برازندگی مدل

جدول بالا اطلاعاتی در مورد سهم یا اهمیت متغیر پیش بینی کننده را ارائه می کند. آزمونی که در اینجا به کار رفته به نام آزمون والد مشهور است که معادل آزمون t می باشد و مقدار آماره هر پیش بینی کننده ، در ستون والد قابل مشاهده است.
با توجه به آماره والد و sig مربوط به متغیر مستقل، متغیر نقش دوگانه مدیرعامل با آماره والد (0.001) و (0.973 sig =) و بزرگتر از 5% است و نشان می دهد بین نسبت تغییرات هیأت مدیره با سیاست متهورانه مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد . بنابراین H0 پذیرفته می شود.
4-3-3) آزمون فرضیه سوم
نقش دو گانه هیأت مدیره بر سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد.
آزمون میزان انطباق یا برازش فرضیه سوم :
متغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل برمتغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی موثر نیست 0= 2χ H0 :
متغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل برمتغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی موثر است 0≠ 2χ : H1
در این قسمت مدل تحقیق تاثیر متغیر پیش بینی کننده را آزمون می کند(آزمون میزان انطباق ومعناداری مدل از طریق کای-دو). بطور کلی جدول آزمون امنی باس ، کیفیت عملکرد مدل را، علاوه بر نتایج به دست آمده به ما می دهد. در ستون دوم جدول ذیل مقدار کای-دو (2χ) دیده می‏شود که نشان می دهد متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر دارد. با توجه به اینکه مقدار کای درجدول 20.92 و sig آن کمتر از 5% بدست آمده است. بنابراین متغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل بر متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی تاثیر داشته و نشان دهنده برازش مناسبی از مدل می باشد. به عبارت دیگر الگوی معنی داری بین متغیر ذکر شده وجود دارد و میتوان با استفاده از متغیرهای ذکر شده نحوه سیاست متهورانه مالیاتی را پیش بینی نمود.
جدول (4-9) ضرایب مدل آزمون امنی باس برای فرضیه سوم
کای-دو درجه آزادی سطح معناداری
مرحله 1
20.920 1 000.
بلوک 20.920 1 000.
مدل 20.920 1 000.
فرض مناسب بودن مدل ( آزمون هاسمر لمشو ) فرضیه سوم:
رگرسیون معنادار نیست H0 :
رگرسیون معنادار است H1 :
در این آزمون اگر sig>0.05 باشد داده ها برای برازندگی مدل کفایت می کند. مشاهد می گردد که مقدار احتمال برای آزمون هاسمر لمشو برابر با 312/0 است که این مقدار کفایت داده ها برای برازندگی مدل را نشان می دهد.
جدول(4-10) آزمون هاسمر و لمشو فرضیه سوم
شرح کای-دو درجه آزادی سطح معناداری
مرحله 4.867 1 0.312
خلاصه مدل (R2) فرضیه سوم:
بین متغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل با متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی همبستگی وجود ندارد. r=0 H0 :
بین متغیر مستقل نقش دوگانه مدیرعامل با متغیر وابسته سیاست متهورانه مالیاتی همبستگی وجود دارد.