بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته …

۲- آیا نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأتیر میگذارد؟
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت (متغیرمستقل) و بازده غیرعادی سهام (متغیر وابسته) است. بسته به رابطه بین این دو متغیر و اینکه این رابطه متقارن است یا نامتقارن، میتوانیم در برنامهریزیهای اقتصادی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار بورس اوراق بهادار استفاده کنیم.
۱-۵- فرضیههای تحقیق
الف) فرضیه اصلی:
نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه معنیداری دارد.
اکنون برای رسیدن به نتیجه در مورد فرضیهی اصلی دو فرضیه فرعی بیان میشود که پس مورد آزمون قرار دادن این دو فرضیه؛ میتوانیم فرضیه اصلی را رد یا تأیید نماییم. شرط پذیرفتن فرضیه اصلی این میباشد که یکی از فرضیههای فرعی تأیید شود.
ب) فرضیههای فرعی:
۱- نوسان منفی قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه معنیدار دارد.
۲- نوسان مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه معنیدار دارد.
۱-۶- کاربردهای متصور از تحقیق
با توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با اهمیت موضوعِ بررسی قیمت نفت و اثرات آن بر بازار سرمایه، این تحقیق بر آن است تا با بررسی نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر بازده سهام و به طور خاص بر بازده غیرعادی سهام شرکتهای خصوصی سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه نتایج حاصله بتواند برای سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مفید باشد. همچنین با بدست آوردن نتایج آزمون فرضیههای فرعی تحقیق، یعنی میزان تأثیر کاهش یا افزایش قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، راهنمایی برای سرمایهگذاران جهت اخذ تصمیمات مناسب برای سرمایهگذاری باشد. در واقع سرمایه گذاران با استفاده از نتایج این تحقیق میتوانند دربارهی خرید سهام شرکتهایی که در اولین سالهای عرضهی عمومی سهامشان در بورس هستند، تصمیم گیری نمایند.
اطلاعات مربوط به اثرات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، میتواند برای مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مفید واقع شود تا با استفاده از نتایج این تحقیق بهترین راهکار را برای بکارگیری داراییهای مالی انتخاب نمایند.
۱-۷- روش انجام تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات شبه تجربی و پسرویدادی است و در حوزهی تحقیقات اثباتی حسابداری و اقتصادی قرار دارد که با اطلاعات واقعی صورت میگیرد. اطلاعات واقعی از گزارشهای مالی (صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست) استخراج خواهد شد. این تحقیق از بعد مخاطب استفاده کننده از نوع تحقیقات کاربردی است و از بعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت میگیرد. برای گروهبندی شرکتها در صنایع مختلف، طبقهبندی بورسی در نظر گرفته شده است.
۱-۷-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می‌شود و همچنین اطلاعات دریافتی از منابع اینترنتی استفاده شده است. جمع‌آوری دادههای پژوهش از طریق داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز انجام می‌شود.
۱-۷-۲- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها
در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل موجود، از روش «دادههای ترکیبی/تلفیقی» استفاده میشود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده میشود، همچنین در راستای تحلیل نوسانات قیمت نفت از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری استفاده میشود. دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Excel طبقهبندی شده و تمامی متغیرهای مورد نیاز برای تحلیل از همین نرم افزار محاسبه میشوند. سپس تجزیه تحلیلهای آماری متغیرهای پژوهش به کمک نرم افزارهای «Eviews» و « JMulTi»انجام خواهد شد.
۱-۷-۳- قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی، زمانی):
قلمرو موضوعی: حوزهی بحث و تحلیلِ موضوع این تحقیق، شامل بررسی رابطهی بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
قلمرو مکانی: جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که سهام شرکتهای مذکور بطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشند.
قلمرو زمانی: دورهی زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ هجری شمسی (یک دورهی ۵ ساله) میباشد.
۱-۸- ساختار تحقیق
این پایاننامه شامل پنج فصل میباشد. در فصل اول به بررسی کلی موضوع، اهداف و اهمیت این تحقیق پرداخته شد. در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرح داده شده است و به تعدادی از مطالعاتی که قبلاً در این زمینه صورت گرفته، اشاره شده است. فصل سوم مربوط به چهارچوب تحلیل تحقیق، معرفی روش تحقیق، مدل وآزمونهای مورد استفاده است. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل تحقیق صورت میپذیرد و فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار میگیرند و نهایتاً در فصل پنجم به بیان نتایج حاصل از پژوهش و جمعبندی مطالب پرداخته شده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
بازار و هر آن چه که در آن هست، در راستای کسب بیشترین منفعت برای منابع بکار گرفته شده است. لذا دارندگان منابع بازار که تأمین کنندگان نیازمندی فرصتهای سرمایهگذاری شرکتهای موجود در اقتصاد میباشند، از طریق پیشبینی بازده سرمایهگذاریهای احتمالی خود، تصمیم مربوط به انتخابهای سرمایهگذاری خود را بهینه خواهند کرد. در این راستا، دارندگان منابع ریسک را مد نظر قرار میدهند. در مورد بازده، روشهای گوناگونی برای پیشبینی قسمت اصلی تصمیمگیری سرمایهگذاری (یعنی بازده سرمایهگذاری) مورد استفاده قرار میگیرد. اصلی ترین عامل نرخ بازده است که سرمایهگذاران در تصمیمگیری خود مد نظر قرار میدهند. بازده، از مفاهیم پیچیده و چند وجهی است و با معیارهای سود، ارزش و قیمت ارتباط تنگاتنگ دارد. عوامل متعددی بر بازده سهام اثرگذار است. یکی از عوامل اثرگذار میتواند قیمت نفت و نوسانات آن باشد. نفت و فرآوردههای آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار میگیرد، از این رو نوسان در قیمت نفت میتواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکتهای تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده آن مهمترین منبع درآمدی به حساب میآید و قیمت نفت و نوسانات آن از این کانال نیز میتواند بر بخش حقیقی و همچنین بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوریکه در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. در سالهای اخیر شاهد نوسانهای بسیاری در قیمت نفت بودیم که برآیند این تغییرات، افزایش و یا کاهش در قیمت نفت را نشان میدهد. در این فصل سعی میگردد تا با برخی از مبانی نظری در حوزه موضوعِ تحقیق آشنا شویم، این مطالب در دو بخش طبقهبندی شده است که شامل بخش اول بازده سهام و بخش دوم نوسانات قیمت نفت میباشد.
۲-۲- بخش اول؛ بازده سهام
۲-۲-۱- بازار مالی
با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی[۲] و مالی[۳]، بخش مالی را میتوان به عنوان زیرمجموعهای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پساندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان مییابد.
بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها داراییهای مالی مبادله میشوند. داراییهای مالی داراییهایی مثل سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشر کننده آنها وابسته است. تفاوت داراییهای مالی با داراییهای واقعی در این است که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاکو مستغلات، و وسایل منزل.
در واقع بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافتهای هستند که در آن انتقال وجوه از افراد و یا واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجهاند، به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت میگیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاههای اقتصادی و دولت تشکیل میدهند (راعی و تلنگی،۱۳۸۷: ۶). یکی از راههای سرمایهگذاری خرید داراییهای مالی است. مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولاً دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پسانداز و سرمایهگذاری؛ دوم اینکه خرید داراییهای واقعی و بلااستفاده نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزودهای ایجاد نمیکند. مگر آنکه از آن استفاده شود. چند نوع از داراییهای مالی عبارتند از: سپردههای سرمایهگذاری در بانکها، طرحهای بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارائه میشود، انواع بیمه نامههای شرکتهای بیمه و در نهایت اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش میشود. بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصتهای سرمایهگذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم میکند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیهی موارد به ایجاد دارایی مالی منتج میشود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمدهای آتی داراییهای شخصی که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، ۱۳۸۵: ۱۳).
در اقتصاد، بازار مالی به مکانیزمی اطلاق میشود که امکان خرید و فروش سهام، کالا یا هر محصول قابل تبادلی را برای مشارکت کنندگان با هزینهای پایین فراهم میآورد. بازارهای مالی چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل و افزایشنقدینگی در جهان است. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقهمند به مشارکت در بازار است. در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرضگیرندگان) و دارندگان سرمایه (قرضدهندگان) هستند(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایهگذاری بورس اوراق بهادار تهران[۴]).
۲-۲-۱-۱- کارکردهای بازار مالی
مزایای بازارهای مالی شامل موارد زیر میباشد:
۱- جذب و تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینهی منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی):
انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به طورکلی شامل واحدهای دارای پسانداز و واحدهای سرمایهگذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند که وجوه از واحدهای دارای مازاد پسانداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پسانداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقلوانتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایهگذاری مولد است. بنابراین ملاحظه میشود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایهگذاریهای مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.
۲- تعیین قیمت وجوه و سرمایه:
قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین میشود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاهها را در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و برنامهریزیهای مالی کمک میکنند. به طوری که قیمت
بازاری سرمایه توسط بنگاه میتواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین ترتیب بنگاهها سرمایهی خود را به سرمایهگذاریهایی که بازده آنها بالاتر یا مساوی هزینهی سرمایهی آنهاست اختصاص دهند. همچنین با استفاده از هزینهی سرمایه که در بازار مالی تعیین میشود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت فراهم میشود. اما فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام میگیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین میکند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضهکنندگان وجوه یعنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top