بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

برآورد الگوی تحقیق در دو تصریح مختلف متناظر با دو معیار مذکور انجام میشود:
۱- تصریح اول: معیار مورک
مورک (۱۹۸۶) نرخهای مثبت تغییرات قیمت نفت را به عنوان نوسانهای مثبت و نرخهای منفی قیمت نفت را به عنوان نوسانهای منفی به صورت ذیل تعریف میکند:
(۳-۴)
Pops = { Δln oil if Δ ln oil >0 , 0 otherwise}
Nops = { -Δln oil if Δ ln oil <0 , 0 otherwise}
۲- تصریح دوم: معیار هامیلتون
هامیلتون (۱۹۹۶) یک روش تبدیل غیرخطی متفاوت با نام افزایش خالص قیمت نفت (NOPI) به عنوان نمایندهی مناسب برای نوسانهای نفتی در کشورهای وارد کنندهی نفت معرفی کرده است. تصریح مذکور به صورت زیر تعریف می شود:
(۳-۵)
NOPIt = max {ln oil t – max ( oil t-1 , ln oil t-2 , ln oil t-3 ), 0}
بر اساس رابطه فوق، قیمت نفت در یک فصل (t) با ماکزیمم مقدار نفت در طول سال قبل مقایسه میشود. اگر در این فصل افزایش پیدا کرده باشد، آن را در نظر گرفته و در غیر این صورت آن را صفر قرار میدهند. در ادبیات موضوع، کاهش قیمت نفت برای کشورهای وارد کننده یک نوسان منفی محسوب نمیشود؛ در حقیقت از آن جا که مطالعه هامیلتون معطوف به کشورهای وارد کننده نفت است، افزایش قیمت نفت به عنوان نوسان منفی محسوب شده است. لذا با الهام از تعریف هامیلتون، نوسان نفتی منفی برای کشورهای صادر کنندهی نفت به صورت زیر تعریف می شود:
(۳-۶)
NOPD t= -min { ln oil t – min (ln oil t-1 , ln oilt-2 , ln oil t-3), 0}
NOPD[57] کاهش خالص قیمت نفت خام است. بر اساس معیار مذکور نوسان منفی نفت، کاهش قیمت نسبت به حداقل قیمت در سه دوره قبل محسوب میشود. به نظر می رسد که معیار مذکور نمایندهی بهتری از نوسانهای منفی نفت در کشورهای صادر کننده نفت باشد. برای این که بین تصریحهای غیرخطی، یکی را انتخاب نماییم از معیارهای آکائیک (AIC) و شوارتز (SC) استفاده شده است.
۳-۶-۲- بازده غیرعادی سهام
بازده غیرعادی سهام برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده میشود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :
(۳-۷)
که در این معادله داریم:
ARit = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دورهی t
Rit = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دورهی t
Rmt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دورهی t
۳-۷- جامعه آماری
جامعه[۵۸] عبارت است از گروه یا طبقهای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیدهها که حداقل در یک ویژگی، مشترک باشند (پرهیزگار، ۱۳۹۰: ۲۴۵). جامعهی آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، ممکن است بزرگ یا کوچک باشد. اگر جامعه ما کوچک باشد جمعآوری اطلاعات آسان میباشد ولی اگر جامعه بزرگ باشد جمعآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق دربارهی فرد فردِ اعضای چنین جامعهای، پرزحمت و وقتگیر است و به هزاران محقق، صرف میلیونها ریال اعتبار و صدها هزار ساعت کار نیاز دارد پس برای صرفهجویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه میتوان نمونهای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد (همان، ص: ۲۴۹).
در این تحقیق یک جامعه آماری ابتدایی و سپس جامعه آماری ثانویه که حاصل اعمال محدودیتها می‌باشند، در دست داریم، جامعه آماری ابتدایی ما کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با اعمال تعدادی محدودیت، جامعه آماری تحقیق کاهش یافته است. این محدودیتها عبارتند از:
پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ (بیست و نه) اسفند ماه هر سال باشد،
قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند،
جز شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطهگری مالی نباشند،
در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) تغییر سال مالی نداشته باشند،
اطلاعات آن‌ها در طی دوره مورد تحقیق پیوسته در دسترس باشد و
جز شرکت های زیان ده نباشند.
۳-۷-۱- اعمال محدودیتهای ساختاری
فرم خلاصه شده مدل تصحیح خطای برداری ساختاری به صورت زیر نشان داده شده است:
(۳-۸)
سمت چپ دستگاه فوق لگاریتم متغیرها را نشان میدهد که شامل:
ε۱ نوسان قیمت نفت، ε۲ نماینده نوسانهایی است که میتواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد، ε۳ یا نوسان سوم نوسان سیاست پولی مانند رشد حجم پول، ε۴ نوسان نرخ ارز، ε۵ نوسان تورم، ε۶ نوسان شاخص بازده غیر عادی سهام میباشد. فرض بر این است که جملات اخلال به صورت سریالی ناهمبسته بوده و نسبت به هم متعامد میباشند.
اکنون محدودیتهای اقتصادی تحقیق به شرح زیر بیان میشوند:
۱) محدودیت های مربوط به فرض اقتصادی کوچک و باز،
۲) محدودیت های اقتصادی بلندمدت که از مبانی نظری مدل حاصل میگردد،
۳) محدودیت های مربوط به متعامد بودن جملات اخلال ساختاری،
نوع اول محدودیتها از فرض اقتصاد کوچک و باز منتج میگردد و تلویحاً بیانگر این موضوع میباشد که نوسانهای داخلی (نوسانهای طرف عرضه، تقاضا و نوسانهای اسمی) تأثیر بلندمدت بر متغیرهای خارجی (قیمت نفت) ندارد. محدودیتهای حاصل از فرض اقتصاد کوچک و باز نیز محدودیت را برای شناسایی معرفی میکند. دسته دوم از محدودیتها که از الگوی نظری استخراج میگردد متضمن قیودی در خصوص اثرات بلندمدت نوسانهای ساختاری روی متغیرهای درونزا داخلی هستند. مطابق الگوی نظری، نوسانهای اسمی (سومین جمله اخلال ساختاری)، تاثیر بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ندارد و به این ترتیب مدل ساختاری محدودیتهای دیگری را به منظور شناسایی کامل و اعمال محدودیتهایی را تأمین میکنند.
با توجه به محدودیتهای ذکر شده، نحوهی گزینش نمونهی آماری نهایی ما در جدول زیر نمایش داده میشود:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

Back To Top