بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

خصوصیت کلیدی SVECs لحاظ خصوصیات همجمعی دادهها در تعریف محدودیتهای ساختاری در تأثیر نهایی نوسانها است (بریتنگ و همکاران، ۲۰۰۴).
برای بررسی مدلهای تصحیح خطای برداری ساختاری نیاز به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی و اجزای اخلال ساختاری بوده که بیان میگردد:
(۳-۲)
۱) LRPOILit= Et-1 (LRPOILit) + εitLRPOIL
۲) LRGDPit = Et-1 (LRGDPit) +cliεitLRPOIL + εitLRGDP
۳) LRMit = Et-1 (LRMit) + cliεitLRPOIL + εitLRGDP+ c2iεitLRM
۴) LREXRit = Et-1 (LREXR it) + bliεitLRPOIL + εitLRGDP+ b2iεitLRM + εitLREXR
۵) LCPI it = Et-1(LCPI it) + aliεitLRPOIL+ a4iεitLRGDP + a2iεitLRM + a3iεitLREXR +εitLCPI
۶) LTEPIX it = Et-1 (LTEPIX it) + βliεitLRPOIL + β۲iεitLRM + β۳iεitLREXR + a4iεitLRGDP+ a4iεitLCPI + εitLTEPIX
۳-۵-۱- تحلیل نااطمینانی برآوردهای واکنشهای آنی
در انواع مدل هایVEC ، VAR واکنش های آنی ابزار مناسبی در حسابداری اختلالات هستند. توابع واکنش آنی بر اساس ضرائب برآورد شده مدل ساخته میشوند. از آنجا که این ضرائب خود به نحو غیر دقیق برآورد شده اند، واکنشهای آنی هم با خطا برآورد می شوند. لذا لازم است فواصل اطمینان حول واکنش های آنی ایجاد و از آن طریق نا اطمینانی موجود در ضرائب برآورد شده را لحاظ کنیم[۵۵]. اگر فواصل اطمینان، به طور صحیح تغییر پذیری برآورد را نشان دهند، آنگاه تحلیل واکنشهای آنی بر پایه مدلهای غیر مقید با فواصل اطمینان پهن، تصویر روشنی از روابط بین متغیرها به دست نمیدهد. به علاوه فواصل پهن حول واکنشهای آنی، اهمیت لحاظ نااطمینانی را در تفسیر نتایج مشخص میسازد که تفسیر واکنشهای آنی بدون در نظر داشتن نااطمینانی برآورد می تواند گمراه کننده باشد (بنکویتز، ۲۰۰۱).
در مطالعات از روشهای مختلفی در تشکیل فواصل اطمینان حول واکنشهای آنی استفاده میشود. لیکن پاسخ به این سوال که کدام فاصله اطمینان برای واکنشهای آنی در مدلهای خود رگرسیون و تصحیح خطای برداری در مجموع بهتر است، مشکل میباشد. چرا که اساساً فواصل اطمینان در روشهای مجانبی نرمال، خود راه انداز و شبیهسازی بر پایه توزیع نمونهگیری و ویژگیهای آماری برآوردگر استوار است و لذا عوامل متعددی همچون مسئله منفرد بودن در توزیع مجانبی واکنشهای آنی، شکل توزیع خطاها، حجم نمونه، روش محاسبه برآوردگر و …، کارایی روش های مختلف را متأثر می نماید. در نهایت در این مطالعه با توجه به محدودیتهای نرم افزاری[۵۶] از روشهای خود راهانداز سازی زیر در تشکیل فواصل اطمینان حول واکنشهای آنی که عبارتند از:
) فاصله صدکی افرون
۲) فاصله صدکی هال
۳) فاصله Studentizedهال، جهت لحاظ نااطمینانی در برآورد واکنشهای آنی.
بر اساس فواصل اطمینان ترسیم شده حول واکنشهای آنی میتوان بیان داشت که فواصل پهنتر حاکی از نااطمینانی بالاتر در برآوردهای حاصله است. این نکته، مبین این است که نمیتوان استنباطات قوی از نتایج حاصله به عمل آورد. همچنین چنانچه فاصله اطمینان در طول یک دوره خط شامل صفر باشد، بدان معنی است که در یک سطح اطمینان مشخص یک واحد نوسان یک متغیر، متغیر دیگر را در سطح اطمینان مشخص مورد تاثیر قرار نخواهد داد. در مجموع شمول خط صفر و فواصل پهن دلالت بر اجتناب از استخراج استنباطات قوی بر مبنای نتایج برآوردهای واکنشهای آنی خواهند داشت.
۳-۶- متغیرهای تحقیق
دادههای تحقیق پیش رو، شامل سریهای زمانی متغیرها میباشد که از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۲ را در بر میگیرد. استفاده از متغیرهای سالانه، مانع از شناخت به موقع وضعیت جاری اقتصاد میگردد. این دادهها از نشریات مختلف بانک مرکزی و گزارشهای آماری سالانه بورس اوراق بهادار تهران و سایتهای BLS, OPEC و IFS گردآوری شدهاند. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از :
متغیر مستقل:
LRPOIL : لگاریتم قیمت نفت
متغیر وابسته:
LTEPIX : لگاریتم شاخص کل بازده غیر عادی سهام
متغیرهای کمکی:
LRGDP : لگاریتم تولید ناخالص
LREXR : لگاریتم نرخ ارز حقیقی
LCPI : لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده
LRM : لگاریتم حجم پول حقیقی
LRPOIL : لگاریتم قیمت حقیقی نفت خام برنت که برای حقیقی کردن قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده آمریکا استفاده شده است.
برای آشنایی با متغیرها، بیان نکات زیر در مورد آنها لازم میباشد:
LTEPIX : لگاریتم شاخص کل بازده غیر عادی سهام بورس تهران
LRM : لگاریتم حجم پول حقیقی که از تقسیم حجم پول اسمی بر شاخص قیمت مصرف کننده ایران بدست آمده است.
LRGDP : لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی
LCPI : لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده
LREXR : نرخ ارز حقیقی است که این نرخ از رابطه زیر محاسبه میشود:
(۳-۳)
که در آن:
EXR : نرخ ارز اسمی بازار آزاد
CPIUSA : شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا
CPI : شاخص قیمت مصرف کننده ایران
۳-۶-۱- تصریح غیرخطی قیمت نفت
پژوهشگران تکنیکهای متفاوتی را برای جدا کردن نوسانهای مثبت از نوسانهای منفی قیمت نفت به کار گرفتهاند. در این مطالعه از روش مورک (۱۹۸۶) و هامیلتون (۱۹۹۶) برای تجزیه و تحلیل نوسانها استفاده میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Back To Top