بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته …

در مورد محاسبه‌ی نرخ رشد شرکت‌ها روش‌های متعددی وجود دارد ودر هر روش قضاوت‌های تحلیلگر، نقش اساسی می‌تواند داشته باشد در اینجا روش بهد کار گرفته شده در این تهقیق توضیح می‌شود:
در این تحقیق با انجام برخی تعدیلات بر ر وی سود قابل تقسیم شرکت‌ها در دوره‌ی ()، نرخ رشد هر شرکت به دو روش محاسبه گردید و نرخ رشد کوچکتر انتخاب شد:
روش میانگین هندسی نرخ رشد در دوره ۶ ساله از طریق اکسل
روش معادله رگرسیون و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی EVIEWS
Wp: درصد سهام ممتاز در ساختار سرمایه را نشان می‌دهد.
Kp: نرخ بازده مورد توقع صاحبان سهام ممتاز را نشان می‌دهد که از طریق تقسیم سود تضمینی هر سهم به قیمت سهم محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه در ایران سهام ممتاز نداریم به این متغیرها، نیاز نخواهیم داشت.
WACC دفتری یا بازار:
ارزش افزوده اقتصادی یک بار از طریق محاسبه هزینه سرمایه (WACC) به روش ارزش دفتری و یک بار نیز به روش ارزش بازار انجام شده است ولی آزمون فرضیات با توجه به روش دفتری انجام شده است.
استاندارد سازی EVA:
برای اینکه ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی قابلیت مقایسه پیدا کند، با توجه به توضیحاتی که در فصل گذشته عنوان شد، بر روی EVA شرکت‌ها عمل استاندارد سازی، انجام شد.
محاسبه TSR (بازده سهام):
برای محاسبه بازده سهام شرکت‌های مورد بررسی، فاکتورهای افزایش سرمایه، منبع افزایش سرمایه در زمان افزایش سرمایه، بایستی مدنظر گرفته شوند. برای محاسبه بازده با توجه به فاکتورهای فوق از مدل‌های زیر سود می‌بریم:
۰P: قیمت سهم در زمان خرید (ابتدای دوره)
P1: قیمت سهم در زمان فروش (انتهای دوره)
D: سود دریافتی
محاسبه بازده سهام در حالت عادی: TSR= P1-P0+D/P0
محاسبه بازده در حالت افزایش سرمایه از محل اندوخته:
۲-۱) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی:TSR= (1+α)(P1+D)-P0
۲-۲) افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی:
TSR= (1+α) P1+D-P0
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی:
۳-۱) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی
TSR= (1+α)(P1=D)-P0-α(۱۰۰۰)/P0 + α(۱۰۰۰)
افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها، مطالبات و آورده نقدی:
۱α: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
۲α: درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها
۴-۱) قبل از مجمع عمومی عادی:
TSR= (1+α۱۲) (P1+D) – P0 – α۱(۱۰۰۰) / P0 + α(۱۰۰۰)
۴-۲) بعد از مجمع عمومی عادی:
TSR = (1+α۱ + α۲) P1 + D – P– α۱(۱۰۰۰) / P0 + α(۱۰۰۰)
ارزش بازار شرکت
برای تعیین MV هر شرکت، تعداد سهام منتشره هر شرکت، در آخرین قیمت سال مالی ضرب شده است.
۱-۹) قلمرو تحقیق
قلمروی موضوعی تحقیق:قلمرو موضوعی این تحقیق مدیریت بازرگانی و مالی می‌باشد که در زمینه آن به بررسی سازه‌هایی چون، ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام پرداخته می‌شود.
قلمروی زمانی تحقیق: تحقیق حاضر از حیث قلمرو زمانی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را شامل می‌شود.
قلمروی مکانی تحقیق: بورس اوراق بهادار تهران
فصل دوم
مبانی نظری و
پیشینه پژوهش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Back To Top