بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

که در رابطه فوق  خطای برآورد مدل دادههای تلفیق شده و  متوسط خطا در زمان اول است. با درستی فرضیه اول، این آماره دارای توزیع  χ با یک درجه آزادی است.
به این ترتیب، با آزمونهای مختلف میتوان مدل مناسب تخمین را برگزید. پس از انتخاب مدل مناسب باید نسبت به پایا بودن سریهای زمانی و غیر کاذب بودن رگرسیون اطمینان حاصل کرد (همان، ۴۹).
روش داده‌های ترکیبی/تلفیقی به دلیل مزایای زیر مورد استفاده پژوهشگران اعم از پژوهشگران حسابداری و مالی قرار گرفته است (هسیاو[۸۰]، ۲۰۰۳، ۳۱۱):
۱- در اختیار پژوهشگر قرار گرفتن نقاط آماری بیشتر و افزایش درجه آزادی.
۲- کنترل ناهمسانی‌های منفرد[۸۱].
۳- ایجاد داده‌های قوی‌تر، قابل اتکاتر و با همخطی کمتر میان متغیرها و در نتیجه افزایش کارایی.
۴- تعیین و اندازهگیری آثار متغیرهای حذف شده.
۵- بدست آوردن نتایج نااریب.
۶- تفکیک جملات خطا به تغییرات سری زمانی و مکانی.
۳-۱۱- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مقدمهای در ارتباط با روش تحقیق بیان گردید و سپس سؤالات و فرضیههای تحقیق طرح گردید. در ادامه مدل تصحیح خطای برداری ساختاری، متغیرها و نحوه اندازهگیری آنها، جامعه آماری، نمونه گیری و قلمرو تحقیق بیان گردید و همچنین نحوه جمعآوری داده‌ها و روش‌های مختلف آزمون فرضیه توضیح داده گردید. در فصل بعد به بررسی این مسئله میپردازیم که چگونه متغیرهای تحقیق، به طور کمی اندازهگیری میشوند و اینکه رابطه بین متغیرها چگونه میباشد.
فصل چهارم
یافتههای تحقیق
۴-۱- مقدمه
دادههای موجود در تحقیقات، با انجام فرآیندهای مورد نظر پژوهشگر به اطلاعات تبدیل میشوند. پس از آنکه اطلاعات مورد نیاز یک پژوهش به دست آمد، انجام آزمونهایی بر روی آن‌ها برای بررسی فرضیههای تحقیق اجتناب ناپذیر است. این تحقیق با انجام آزمونهایی که با استفاده از آمار و ابزارهای آماری مورد آزمون قرار گرفته است و نیز از آن دست تحقیقات میباشد. ناگفته پیداست که این گونه تحقیقات را همان طور که در فصل گذشته بیان شد، تحقیقات علمی میگویند. تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه آماری فراهم آمدهاند خلاصه، کد بندی، دستهبندی، … و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار بکار رفته برای جمعآوری اطلاعات و …. متفاوت هستند (خاکی، ۱۳۷۷).
در این فصل دادههای شرکتهای مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با فرضیهها جمع‌آوری شده و به عنوان منبع اساسی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمعآوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در دادههای نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباطها وجود دارد. در این فصل به بررسی آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل آماری یافتههای به دست آمده از پردازش دادههای خام میپردازیم. این تجزیه و تحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری نظیر میانگین، میانه، مد، واریانس، انحراف معیار و … به توصیف ویژگیهای دموگرافیک جامعه آماری پژوهش پرداخته شده است. در سطح استنباطی که بخش عمده فصل را به خود اختصاص داده است با استفاده از آزمونهای آماری تشریح شده در فصل قبل، به تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی‌داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها و همچنین تجزیه و تحلیل همبستگی و تحلیل واریانس در آن پرداخته میشود و اقدام به تأیید یا رد فرضیات میگردد.
بر این اساس این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ پرداخته است. اطلاعات متغیرهای بکار رفته در این پژوهش از گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت بورس اوراق بهادار و نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز جمعآوری شده است. لازم به ذکر است متغیرهای پژوهش با نرم افزار Excel محاسبه و با استفاده از نرم افزار۶٫Eviews و JMulTi تجزیه و تحلیل شده است.
۴-۲- آمارتوصیفی
هدف از طرح این قسمت، ارائه دادههای آماری معرف ویژگیهای متغیرهای مورد مطالعه در میان شرکت‌های نمونه آماری میباشد. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت میباشد: نخست اینکه بدانیم با چه جامعه آماری سر و کار داریم و مبنایی برای تحلیلهای خود در دست داشته باشیم، و دوم اینکه این شناخت ما را در تعمیم نتایج یاری داده و در تحلیل ارتباطات میان ویژگیها و متغیرهای اساسی پژوهش یاری می‌رساند. بنابراین اطلاعات کلی متغیرها در جدول (۴-۱) نمایش داده شده است.
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top
متغیر علامت تعداد مشاهدات میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه چولگی کشیدگی
بازده غیر عادی سهام AR ۴۸۰ ۸۵/۹۰- ۴۷/۳۷۵ ۰۱/۱- ۸۹/۲