منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

منابع مقالات علمی : بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در …

نرخ بازده کل سرمایه (r): از تقسیم خالص سود عملیاتی بر کل سرمایه شرکت به دست می‌آید.
ارزش بازار شرکت (MV): ارزش بازار سهام، متغیری است از علایق سرمایه‌گذاران و به وسیله‌ی عرضه و تقاضا مشخص می‌گردد. ارزش بازار کل، برای شرکت از طریق ضرب قیمت بازار هم سهم به تعداد سهام منتشر شده، به دست می‌آید و نشان دهنده‌ی ارزش کل شرکت در بازار می‌باشد.
نرخ هزینه سرمایه (متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC)): میانگین موزون هزینه‌های تامین مالی می‌باشد. به عبارت دیگر، نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در شرکت تامین گردد.
۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها
متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: MV, NOPAT, TSR و EVAکه به توزیح نحوه محاسبه آنها می‌پردازیم:
EVA
ابتدا الگوی کلی محاسبات را نشان می‌دهیم و سپس به شرح نحوه محاسبه اجزای آن می‌پردازیم:
EVA= (NOPAT + تعدیلات) – (CAPITAL + تعدیلات) * WACC
NOPAT: عبارت است از سود خالص عملیاتی پس از مالیات
(۱-۱) NOPAT = EBIT (1-t)
(۱-۲) EAT = (EBIT-I) EAT = EBIT (I-T)-I+I*t EBIT (1-t) =EAT + I-I*t
اگر رابطه (۱-۱) را در رابطه (۱-۲) جایگزین کنیم:
NOPAT = EAT + I+ I*t
معادل فارسی این عبارت به صورت ذیل است:
NOPAT= سود حسابداری + هزینه بهره + صرفه جویی‌های مالیاتی
CAPITAL = حقوق صاحبان سهام + بدهی‌های بهره دار
بدهی‌های بهره دار = (حصه) تسهیلات مالی دریافتی (کوتاه مدت و بلندمدت) + اوراق مشارکت + پیش دریافت
پس از مراجعه به یاداشت‌های توضیحی شرکت‌ها مذبور، شرکت‌ها در مورد بهره دار بودن پیش دریافت‌ها چیزی افشا نشده است. بنابراین بدون بهره دار، درنظر گرفته شده اند.نکته‌ی دیگر اینکه ارزش حقوق صاحبان سهام یکبار به روش ارزش دفتری و یکبار به روش ارزش بازار، محاسبه شده است اما در آزمون فرضیات روش دفتری لحاظ شده است. چون هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر بوده و نه بررسی عملکرد بنابراین به کار گیری روش دفتری یا بازار تاثیری در نتایج نمی تواند داشته باشد. ضمن اینکه استیوارت در کتاب خود از ارزش دفتری استفاده کرده است. در پژوهش حاضر نیز از روش ارزش دفتری استفاده شده است. اما برای بررسی عملکرد واقعی شرکت‌ها یک بار نیز هم از ارزش افزوده به روش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، محاسبه شده است.
تعدیلات
تعدیلات انجام شده عبارتند از:
مخارج تحقیقاتی: استوارت معتقد است که هزینه‌هایی که در شرکت انجام شده و از آنها انتظار انتفاع آتی می‌رود بایستی سرمایه‌ای شوند، مانند هزینه‌های تحقیقاتی، بازاریابی، آموزش و … در این پژوهش نیز مخارج تحقیقاتی از یادداشت‌های توضیحی صورت حساب سود و زیان شرکت‌ها استخراج شده و هزینه‌های مذبور سرمایه‌ای شده و فقط هزینه استهلاک سالیانه به حساب سود و زیان برده شده است. ضمنا دوره استهلاک نیز ۵ ساله فرض شده است. لو[۷] نرخ استهلاک هزینه‌های تحقیق و توسعه را بسته به سطح تکنولوژی آن صنعت، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پیشنهاد می‌کند.
هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و شرکت در نمایشگاه‌ها و آموزش: هزینه تبلیغات بر فروش‌های آتی شرکت تاثیر می‌گذارد و آموزش نیز در افزایش خلاقیت و بهره وری سازمان موثر است. (انتظار انتفاع آتی از نوع هزینه‌ها می‌رود). بنابراین هزینه‌های مذکور نیز از یادداشت‌های توضیحی شرکت‌ها استخراج شده و با توجه به اینکه رقم آموزش برای برخی از شرکت‌ها رقم کمی بود. این دو هزینه توامان به طور مستقیم و سه ساله مستهلک شده است.
ذخایر: چهار ذخیره (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیره هزینه‌های معوقه و ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها) نیز از یادداشت‌های توضیحی ترازنامه شرکت‌ها استخراج شده است. هر یک از ذخایر به Capital شرکت اضافه شده و تغییرات دوره‌ای این ذخایر نیز به حساب NOPAT، اضافه شده است تا تعدیلات انجام شود و ارزش دفتری دارایی‌ها به ارزش دفتری اقتصادی مورد نظر استوارت، تبدیل شود. ذخایر فقط براساس ثبت‌های حسابداری شکل می‌گیرند و عملا هیچ وجه نقدی از شرکت خارج نمی شود و حسابداران براساس اصل احتیاط و محافظه کاری، ذخایر را به عنوان هزینه در نظر گرفته و از سود آن دوره کم می‌کنند. بنابراین نیازمند تعدیل دوگانه در سرمایه و سود شرکت هستیم.
هزینه سرمایه یا متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC):
ابتدا فرمول آن را بیان کرده و سپس به طور مختصر اجزای آن را توضیح می‌دهیم:
WACC= Wd*Kd* (1-t)+Ke*We + Wp*Kp
Wd: درصد بدهی به کار رفته در ساختار سرمایه را نشان می‌دهد و از تقسیم بدهی‌های شرکت به کل منابع مالی بدست می‌آید. در این پژوهش نیز بدهی‌های بهره دار شرکت به کل منابع مالی، تقسیم شده تا Wd محاسبه گردد.
Kd: نرخ بهره تسهیلات دریافتی و t نرخ مالیات پرداختی شرکت است. وقتی (۱-t) در Kd ضرب می‌شود نشانگر صرفه جویی مالیاتی بابت تامین مالی از طریق بدهی است که عاید شرکت می‌گردد. در این پژوهش نیز برای محاسبه Kd، هزینه بهره را به بدهی‌های بهره دار تقسیم کرده ایم و برای محاسبه نرخ موثر مالیاتی شرکت‌ها، مالیات پرداختی هر سال به سود قبل از بهره و مالیات تقسیم شده است.
We: درصد تامین مالی شرکت از طریق حقوق صاحبان سهام عادی را نشان می‌دهد. در این پژوهش نیز میزان حقوق صاحبان سهام عادی هر شرکت به کل منابع مالی، تقسیم شده است تا We به دست آید.
Ke: هزینه حقوق صاحبان سهام عادی است که به روش‌های متعددی محاسبه می‌گردد و در هر یک از روش‌ها، قضاوت‌ها و فرضیات خاصی وجود دارد. در زیر اشاره اجمالی به برخی از روش‌ها داریم:
رویکرد سودآوری: نسبت P/E یکی از معروف ترین نسبت‌های ارزشیابی است. در این روش فرض می‌شود که شرکت فاقد فرصت سرمایه‌گذاری یا NPV مثبت است و لذا همه سود خود را تقسیم می‌کند. بنابراین این روش مخصوص شرکت‌های بدون رشد است و در دنیای واقعی، همه شرکت‌ها سود را به طور کامل، تقسیم نمی کنند. این رابطه بسیار ساده یکی از راه‌های تخمین هزینه سهام عادی است که به صورت ذیل محاسبه می‌شود:
Ke= EPS/P= 1/P/E
رویکرد ارزیابی ریسک (مدل انتظاری CAPM): مدل CAPM یک مدل انتظاری است که مبتنی بر انتظارات سرمایه‌گذاران می‌باشد لذا مستلزم برآورد انتظارات بازار سهام است که هموراه دارای عدم اطمینان می‌باشد. در این روش صرف ریسک بازار در ریسک سیستماتیک، ضرب می‌شود تا صرف ریسک هر شرکت به دست آید و نرخ بازده بدون ریسک نیز به صرف ریسک اضافه می‌شود تا بازده مورد توقع سهامداران (هزینه حقوق صاحبان سهام عادی) محاسبه شود. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر ابتدا، برای محاسبه‌ی هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل CAPM استفاده شده است.
رویکرد سود تقسیمی (مدل گوردون): در این رویکرد، فرض می‌شود که شرکت بخشی از سود خود را برای طرح‌های سرمایه‌گذاری به مصرف می‌رساند و بنابراین انتظار می‌رود سود شرکت در آینده با نرخ رشد (g) افزایش یابد. فرمول کلی به صورت زیر می‌باشد:
Ke= D1/P0 + g
D1: سود تقسیمی مورد انتظار در پایان سال اول
P0: قیمت سهم در ابتدای سال اول
دراین رویکردمشکل اصلی در پیچیدگی محاسبه نرخ رشداست:درزیربه چگونگی محاسبه نرخ رشد در پژوهش حاضر می‌پردازیم.
نحوه محاسبه نرخ رشد (g):

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Back To Top