بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده …

۲-۲-۷- دارایی و دارائیهای مالی
دارایی، حقوق نسبت به منابع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منابع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل یک واحد تجاری درآمده باشد (سازمان حسابرسی، ۱۳۹۰).
داراییهای مالی[۱۹] به صورت اوراقی هستند که توسط دولتها و شرکتها منتشر میشود. در واقع دارایی مالی حقوق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینگی در آینده است که دارای دو عملکرد عمده اقتصادی میباشد:
عملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایهگذاری در داراییهای مالی میباشند و عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است.
۲-۲-۸- اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت یا مؤسسه به صورت بلندمدت بوده و قابل معامله میباشد. این اوراق که اغلب در بورس معامله میشوند، اوراق بورس نیز نامیده میشوند. در نگاه کلی اوراق بهادار شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری میباشند ولی امروزه به طور خاص منظور از اوراق بهادار سهام و برگههای قرضه میباشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار میگیرد.
به عبارت دیگر اوراق بهادر شامل سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکتها، شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل انتقال باشد. انواع مهم اوراق بهادار عبارتند از: اوراق بهادار غیرقابل معامله، ابزارهای بازار پولی، اوراق بهادار بازار سرمایه (شامل اوراق بهادار با سود ثابت و اوراق بهادار صاحبان سهام)، سایر اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای غیرمستقیم به شکل سهام شرکتهای سرمایهگذاری (جونز، ۲۰۰۳).
۲-۲-۹- سهام عادی
سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکتها را دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده داراییها مالکیت دارند. در حالت انحلال شرکت، وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه داراییها به سهامداران سهام عادی تعلق میگیرد و به دلیل اینکه حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت میشود، به سهام عادی، مطالبات باقیمانده[۲۰] شرکت گفته میشود.
سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکین، در اصل کنترل شرکت را در اختیار دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت میکنند وبه مسادل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید سهام، رأی میدهند. سهامداران همچنین از مسئولیت محدود[۲۱] برخوردار هستند، به این معنی که سهامداران نمیتوانند بیشتر از سرمایهگذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب میگردد (جونز، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱۰- ارکان اصلی سرمایهگذاری (ریسک و بازده)
اوراق بهادار موجود برای معامله در بورس دارای مقادیر مختلفی ریسک[۲۲] و بازده[۲۳] میباشند. اصولاً سرمایهگذاران ریسک گریزند و به هنگام سرمایهگذاری از بین اوراق بهادار با بازده یکسان به دنبال گروهی هستند که ریسک کمتری را دنبال میکنند. ولی درجه ریسکپذیری سرمایهگذاران متفاوت است. گروهی در اسناد و اوراق خزانه بدون ریسک، سرمایهگذاری میکنند و برخی برای کسب بازده بیشتر در سایر اوراق بهادار، نظیر سهام عادی سرمایهگذاری میکنند که ریسک بالاتری دارند. بنابراین در ادامه به بررسی این دو رکن سرمایهگذاری یعنی ریسک و بازده خواهیم پرداخت.
الف) مفهوم ریسک
سرمایهگذاران دوست دارند بازده آنها تا جایی که امکان داشته باشد زیاد باشد؛ ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قرار دارد. تصمیم سرمایهگذاری همیشه باید بر اساس ریسک و بازده صورت گیرد و این دو عامل هیچگاه منفک از هم نیستند. ریسک دارای انواع مختلفی است و به همین دلیل تعاریف متعددی نیز دارد. ریسک عبارت است از میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایهگذاری از بازده مورد انتظار آن. عوامل گوناگونی باعث ایجاد ریسک میشود که برخی از آنها شامل نوسانات نرخ بهره، نوسانات کلی بازار، تورم، تغییرات نرخ ارز، سیاستهای کشورها و غیره میباشد (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۶).
تجزیه وتحلیلگران انواع ریسک را اینگونه معرفی میکنند که شامل دو نوع ریسک میباشد، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک[۲۴]، و میتوان به صورت زیر نشان داد (همان):
(۲-۱) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد را ریسک غیرسیستماتیک میگویند. در واقع این ریسک را میتوانیم با عملی همچون ایجاد پرتفوی سهام کاهش دهیم. اما ریسک دیگر که مربوط به بازار است و غیر قابل کاهش میباشد را ریسک سیستماتیک میگویند. به عبارت دیگر تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته میشود (همان).
ب) مفهوم بازده
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای سرمایهگذاران محسوب میشود (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۳). هدف سرمایهگذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است، اگرچه در راستای حداکثر کردن بازده آنها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینکه تمامی فعالیتهای سرمایهگذاری در راستای کسب بازده صورت میگیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایهگذاران میتوانند برای مقایسه سرمایهگذاریها جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایهگذاری، اندازهگیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته درز تخمین و پیشبینی بازدههای آتی اهمیت بهسزایی دارد (همان).
۲-۲-۱۱- اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل میشود: ۱- سود دریافتی[۲۵] و ۲- سود (زیان) سرمایه[۲۶].
۱- سود دریافتی:
مهمترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریانات نقدی دورهای سرمایهگذاری بوده و میتواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی ممتاز این دریافتها این است که منتشرکننده پرداختهایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت میکند. این جریاناتنقدی با قیمت اوراقبهادار نیز مرتبط است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۵).
۲- سود (زیان) سرمایه:
دومین جزء مهم بازده، سود (زیان) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلندمدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی است سود (زیان) سرمایه میگویند. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت در زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف میتواند در قالب سود و یا زیان باشد (همان).
مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل میدهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:
افزایش قیمت +
(۲-۲) یا سود دریافتی = بازده کل تمامی اوراق بهادار (TR)
کاهش قیمت –
رابطه (۲-۲) عبارت مفهومی بازده کل[۲۷] برای هر اوراق بهاداری است. عبارت بالا را میتوان اینگونه بیان کرد: نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. قابل توجه است که هر یک از این دو جزء میتواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت میتواند منفی باشد. در حالیکه سود دریافتی نمیتواند منفی باشد (همان). بازدهکل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:
(۲-۳)
که اجزای معادله عبارتند از:
CFt : جریانات نقدی در طول دورهی مورد نظر t
PC : تغییر قیمت در طول دوره (قیمت در پایان دوره یا قیمت فروش منهای قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره)
PB : قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره.
۲-۲-۱۲- انواع بازده
تقسیمبندی بازده عبارت است از: بازده تحققیافته[۲۸] و بازده مورد انتظار[۲۹]. از آنجا که این دو بازده در مسائل و مباحث سرمایهگذاری کاربرد وسیعی دارند، شناخت مفهوم آنها حائز اهمیت است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۴).
۱- بازده تحققیافته
بازده تحقق یافته، بازدهای است که واقع شده است، یا بازدهای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازدهای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده است (همان).
۲- بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایهگذاران انتظار دارند در یک دورهی آینده بدست آورند. این بازده با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایهگذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایهگذاری بر روی اوراق بهادار ریسکدار و بلندمدت میتواند باعث برآوردهشدن بازده مورد انتظار سرمایهگذاران شود، در حالیکه در کوتاهمدت این امر کمتر اتفاق میافتد (همان: ۱۱۵). بازده مورد انتظار برای هر اوراق بهادار به صورت زیر است (همان، ص: ۱۳۸) :

این را هم حتما بخوانید :   تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Back To Top