فعال میشود. در موارد نادری که این ناحیه آسیب میبیند اشخاص در بازشناسی صورت دیگران مشکل پیدا میکنند، حتی اگر آنها را بشناسند. گذرگاه کجایی، اطلاعات مربوط به محل شی، مثلا اطلاعات مربوط به حرکت و عمق شی را پردازش میکند. این گذرگاه در لوب آهیانهای قرار دارد. در موارد نادری که این ناحیه آسیب میبیند فرد در حرکت از جمله عبور کردن از خیابان مشکل دارد زیرا محل توقف ماشینهایی که به سمت او میآیند را تشخیص نمیدهد.
این گذرگاهها دو مصداق پردازش موازی، یعنی توزیع همزمان اطلاعات در گذرگاههای مختلف عصبی هستند. پردازش موازی باعث حرکت سریع اطلاعات حسی در مغز میشود. اگر دستگاه حسی طوری طراحی شده بود که اطلاعات مربوط به خصوصیات حسی را به صورت ردیفی یا متوالی پردازش میکرد، افراد خیلی کندتر پیش میرفتند. علیرغم موازی کار کردن گذرگاههای چیستی و کجایی، اتصال آنها باعث میشود اطلاعات حسی در هم ادغام شوند و تصویر کاملی از چیستی و محل چیزهایی که میبینیم ترسیم شود. در واقع دستگاه حسی اطلاعات بصری را خرد میکند و آن را در گذرگاهها و بین سلولهای عصبی اختصاصی توزیع میکند.
دستگاه شنوایی و پردازش شنیداری در مغز

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~