بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

حوزهی بحث و تحلیلِ موضوع این تحقیق، شامل بررسی رابطهی بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۳-۸-۲- قلمرو مکانی
چارچوب مکانی در این پژوهش، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که سهام شرکتهای مذکور بطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشند.
۳-۸-۳- قلمرو زمانی
افق زمانی تحقیق حاضر از ابتدای سال ‌۱۳۸۸ الی انتهای سال ۱۳۹۲ می‌باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که این زمان به عنوان مقطعی که پژوهشگر طی آن داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن دوره را جمع‌آوری کرده است ذکر شده است. علت انتخاب دوره زمانی مذکور این است که دوره ۵ ساله به اندازه کافی برای با معنی شدن نتایج تحقیق، بلندمدت می‌باشد و اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی در این ۵ سال در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران موجود می‌باشد.
۳-۹- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها
این پژوهش کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه‌ تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌ رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد، افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، ۱۳۷۹، ۳۵).
گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرآیندی است که طی آن پژوهش‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصهسازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجهگیری می‌کند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتکای آنها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. بنابراین، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسئله و مجهول مورد نظر پژوهش‌گر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، پژوهش‌گر باید داده‌های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۱۶۲). در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می‌شود و دادههای پژوهش از طریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز انجام می‌شود.
۳-۱۰- روشهای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیهها
آمار مجموعهای از فنون یا روش‌های ریاضی برای جمعآوری، تنظیم، تعبیر و تفسیر دادههاست که به دلیل استفاده از دادههای کمی در تحقیق، آمار ابزار اساسی جهت اندازهگیری و ارزشیابی تحقیق است (آذر و مومنی، ۱۳۷۹). چنانچه هدف تحقیق فقط بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرهای) مستقل باشد، می‌توان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. در این تجزیه و تحلیل نمیتوان رابطه علت و معلولی در مورد متغیرها را استنتاج نمود. ضریب همبستگی فقط میزان ارتباط بین دو متغیر وابسته و متغیر (متغیرهای) مستقل و بالعکس آن را مشخص میکند.
در صورتی که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازهگیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیر (متغیرهای) دیگر است نیز مدنظر باشد، از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده میشود. در این تجزیه و تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی میتوان ضرایب متغیرهای مستقل از برآورد نمود و مشخص کرد که تغییر یک واحد در هر یک از متغیرهای توصیفی چه میزان بر متغیر وابسته تأثیر میگذارد. ضریب تعیین (R2) معرف میزان تغییرپذیری (انحراف) در متغیر وابسته است که به وسیله رگرسیون توضیح داده می‌شود یا به عبارت دیگر میزان ضریب تعیین بیان میکند که متغیر وابسته چقدر متأثر از متغیر مستقل است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۱).
۳-۱۰-۱- رگرسیون چند متغیره
در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آنهایی که هدف پیش‌بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک (که قصد پیش‌بینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیش‌بینی کننده، که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، «رگرسیون چند متغیری» است. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیری محاسبه می‌شود که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می‌شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب نشان داده می‌شود (دلاور، ۱۳۷۱، ۲۲۰).
رگرسیون چند متغیری دارای روش‌های مختلفی است. تفاوت روش‌های آن در نحوه انتخاب متغیرهای پیش‌بینی کننده است. در این پژوهش برای تعیین رگرسیون از رابطه زیر استفاده می‌گردد؛
(۳-۹)
که در این رابطه داریم:
: متغیر وابسته،
: عرض از مبدأ،
،  ، … ،  : متغیرهای مستقل و کنترلی مورد استفاده در پژوهش،
،  ، … ،  : ضریب رگرسیونی متغیرهای پژوهش و
: جملات خطا.
در چنین مدلی مفروضات اساسی زیر در نظر گرفته می‌شود:
۱- xها متغیرهای تصادفی هستند، علاوه بر آن رابطه خطی کامل میان دو یا چند متغیر مستقل وجود ندارد.
۲- برای تمامی مشاهدات، امید ریاضی جمله خطا معادل صفر و مقدار واریانس آن ثابت است.
۳- جملات خطای مربوط به مشاهدات مختلف با یکدیگر همبستگی ندارد.
۴- جمله خطا به صورت نرمال توزیع شده است.
نکته قابل ذکر این است که در این پژوهش چندین رگرسیون چند متغیره آزمون می‌شود.
۳-۱۰-۲- نبود خود همبستگی
در مدلهای رگرسیون فرض بر آن است که جملات خطا (یعنی تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادله رگرسیون) از دوره‌ای به دوره بعد مستقل می‌باشند، اما در بسیاری موارد، جملات خطا در دوره‌های مختلف همبسته‌اند. به عبارت سادهتر در صورتی که دادههای مورد استفاده در رگرسیون، در طول زمان جمعآوری شده باشند این امکان وجود دارد که مقدار y در زمان t، که آن را با نماد yt نشان میدهیم، با مقدار yدر زمان yt-1، ارتباط داشته باشد، در چنین مواردی جملات خطا اصطلاحاً دارای خود همبستگی[۵۹] یا همبستگی متوالی[۶۰] هستند. خود همبستگی جملات خطا در مطالعات سریهای زمانی مشاهده می‌شود. برخی از دلایل وجود خود همبستگی در جملات خطا عبارتند از (زارع، ۱۳۸۱، ۹۷ و ذوالنور، ۱۳۷۴، ۸۰):
۱- متغیرهای توضیحی حذف شده: در چنین حالتی، از آنجایی که اغلب متغیرهای اقتصادی خود همبسته می‌باشند، خطای خود همبستگی به وجود می‌آید، گنجانیدن متغیرهای توضیحی حذف شده در مدل، این مشکل را برطرف می‌نماید.
۲- مدلبندی اشتباه یک الگو: اگر الگویی خاص را خطی فرض نماییم، در حالی که شکل واقعی آن غیرخطی است، خطاها می‌توانند منعکس کننده برخی وابستگی‌ها باشند.
۳- تحریف مشاهدات آماری: برخی داده‌های سریهای زمانی شامل نوعی از فرآیند هموارسازی میباشند که توزیع واقعی داده‌ها در خلال دوره‌های مورد بررسی را به صورت میانگین متحرک درآورده و برای مثال آثار فصلی آن را در یک سری زمانی از بین می‌برند. در نتیجه برای چنین متغیری، مقادیر می‌توانند با یکدیگر همبستگی پیدا کنند. وجود خود همبستگی در جملات خطای مدل رگرسیون منجر به نتایج زیر می‌شود (زارع، ۱۳۸۱، ۱۰۰ و ذوالنور، ۱۳۷۴، ۸۵-۸۶):
الف) ضرایب رگرسیون کماکان برآورد کننده‌های نااریب[۶۱] می‌باشند، اما ویژگیهای واریانس حداقل را ندارند. این برآورده کننده‌ها نسبتاً ناکارا می‌باشند.
ب) میانگین مربعات جملات خطا، می‌تواند به صورتی قابل توجه واریانس واقعی جملات خطا را کم برآورد نماید.
ج) شیوه‌های فاصله اطمینان و آزمونها که در آنها از توزیع‌های t و F استفاده می‌شود، اکیداً قابل کاربرد نیستند.
د) در نتیجه اریب بودن میانگین مربعات جملات خطا،  نیز غیر قابل اتکا و اریب خواهد بود.
برای بررسی آن که در یک مدل رگرسیون، جملات خطا خود همبسته می‌باشند یا خیر، آزمونهایی طراحی شده است. در این میان آزمونی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، آزمون دوربین- واتسن[۶۲] است. آزمون دوربین- واتسن بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی می‌باشد. این مدل به صورت زیر است:
(۳-۱۰)
که در این معادله:
پارامتر خود همبستگی با مقدار  و  متغیر مستقل با فرض  .

این را هم حتما بخوانید :   پژوهش - بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top