بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

مورد اول (بدون عرض از مبدأ و بدون روند مقید) و مورد پنجم با (عرض از مبدأ و مربع روند) معمولاً در مطالعات در نظر گرفته نمیشوند. لذا نتایج وجود حداقل ۴ بردار همجمعی را تائید میکند.
۴-۳-۴- تفسیر مدلهای تصحیح خطای برداری ساختاری
از آن جا که مدلهای تصحیح خطای برداری ساختاری را نمیتوان مشابه سیستم معادلات ساختاری تفسیر و تحلیل کرد، این کار را با استفاده از توابع واکنش آنی و تجزیههای واریانس خطای پیش بینی انجام میدهیم. این دو ابزار از بیان مدل های SVEC به صورت نمایش میانگین متحرک به دست میآیند.
۴-۳-۵- توابع عکسالعمل آنی[۸۷]
در این قسمت نتایج بدست آمده از توابع واکنش آنی و نیز تحلیل نااطمینانی این توابع در سه حالت فاصله اطمینان صدکی افزون[۸۸]، فاصله اطمینان صدکی هال[۸۹]، فاصله اطمینان صدکی Studentized هال[۹۰] آورده شده است.
۴-۳-۵-۱- نوسان مثبت قیمت نفت
نتایج حاصل از توابع واکنش آنی در این حالت حاکی از اثر مثبت و افزایشی نوسان مثبت قیمتی نفت بر شاخص بازده غیر عادی سهام در تمامی دورهها است.
وقوع نوسان مثبت قیمت نفت باعث شکلگیری انتظارات خوش بینانه در مورد ایجاد رونق و افزایش فعالیتها در سطح سودآوری آنها باعث میشود که شاخص بازده غیر عادی سهام نیز با رشد مواجه شود. به بیان دیگر افزایش منابع تأمین مالی دولت، گسترش سرمایهگذاریها، رونق بخش خارجی اقتصاد و به طور خلاصه انتظار رشد اقتصادی ناشی از نوسان افزایشی قیمت نفت، اثر مثبت بر انتظار شرکتها گذاشته و باعث شکلگیری انتظارات خوش بینانه در مورد ایجاد رونق و افزایش فعالیتها در سطح سودآوری آنها میشود که شاخص بازده غیر عادی سهام نیز با رشد مواجه شود.
نمودار ۴-۱- واکنش آنی LTEPIX به نوسان یک انحراف معیار از NOPI
 

Back To Top