بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی …

پایان نامه

بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی …

۱- نظارت و راهنمایی آموزشی بالینی (مشاهده مستقیم رفتار معلمان در کلاس درس)، ۲- نظارت و راهنمایی همکار (مربیگری یا هدایت همکار)، ۳- نمایش تدریس، ۴- کمک به معلمان برای استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی، ۵- کمک به معلمان در حل مساله (مشکل گشایی)، ۶- کمک به معلمان در ارزشیابی صحیح دانش‌آموزان، ۷- کارآموزی نظارت، ۸- نظارت تحولی و راهنمایی آموزشی، ۹- تدریس مشترک.
ب) روش‌های کمک غیر مستقیم به معلمان:
۱) نظارت دانش‌آموزان، ۲) نظارت اولیاء، ۳) آموزش های ضمن خدمت.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان اذعان داشت که نظارت و راهنمایی آموزشی از طریق مجموعه ای از اقدامات حرفه ای و تخصصی به معلمان کمک خواهد کرد به گونه ای که منجر به بهبود و اثربخشی آموزشی آنها می شود و در این راستا وظایفی را ایفا می کند.
۲-۲-۱-۴- وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی
اگر چه وظایف نظارت و راهنمایی آموزشی در ابتدا بسیار ساده بود و هدف اصلی آن تفتیش و یا بازرسی محیط های آموزشی بود اما امروزه تحولاتی در آن به وجود آمده است. صاحب نظران وظایف متعددی را برای نظارت و راهنمایی آموزشی قائل شده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است: در این باره، خورشیدی(۱۳۸۲ ص۱۱۵)، برای نظارت و راهنمایی آموزشی وظایف زیر را مطرح نموده است: کمک به معلمان در برنامه ریزی جهت آموزش، کمک به معلمان در ارائه تدریس مؤثر، کمک به معلمان در ارزیابی آموزشی، کمک به معلمان در مدیریت کلاس، هاریس[۵۶] وظایف نظارت آموزشی را در یک فهرست مفصل شرح داده است :
توسعه برنامه درسی۲- سازماندهی برای آموزشی ۳- پیش بینی نیروی انسانی آموزشی ۴- تأمین امکانات۵- تهیه مواد ۶- برنامه ریزی آموزشهای ضمن خدمت ۷- راهنمایی و معارفه کارکنان آموزشی۸- خدمات ویژه مرتبط با دانش آموزان ۹- توسعه روابط عموم ۱۰- ارزشیابی آموزشی(اولیوا و پاولز، ۲۰۰۴).
جوزف و باندی (۲۰۰۴)، وظایف عمومی رهبری نظارتی را شامل موارد زیر بر شمرده اند :ایجاد و اجرای نظریه زمینه ای ۲- بهسازی سازمان و محیط کار ۳- تعیین موازین ۴- برای ایجاد فضای باز سازمانی۵-ایجاد روابط میان فرد مؤثر ۶- برنامه ریزی و شروع به اقدام ۷- فعال نگهداشتن مجاری ارتباطات .
۲-۲-۱-۵- مدل مفهومی نظارت و راهنمایی آموزشی
در پژوهش حاضر مبنای کار مبتنی بر مدل مفهوم اولیوا و پاولز(۲۰۰۴) قرار گرفته است. اولیوا و پاولز ( ۲۰۰۴ ص ۱۸-۲۰) چارچوب نظارت و راهنمایی آموزشی را در سه سطح مرتبط به هم شامل مبانی، نقشه ها و حیطه های کارکردی ذکر نموده اند(نمودار شماره ی ۲-۱). در این مدل پایه ها و مبانی نظارت و راهنمایی آموزش شامل فن آوری آموزشی، نظریه ی برنامه ی درسی، تعاملات گروهی، مشاوره، جامعه شناسی، قلمروعلمی، ارزیابی، مدیریت، تئوریهای یادگیری، تجربیات تاریخی، تئوریهای ارتباط، تئوریهای شخصیت و فلسفه ی آموزش و پرورش می باشد.
نقش های نظارتی که مبتنی بر پایه ها و مبانی فوق تحقق می پذیرد شامل :۱-هماهنگ کننده[۵۷] ۲- مشاور[۵۸] ۳- رهبر گروه[۵۹] ۴- ارزشیاب[۶۰] می باشد که منجر به تحقق کارکردهای اساسی و نظارت و راهنمایی آموزشی در جهت بهسازی آموزش و افزایش و اثربخشی در سطح مدرسه می شود. این کاراکترها عبارت از : بهسازی و توسعه آموزشی، بهسازی برنامه درسی و بهسازی کارکنان می باشند، که ارتباط این اجزا در شکل شماره (۲-۱) نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Back To Top
حیطه های نظارت
بهسازی آموزشی
بهسازی کارکنان
نقش های ناظران
۱- هماهنگ کننده ۲- ارزیاب
۳- مشاور ۴- رهبر گروه
بهسازی برنامه درسی
تجربیات تاریخی تعاملات گروهی مشاوره قلمرو علمی جامعه شناسی ارزشیابی مدیریت
نظریه برنامه نظریه یادگیری تئوری ارتباط