بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده …

بخش موضوع اهداف
۱ اندازه گیری و الگو برداری ارزش آفرین ۱٫ارزیابی مدل‌های مالی مورد استفاده واحدهای اقتصادی جهت اندازه گیری و برنامه ریزی ارزش آفرین در واحد تجاری
۲٫ارتقای سطح دانش «زبان تجارت» مورد استفاده در صورت‌های مالی و کنکاش در ارتباط با اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت
۲ اندازه گیری‌های متداول ارزش آفرین ۱٫درک کاربردی در زمینه دستیابی به چارچوب یکپارچه‌ای از ارزش جهت هدایت وارزیابی عملکرد مدیریت: سود اقتصادی، بازده خالص دارایی‌ها، بازده سرمایه‌گذاری، بازده ارزش ویژه، بازده دارایی
۲٫استفاده از شبکه اطلاعات جهانی به منظور کمک به تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت در برابر نمونه الگوهای متنوع
۳ مدیریت ارزش آفرین ۱٫ارزیابی اینکه چگونه بنگاه‌های اقتصادی سود ده می‌توانند باشند در حالی که رشد متوقف شده است یا نرخ رشد شکسته شده است.
۲٫درک چگونگی چرخه تولید و زمان که بر جریان نقدی اثر می‌گذارد.
۳٫ارتقای مهارت‌ها در برنامه ریزی و مدیریت رشد توانمند مالی و سود آور
۴٫کنکاش در شبکه اطلاعات جهانی به منظور تجزیه و تحلیل ارزیابی عملکرد و دورنمای شرکت
۴ مدیریت ارزش سهامداران ۱٫ارزیابی اینکه سرمایه‌گذاران چگونه ارزش بازار سهام و اوراق قرضه را تخمین می‌زنند.
۲٫تخمین اثر برنامه‌های طرح ریزی شده برمبنای ارزش سهامداران
۳٫آشنایی با اصطلاحاتی مانند: ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده سهامدار، سود اقتصادی، بازده دارایی‌ها و بازده خالص دارایی‌ها
۵ مدیریت ظرفیت برای مبنای ارزش آفرینی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ارتقای فهم و درک از بها، هزینه و حجم اطلاعات به منظور: تجزیه و تحلیل قدرت سود دهی، برنامه ریزی تولید، مدیریت ظرفیت، گلوگاه‌ها و ضایعات، هم ترازی میان عملکرد و پاداش

Back To Top